Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening

Det er oftest i forbindelse med køb og salg af andele, at der kan forekomme tvister om bestyrelsens ansvar, men også ved arbejder på ejendommen, kan bestyrelsen pådrage sig ansvar for korrekt udførelse.

Forsikringer

Her hos Andelsportal.dk anbefaler vi, at bestyrelsen tegner forsikringer, så den ikke pludselig står med et stort erstatningsansvar. En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter det enkelte bestyrelsesmedlem mod erstatningsansvar. Forsikringen bliver normalt tegnet i forbindelse med ejendomsforsikringen. Også en underslæbsforsikring bør være en selvfølge – især for selvadministrerende foreninger.

Bestyrelsen og kassereren håndterer mange penge, både ved køb og salg af andele og ved udførelse af arbejder på ejendommen. For at en sådan forsikring dækker, skal foreningen sørge for et almindeligt sikkerhedsniveau i forhold til håndtering af penge. Det kan for eksempel være en konto, som der kun kan disponeres over med godkendelse af minimum to bestyrelsesmedlemmer.

Også foreningen kan have glæde af at tegne en forsikring, så den er dækket mod eventuelle fejl – også ved byggearbejder og renovering i foreningen. Send en forespørgsel ind, så sørger vi for, at I modtager et relevant tilbud om forsikring.

Ansvar ved byggeprojekter og vedligehold

Bestyrelsen pådrager sig ansvar for den korrekte udførelse af arbejder på ejendommen. Derfor anbefaler Andelsportal.dk, at bestyrelsen benytter ekstern rådgivning for at sikre, at arbejdet bliver korrekt udført.

Andelshavere kan forlange erstatning fra bestyrelsen, hvis for eksempel renovering af boligerne er blevet dyrere end budgetteret. Hvis det kan påvises, at bestyrelsen ikke har været gode nok til at styre processen, har bestyrelsesmedlemmer i nogle enkelte tilfælde personligt måtte betale erstatning.

Benyt ekstern rådgivning og sørg for en effektiv bestyrelsesansvarsforsikring for at beskytte de frivillige i bestyrelsen mod dette.

Meget kan gå galt ved køb og salg af andele

Bestyrelsen er aktivt involveret i køb og salg af andele og kan derfor komme til at begå fejl, når de mange opgaver skal løses. Der kan blandt andet opstå uenigheder, når bestyrelsen tager stilling til:

 • Købere gennem ventelisten
 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Fastsættelse af købesum
 • Håndtering købesummen
 • Hvem må andelshaveren sælge til?
 • Er der fejl eller mangler ved lejligheden?
 • Hvor meget er eventuelle forbedringer værd?

Eksterne rådgivere tager ansvaret fra bestyrelsens skuldre

Det er selvfølgelig især selvadministrerende andelsboligforeninger, som selv står for alle faser i salget, der risikerer at begå fejl. Andelsboligforeninger, der benytter professionelle ejendomsadministratorer eller advokater til at håndtere handlerne, har overdraget en stor del af ansvaret til den eksterne rådgiver.

En bestyrelse er dog ikke fritaget for ansvar alene ved at overlade opgaven til en professionel rådgiver, hvis rådgiveren begår en fejl, der er så åbenlys, at enhver burde have opdaget den. Bestyrelsen må så efterfølgende rejse erstatningskrav mod rådgiveren.

Bestyrelsen har oplysningspligt overfor køber

Foreningens bestyrelse og administrator, samt eventuel vicevært har en loyal oplysningspligt over for kommende andelshavere. Overholder de ikke denne oplysningspligt, kan bestyrelse eller administrator gøres ansvarlige over for den nye andelshaver, hvis han kommer til at lide tab. Bestyrelsen/administrator skal give en kommende andelshaver de oplysninger, hun anmoder om, samt udlevere eller oplyse om:

 • Vedtægter
 • Budget
 • Regnskaber
 • Forsikringspolicer
 • Generalforsamlingsreferater
 • Husorden
 • Regler for husdyrhold
 • Omfanget af fællesarbejde
 • Forhold, der ikke fremgår af de ovenstående dokumenter
 • Forestående planer, som moderniseringer eller kommende sanering/ byfornyelse

Oplysning om andelens værdi

I en note til årsregnskabet skal bestyrelsen oplyse andelens værdi på statusdagen. Det vil sige den dag regnskabet er afsluttet, beregnet i overensstemmelse med paragraf 5 og eventuelt i supplerende vedtægtsbestemmelser.

ℹ️ Ifølge Andelsboliglovens §6 skal salgsaftalen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen skal godkende handlen og prisen

Hvis der i forbindelse med overdragelse af en andel er indgået anden retshandel, skal denne aftale også forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Hvis den aftalte pris overstiger, hvad der er tilladt – maksimalprisen, kan bestyrelsen forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt. I nogle tilfælde kan penge under bordet i forbindelse med andelsbolighandler medføre op til 4 måneders fængselstraf.

Hvorfor skal bestyrelsen godkende andelens pris?

Beregning af prisen for en andel hviler på et skøn. Det handler for eksempel om en skønsmæssig vurdering af andelens tilstand, pris for forbedringer og pris for udbedring af mangler. Derfor skal bestyrelsen godkende prisen.

Hvis bestyrelsen sørger for at have nogle fornuftige procedurer for salg og skøn, sammen med hensigtsmæssige vedtægtsbestemmelser, vil det mindske risikoen for returkommission, penge under bordet, sorte penge og lignende.

Bestyrelsens ansvar ved køb og salg af andele

Det kan ikke udelukkes, at bestyrelsen ved en forkert værdiansættelse af en andel, kan stå med ansvaret overfor køberen. Det kan ske, hvis der er tale om en fejlbedømmelse, der må anses for at være ansvarspådragende. Så må bestyrelsens medlemmer personligt erstatte det tab, køberen lider, hvis det viser sig umuligt at få en overpris tilbagebetalt fra sælgeren.

Sørg for at få tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring og kontakt et forsikringsselskab for rådgivning om andre typer af forsikringer for jeres andelsboligforeninger.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

102 kommentarer

AvatarMaria Kær-Rasmussen

HJÆLP, VI HAR GENERALFORSAMLING d.19.juni og jeg har brug for svar.
Jeg bor i en Andelsforening med 15 lejligheder. Min underbo er en restaurant/erhvervslejemål. Jeg har haft flere gener STØJ OG KULDE efter renovering af lokalet i 2020, hvor lokalet blev skraldet fra isolering bl.a. det nedsænkede isolerede loft. Støj, hvor jeg har oprettet sag hos Klima og Miljø som foretog målinger, som bekræftede støjgrænsen var overskredet. Ligeledes har jeg haft kulde-gener, da ydredørene beliggende over mine stuer(opholdsrum) ikke bliver lukket under produktion som de skal iflg. Miljøforskriften. Restauratøren tvangsåbner dørene med en kile forår/sommer og ifølge låsesmeden forårsager det, at dørpumpen går i udu og dørene lukker ikke helt til, så når det blæser og i koldt, så trækker det op til mig pga. kuldebro. Jeg har oprettet sag hos BBE, som konstaterer at det er det oprindelige loft og de kan dermed ikke gøre mere og henviser mig til Klima og Miljø. Der har været adskillige ejerskifter de seneste fire år, så når Klima og Miljø har lang ventetid, så skal sagen genoprettes gang på gang. Problemet er at AB Bestyrelsen skriftligt har meddelt andelshaverne, at vi ikke selv må kontakte restauratøren. De fralægger sig alt ansvar ifht. dialog og ignorere støjgener også efter lukketid (afterparty) og sørge for vedligeholdelse af dørpumperne til ydredørene.
Bestyrelsen opfordre mig til selv at kontakte en advokat eller henvende mig til Myndighederne med den skriftlige begrundelse, at dørpumperne er indvendig vedligeholdelse og dermed er det ikke en sag for hverken Bestyrelsen/Administrationen. Tonen har været ubehagelig og jeg opfatter den som chikane.

Mit spørgsmål er hvem ansvaret ligger på vedrørende støjgener vedligeholdelse af dørpumperne lejer(Restaurant) eller udlejer(AB Foreningen) og er restauranten omfattes Erhvervslejeloven?
Ser meget frem til jeres tilbagemelding

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Maria
Tak, for din besked.
Det lyder som en ærgerlig situation, du er havnet i.
Vi sidder ikke med juridisk baggrund herinde, hvorfor vi ikke kan rådgive dig konkret i, hvordan du jf. lovgivningen bærer dig ad herfra. Dette er et anliggende for en advokat, som jeg anbefaler, at du tager kontakt til.
I forhold til kommunikationen med bestyrelsen, vil jeg anbefale dig at kontakte Center for Konfliktløsning https://konfliktloesning.dk/. Endda hvis andelsboligforeningen er medlem af ABF er denne service gratis, og herved kan I igen få skabt en dialog omkring den problematik du/I står overfor.
De bedste hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

Kære andelsportal
Jeg har købt en andelslejlighed for ca et år siden og jeg har netop fået at vide at der er nogle sjuskede og delvist ulovlige rørinstallationer fra min lejlighed som går ned i underboens lejlighed. Jeg får nu at vide at bestyrelsen har kendt til problemet siden sidste sommer hvor de har rettet henvendelse til vedkommende der ejede lejligheden før mig. Jeg har bedt bestyrelsesformanden om at se den korrespondance som de har haft med tidligere ejer men de vil ikke udlevere den med begrundelsen at jeg ikke sidder i bestyrelsen – må de godt tilbageholde oplysninger for mig som omhandler min lejlighed?
På forhånd tak for svar.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Annika

Tak for dit spørgsmål. Først og fremmest undrer det mig, at du ikke har fået dette oplyst ifm. dit køb af andelsboligen. Det lyder til, at sælger (og bestyrelsen) har været bekendt med problematikken ved salget. I henhold til dit spørgsmål, skriver ABF: “Som udgangspunkt har andelshaverne ret til indsigt i foreningens dokumenter, men udover at beskytte personoplysninger, kan bestyrelsen også afvise at lade andelshaverne få indsigt i bestyrelsens interne arbejdsdokumenter, fx interne drøftelser på e-mail mellem bestyrelsesmedlemmerne.” Jeg tør ikke sige, om dette ligeledes gælder, når det kommer til drøftelser mellem bestyrelsen og en tidligere ejer. Jeg vil anbefale, at du kontakter en ekstern juridisk rådgiver, der kan afklare spørgsmålet for dig samt hjælpe dig videre.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Hej Andelsportal,

Hvis man har købt en andelsbolig, hvor vurderingen er lavet af et enkelt bestyrelsesmedlem, og man så står og skal sælge den, og der kommer autoriserede vurderingsmænd ud, som er mere grundige og slår ned på ting, som ikke blev vurderet, da man flyttede ind, hvordan står man så?

Jeg skriver, da vi fik vores andel vurderet af en bestyrelsesformand, hvor der var sprækker i gulvet og et toilet der ikke var monteret ordentligt, men dette er ikke en del af rapporten og blev ikke taget seriøst da vi henvendte os. Nu har den nye bestyrelsesformand bestemt, at der skal autoriserede vurderingsmænd ud til at kigge på VVS, El osv., hvordan står man så som andelshaver, hvis de skader vurderes til at nedsætte prisen, selvom skaderne var påført inden man flyttede ind?

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Sandra
Tak, for din besked.
Det lyder som en ærgerlig situation, du er havnet i.
Almindeligvis skal man gøre krav på en mangel inden for 14 dage. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det at bevise at manglerne var der, allerede da du flyttede ind. Siden der ikke er en vurderingsrapport fra dengang, eller andre beviser for at dette var et problem, du overtog fra tidligere ejere, vil jeg mene, at det vil være vanskeligt at få andre end dig til at hæfte for manglerne. Mit råd vil være, at du kontakter en ekstern juridisk rådgiver, der kan afklare for dig, hvordan du er stillet. Har du ikke allerede inddraget bestyrelsen ift. situationen vil jeg anbefale, at du gør dette først.
Mange hilsner
Nicole

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Erling

Mange tak for din besked. Typisk har lejer hos en andelshaver ikke ret til at deltage i en generalforsamling, i og med lejer ikke er en del af andelshavers husstand. Det bør stå i foreningens vedtægter, hvem der må deltage og stemme på en generalforsamling, så du kan altid kigge i dem for afklaring.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarKamilla Eriksen

Hej,

Dette er kun en foreløbig forespørgsel. På forhånd tak.
1) Kan en formand eller en bestyrelse i en andelsforening få en bøde for ikke at have overholdt lov om varsel af arbejde indeni lejlighederne, såfremt der intet er skrevet om dette i vedtægterne?

2) Hos os har bestyrelsen erkendt de ikke var bekendt med lovbestemmelserne i lejeloven om adgang til lejligheder. Men vi er nogle der er blevet syge med stress af et forløb der indenfor relativ kort tid, 6 uger cirka, har beslaglagt fx for undertegnede mange timer, hvor jeg har dels har skullet være hjemme mange timer og hvor vi dels har været underlagt kolossal arbejdsstøj. Det drejer sig om Nyt tag i Udestuer samt besøg af Norlys i forbindelse med installation af fibernet. Tak…

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Kamilla
Mange tak for din besked. Sikke en ærgerlig situation du beskriver.
Hvorvidt det er muligt, at bestyrelsen kan få en bøde for sine handlinger, er det juridisk spørgsmål. Da vi ikke sidder som juridiske rådgivere herinde, vil jeg anbefale, at du tager fat i en juridisk rådgiver og forhører dig omkring dine vilkår.
Jeg ønsker dig al held og lykke.
Mange hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

Hej …

… Jeg håber I kan hjælpe.

Jeg er medlem af bestyrelsen, i en andelsforening med 40 boliger. Jeg er sekretær.

Jeg oplever at formand samt næstformand, favoriserer et andet bestyrelsesmedlem, på den måde at jeg udelukkes for invitationer til blandt andet kurser og møder, der omhandler væsentlige ting for fremtiden af vores forening (energi optimering af boliger, fjernvarme mm.)

Jeg har flere gange givet udtryk for, og sagt jeg meget gerne vil med på sådanne kurser, men det har ikke resulteret i en ændring.
– De aftaler uden om bestyrelsesmøderne, de skal afsted… Og ofte varsler de os andre i bestyrelsen få dage før, og så er der lukket for yderligere tilmeldinger.
Dvs, der ikke gives information om invitationerne til de forskellige kurser og møder, der kommer fra ABF, kommunen og andre.

Er det en “lovlig” måde, eller det op til deres egen samvittighed?

Mvh Johannes

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Johannes
Mange tak for din besked. Sikke en ærgerlig situation du står i. Jeg vil anbefale, at du tager fat i Center For Konfliktløsning, da de har erfaring med at rådgive andelsboligforeninger igennem konflikter. Hvis I er medlem af ABF har I som bestyrelse mulighed for at få en samtale med en konfliktrådgiver. Tilbuddet er gratis, anonymt og fortroligt og kan fås i København, Aarhus og Nordsjælland. Center for Konfliktløsning tilbyder også mægling ved professionelle mæglere. Dette er dog ikke et gratis tilbud.
Dertil vil jeg anbefale, at I udarbejder en forretningsorden, som kan definere de retningslinjer jeres bestyrelse skal arbejde efter – herunder også at inkorporere regler omkring, hvem der skal på kurser, hvornår tilmeldingen skal meldes ud mv. Med klare retningslinjer kan I nemlig i højere grad undgå sådanne situationer, som denne du beskriver.
Jeg ønsker dig al held og lykke.
Mange hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Johannes
Mange tak for din besked. Sikke en ærgerlig situation du står i. Jeg vil anbefale, at du tager fat i Center For Konfliktløsning, da de har erfaring med at rådgive andelsboligforeninger igennem konflikter. Hvis I er medlem af ABF har I som bestyrelse mulighed for at få en samtale med en konfliktrådgiver. Tilbuddet er gratis, anonymt og fortroligt og kan fås i København, Aarhus og Nordsjælland. Center for Konfliktløsning tilbyder også mægling ved professionelle mæglere. Dette er dog ikke et gratis tilbud.
Dertil vil jeg anbefale, at I udarbejder en forretningsorden, som kan definere de retningslinjer jeres bestyrelse skal arbejde efter – herunder også at inkorporere regler omkring, hvem der skal på kurser, hvornår tilmeldingen skal meldes ud mv. Med klare retningslinjer kan I nemlig i højere grad undgå sådanne situationer, som denne du beskriver.
Jeg ønsker dig al held og lykke.
Mange hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

AvatarDen frustrerede

….det er blevet vedtaget, at der på andelsforeningens område skal være parkeringskontrol, hvilket kan være meget fornuftigt, således at udefrakommende ikke parkerer på foreningens grund. Hver andelshaver har dog mulighed for at få sin egen parkeringsplads tilknyttet mod merbetaling, hvor der så også er kontrol. Det betyder i praksis, at man kan få en parkeringsafgift for at holde på sin egen parkeringsplads (som man har betalt særskilt og samtidigt naturligvis også betaler ekstraydelse for), hvis f.eks. gæster/ens familie benytter parkeringspladsen og man ikke har fået registreret et andet nummer på køretøjet, der må holde på ens parkeringsplads. For at gøre det kort – selvfølgelig betaler man fællesudgifterne(ingen tvivl om det), men har man som andelshaver mulighed for og ret til at sige, at man ikke vil have kontrol på “sin egen parkeringsplads, hvilket i sig selv virker helt absurd.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej frustrerede,
Tak for din kommentar. Det lyder som om, at I bør tage et møde med god dialog om emnet i foreningen, således at I kan finde en god ordning, der ikke fører til frustration. Måske I kan finde en ordning, der gør det let for jer at låne egen parkeringsplads ud til familie/venner (et skilt i ruden eller lignende.)
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Når bestyrelsen i min forening henvender sig til mig via email, skriver de ikke hvem afsenderen er, mailen er fra bestyrelsen kollektivt. Er det normal praksis? Er det lovligt?

Grunden til jeg spørger, er fordi bestyrelsens næstformand, har kørt personlig chikane på mig, de sidste 4 år og jeg har flere gange på mail frabedt mig at han skal kontakte mig pga. Af dette. Men nogle gange får jeg en mail med signaturen.
Mvh bestyrelsen
Og jeg har en stærk fornemmelse for at det netop er næstformanden der skriver. Også selvom jeg spørger til på mailen, hvem der skriver. Bliver der svaret. Bestyrelsen….

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Julie,
Ja, det er ret normal praksis, at bestyrelsen ikke ønsker at have personlige navne på, men blot signerer sig som bestyrelsen.
Det lyder dog som en ubehagelig situation med chikanen. Du kan jo eventuelt spørge andre medlemmer i bestyrelsen, om de kan gøre en undtagelse i dit tilfælde og underskrive sig som den de er, da det andet gør dig utryg i forhold til forhistorien.

Bedste hilsner
Maria – Andelsprortal.dk

Hej

Vi er en lille andelsforening på 8 andele, hvor vi er kommet ud i nogle problemer vedr. brud på vedtægterne. Vores formand er fraflyttet foreningen, og har udlejet lejligheden – men det er sket uden at bestyrelsen eller foreningen er blevet informeret og godkendt det (heraf brud på vedtægterne).
Formanden mener ikke det er et problem, men bestyrelse vil gerne fratage ham formandsposten, samt smide ham ud af foreningen. Jeg vil derfor høre om i har nogle råd omkring hele denne situation?

Dbh

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Rune

Mange tak for dit spørgsmål. Jeg vil mene, at det er generalforsamlingen, der skal beslutte om han skal væltes af formandsposten eller ej. Når det kommer til eksklusion, er det foreningens vedtægter, der afgør, om der kan ske en eksklusion eller ej. Det er et omfattende indgreb at skulle ekskludere nogle og derfor er det vigtigt, at der er styr på dokumentationen før man skrider til eksklusion. Jeg vil anbefale jer, at I læser denne artikel om netop eksklusion: https://www.andelsportal.dk/emne/eksklusion/

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHalil Cevik

Hej
Jeg bor i en andelsforenings hvor bestyrelsesmedlemmer og jeg er kommet ud i nogle problemer vedr. sammenligning af min lejlighed-
Jeg har fulgt sammenlignings anvisning ifølge vedtægterne og har fået diverse tilladelser fra Kbh. bygge & teknikforvaltning og jeg har sent alle billeder og materiale til administration.
Bestyrelsen har været op og se sammenlægning 2 gang hvor de varslet med brev tid og dato, uden at kommentere noget.
Men siden da har de været 2gange på uanmeldt besøg.
Første en Søndag kl.20.30
Ved det første besøg var jeg ikke hjemme men kæresten var, men ikke lukket dem ind fordi jeg ikke var hjemme og var på arbejde og fordi det var sent på aften.
Jeg skrev efter følgende en mail til administration om at de meget gerne komme på besøg men at de skal skrive først da jeg har skiftene arbejdstider.
Men alligevel her sidste uge kom bestyrelsen igen anden gang Onsdag kl.20:44 hvor vi ikke var hjemme men hørte af naboen.
Mit spørgsmål:
1-) Har de ret til at komme på uanmeldt besøg uden varsling og så sent `?
2-) Har jeg ret til at afvise dem, fordi de kommer uanmeldt og så sent`?
3-) Hvad med Boligens ukrænkelighed
4-) Kan de smide mig ud af foreningen`?
5-) Hvad med Boligens ukrænkelighed`?
6-) Skal jeg have fat i en advokat, syns de`?

Dbh

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Halil

Mange tak for din kommentar. Da dine spørgsmål er af juridisk karakter, vil jeg anbefale at du forhører dig hos en boligadvokat. Om bestyrelsen må komme på uanmeldt besøg, vil jeg mene afhænger af, hvad der står i foreningens vedtægter. Måske der står noget om, hvorvidt der er regler for, om bestyrelsen skal varsle besøg eller ej.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Hvem har ansvaret for følgende: ifm. renovering er der blevet fjernet en del af gulv i køkkenet hvor der blev lagt fliser (projektet var naturligvis godkendt af bestyrelsen for mange år siden). En lille væg blev også fjernet for at gøre plads til en stor altandør. En del af fliserne er blevet fjernet og dem der var mod den lille væg er nu “for kort” og generelt skal de fjernes og lægges på ny. Problemet er – der er også gulvvarme under fliser, så hvis der bliver fjernet 4 fliser… så bliver hele varmelegeme ødelagt, så skal der i princippet laves gulvet på ny. Byggefirmaet siger at “fliser ikke er deres problem” og de blot lægger pladen under den del af gulvet de har fjernet, og bestyrelsen henviser til byggefirmaet, da i deres optik har de styr på aftaler. Det betyder jeg skal punge for hele gulvet på ny inkl. varmelegeme hvis jeg gider ikke have kolde fødder om vinteren. Hvem har ansvaret?

PS Det er mig der har lagt fliser på gulvet – og byggefirmaet der har fjernet dem ifm. installation af en altandør.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Mik

Mange tak for din kommentar. Det lyder som en rigtig ærgerlig situation. Vi sidder ikke som juridiske rådgivere, og jeg kan derfor ikke sige, hvem der har ansvaret. Jeg vil derfor anbefale dig, at du søger juridisk rådgivning – de vil kunne vejlede dig ift. ansvar. Alternativt kan du klage til byggefirmaet, såfremt du er utilfreds med arbejdet. Jeg kan forstå, at du allerede har konfronteret dem med din problemstilling uden at få noget ud af det. Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at du så sender en skriftlig klage, og får du intet ud af dette, kan du klage til et ankenævn. Du skal til ankenævnet dokumentere, at du har forsøgt at klage selv, så derfor er det en god ide først at skriftligt klage.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

Hej

Kan bestyrelsen bestemme tid og dato for vuderingsmanden ? Det er en ekstern som jeg selv måtte vælge, da de ikke har nogen fast de bruger til vuderinger. Det synes problematisk at alle kan samme tid og dato og det hele trække bare tiden ud desværre.

Vh Chris

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Chris,
Tak for din henvendelse. Det lyder bøvlet. Er det vurderinger af en andelsbolig i forbindelse med salg? Det er ikke sikkert, at de behøver at være til stede under vurderingen?
Bedste hilnser
Maria – Andelsportal.dk

AvatarHans Jensen

Hvad er erfaringerne med at have bestyrelsesmedlemmer der ikke har bopæl i andelen, men er andelshaver , fx i forbindelse med forældrekøb

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Hans
Mange tak for din besked. Vi har ikke den store erfaring med denne konstellation – ofte hører vi om forældrekøb, hvor forældre ønsker at deltage til generalforsamlingerne. I nogle foreninger er der et ønske om, at de som sidder i bestyrelsen også bor andelsboligforeningen. Men omvendt er det ofte svært at finde nok medlemmer til bestyrelsen og er der en med et brændende ønske om at sidde i bestyrelsen, som ikke sidder i bestyrelsen kan det være at foretrække.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarKeld Sørensen

Hej Hvem hæfter for korrekte BBR oplysninger i en andelsboligforening , BBR meddelelsen som forefinder omhandler alle boligerne og ikke en på hver enkelt Andelsbolig.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Keld,
Mange tak for din henvendelse.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret. Men det er andelsboligforeningens (i praksis bestyrelsens) ansvar som ejer, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte.
Vi sørger for at skrive en længere artikel om emnet.
Bedste hilsner
Maria

AvatarSvend Jacobsen.

Hej. Kan du oplyse mig om følgene: Er en lille andelsboligforening på 8 andele, forpligtet til at have en revisor, til at lave årsregnskab.
Mvh Svend,

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Svend
Mange tak for din besked. Der er hverken i årsregnskabsloven (regnskabsklasse A) eller i andelsboligforeningsloven fastlagt et krav om, at foreningens årsregnskab skal udføres af en professionel revisor. Det anbefales dog, at man har en revisor til at stå for foreningens bogføring og regnskabsmateriale, herunder årsregnskab.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

Hej
Hvordan er man stillet, hvis man 2 år efter køb opdager, at ens badeværelse er ulovligt? Afløb stoppet i bruseniche, hvorved vand løb ud på badeværelsegulvet og ned til underboen.
Det har nu vist sig, at der ikke er membran i gulvet uden for brusenichen ej heller i væggene.
Af skønsrapporten i fbm salg fremgår, at byggetilladelse til badeværelse er fremvist.
Vi har efter skaden er opstået rekvireret den hos kommunen. Her fremgår at badeværelset er så lille, at det ska membran på hele gulvet og alle vægge – og fliser fra gulv og 2m op. Der er kun fliser i brusenichen.
Kan ikke forstå at skønsmand/bestyrelse ikke har bemærket det ved gennemgangen! Også overrasket, da bestyrelsen/skønsmanden ellers har virket kompetente. De har bl.a. fratrukket penge, pga ulovlig isolering, som køber så skulle fjerne, samt indføjet krav om at sælger inden fraflytning etablerede en lille forhøjning i døren mellem badeværelse og gang.
Bestyrelsen har umiddelbart sagt, at det er et forhold mellem køber og sælger, men kunne man forestille sig, at bestyrelsens ansvarsforsikring kunne komme i spil? Et er hvad køber kan kræve fra sælger – tænker omkostningerne ved at lovliggøre badeværelset, men her udover kan der jo være fugtskader i etageadskillelsen, hvis badeværelset har været utæt igennem flere år.
Hvad gør vi som købere?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Karin

Mange tak for din besked. Blev der i forbindelse med køb af andelsboligen udført et VVS-tjek? Hvis der er udført et VVS-tjek, vil jeg anbefale dig, at du tager fat i en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at føre sag mod VVS’eren, der har udført tjekket og godkendt badeværelset.

Hvis ikke, vil jeg anbefale, at du tager fat i en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at føre sag mod sælger. Bestyrelsens ansvarsforsikring plejer ikke at tages i brug i den slags henseender.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarSusanne Villadsen

Min mor har en andelsbolig som står i hendes navn og som hun bor i idag.
Hun vil gerne give min søster og mig det andelsbevis – hvor vores navne skal stå på.
For som hun siger så skal vi ikke betale arveafgift – men vi er lidt usikker på om man kan det og hvis hvordan gør vi det?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Susanne,
Tak for din henvendelse. Et andelsbevis er ikke et værdipapir og bliver udfaset i flere og flere foreninger. Læs mere her: https://www.andelsportal.dk/emne/andelsbevis/
Jeg har ikke hørt om den model, som du beskriver. Men man må godt sælge en andelsbolig for en lavere pris end det, som den er vurderet til. I skal dog være opmærksomme på, hvilke regler andelsboligforeningen har. Er der eksempelvis et krav om bopælspligt for andelshaveren, som I skal tage højde for, hvis jeres mor stadig bor i andelsboligen?
Bedste hilsner
Maria

I december 2019 købte jeg en andelsbolig og indledte kort efter en større renovering, herunder en tiltrængt energioptimering af andelen. Jeg havde i den forbindelse, og løbende over det næste halve år, en dialog med foreningens formand, hvor jeg fortalte ham om de renoveringer, jeg ønskede at foretage. Han kiggede flere gange forbi til en sludder og et kig på arbejdet, som det skred frem. Han bad mig også om skriftligt at underrette bestyrelsen om de forskellige forbedringer, hvilket jeg gjorde.
I samråd med Varmeværket, får vi også en ny varmtvandsbeholder installeret. Formanden informerer mig i den forbindelse om, at foreningen i nær fremtid vil starte udskiftningen af disse beholdere, da de er ved at være udtjente. Ergo sætter jeg selvfølgelig ikke den gamle beholder op igen. Da beholderen er sat op, har vi også en snak om, at jeg, når foreningens starter udskiftningen af de eksisterende beholdere hos de andre andelshavere, bør kompenseres for den egen-betalte og nyinstallerede varmtvandsbeholder med et beløb svarende til den pris, det vil koste at udskifte beholderne i de andre andele.
Jeg har flere gange mindet formanden om vores drøftelse herom, og han har hver gang lovet at bringe det i orden.
Inden bestyrelsesmødet i sidste uge, render jeg på et af bestyrelsesmedlemmerne, der er på vej til mødet. Jeg spørger ham i farten, om han vil bringe aftalen om en kompensation af min beholder på bane, da jeg har hørt, at arbejdet med at udskifte beholderne nu er begyndt hos andre.
Efter bestyrelsesmødet får jeg en mundtlig besked om, at min henvendelse om kompensation ikke vil blive honoreret. Bestyrelsen synes ikke, det er deres pligt at refundere mig udgiften til denne forbedring/vedligeholdelse til trods for, at foreningens vedtægter læser: ”Det påhviler andelsboligforeningen at vedligeholde varmeinstallationer”.
Jeg undres. Hvordan kan man som andelshaver, der betaler til en fælles pulje til forbedringer og vedligehold, blive ekskluderet fra at modtage fra selv samme? Jeg kan ikke se noget, der understøtter den beslutning i foreningens vedtægter, ej heller retningslinjer, der omfatter, hvorledes forbedringer, der foretages af andelshaverne, men påhviler foreningen, skal behandles og kompenseres på retfærdig vis, og ligeligt for alle.
Mon der er regler, der sikrer, at der ikke forskelsbehandles blandt andelshavere?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Lone

Tak for dit spørgsmål. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende, så jeg vil anbefale dig at gå i dialog med en administrator eller boligadvokat om denne ærgerlige situation. Det er godt, at du ser nærmere ind i vedligeholdelsespligten og hvem der har ansvar for at udskifte dette. Jeg vil dog henvise til denne artikel: https://www.andelsportal.dk/guides/ansvar-vedligeholdelse-udskift/

Her er der et godt eksempel beskrevet i forhold til døre. Her har andelshavere eksempelvis ikke krav på kompensation, hvis de selv har valgt at udskifte dem og foreningen så vælger, at udskifte dem fælles efterfølgende. Måske du kan finde inspiration her.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Måske i kan hjælpe mig med en undren. Min far har solgt sin andel, normalt er bestyrelsen i andelsforeningen der står for salget ( de har været på kursus). Men i dette tilfælde er det et familiemedlem der har stået for salget, han er ejendomsmægler. Måske lidt heldigt, for foreningen havde ikke til hensigt at sælge til den pris han fik for det. Det var en rodet affære, hvor de ikke sendte hele vente listen, i øvrigt havde både formand og kasser nogen de kendte rigtig godt som de gerne ville have ind. Nå men, måske kasseren er blevet lidt fornærmet, det er vores indtryk. Vedkomme indbetalte da heller ikke pengene til min far den 01.06, men først efter vi havde rykket for pengene modtog han pengene den 08.06. Det var dog ikke hele beløbet han fik, dels er der tilbageholdt et beløb frem til den 21.06 som beskrevet i salgsdokumentet, underskrevet af alle. Men der var også fratrukket penge til at dække en tjeneste som formanden havde gjort samt beløb for fremvisning som de ikke var blevet bedt om og endelig for telefonsamtaler med folk fra vente liste mv. i alt var der fratrukket 3500 fra det beløb som min far skulle have på kontoen. Tænker at de må have rod i deres regnskaber, når de betaler vennetjenester ved at tage pengene fra sælgers salgssum før de udbetaler. På forhånd tak for et svar

AvatarDaniel Hinchely

Hej Lonny
Det lyder som en ærgerlig proces. Angående det tilbageholdte beløb, som udbetales den 21. juni, er det ret almindeligt ved salg, da man typisk gerne tilbageholder en sum af salgsbeløbet i tilfælde af, at der er skjulte skader, som sælger hæfter for. Det forestiller jeg mig er beskrevet i andelsboligforeningens vedtægter. Det er svært for mig at sige noget om de fratrukkede 3500 kroner – måske bestyrelsen har nogle faste procedurer og omkostninger ved salg, som sælger dækker for? Jeg vil anbefale, at I eventuelt går i dialog med bestyrelsen om beløbet, såfremt I ikke er enige med dem.

Bedste hilsner
Daniel – Andelsportal.dk

Kan en formand varetage sit formandskab, mens han er midlertidig fraflyttet og fremlejer sin lejlighed.
Jeg mener at når der er bopælspligt for at være medlem af foreningen, så bør man også udtræde/tage orlov i den tid man har valgt af være fraflyttet.
Bestyrelsen kan ikke se problemet og måske er det bare princippet i at være det gode forbillede jeg plæderer for.

Mvh Kristine

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Kristine,
Mange tak for din henvendelse.
Det lyder godt nok lidt bøvlet, at formanden ikke bor i foreningen. Kan det skyldes, at der ikke er andre, som ønsker at varetage opgaven? I nogle foreninger er det en udfordring at finde tilstrækkeligt med andelshavere, som ønsker at varetage bestyrelsesarbejdet og sætte sig på bestyrelsesposterne.
Hvis du eller andre beboere ønsker at løfte opgaven i stedet for den nuværende formand, så vil jeg råde jer til at stille op til kommende generalforsamling og gøre opmærksom på problemstillingen.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarAnita larsen

I en mig bekendt andelsboligforening har jeg en mistanke om at der bliver sjusket med økonomien. Hvordan skal jeg forholde mig og skal en bestyrelse ik foreligge regnskab på økonomi og dokumentation som bilag etc.
Med venlig hilsen
Anita Larsen

Hej Anita

Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde, men jeg vil klart anbefale, at du allierer dig med administrator – hvis I har sådan en i foreningen.

Det er et krav, at årsregnskabet kan give et retvisende billede af andelsboligforeningens økonomiske forhold – og at I som relevante for regnskabslæserne forstår og kan overskue det økonomiske grundlag. Der findes altså konkrete krav til, hvordan bestyrelsen skal fremlægge årsregnskabet, som du kan læse mere om her: https://www.andelsportal.dk/guides/alt-om-generalforsamling/

Tag derfor dialogen med bestyrelsen eller generalforsamlingen med afsætning i dette.

Vi har også skrevet om sanktionsmuligheder i forhold til bestyrelsesmedlemmer i denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-beslutninger/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarAnna Hansen

Hej.
Jeg bor i en andelsforening hvor vi har en enkelt lejebolig. Lejeboliger i samme stand og størrelse i området bliver lejet ud for cirka 150% mere. Der har ikke været en regulering på lejen i flere år.

Jeg har spurgt bestyrelsen hvorfor vi i foreningen ikke hæver lejen og dermed øger vores indtægt. Dette er dog ikke noget de har lyst til, fordi det er et familiemedlem til en fra bestyrelsen som er lejer. Bestyrelsesmedlemmet yder noget arbejde i foreningen, men familiemedlemmet bidrager ikke til foreningen.

Vores lejer betaler pt mindre i husleje end andelshaverne betaler i boligafgift. Derudover, har bestyrelsen lovet at der skal laves en større renovering for lejerens “opsparing i foreningen”.

Jeg ser det som, at bestyrelsen betaler penge under bordet, og de nægter at lytte. Hvad kan jeg gøre?

Hilsen Anna H.

Hej Anna

Tak for din kommentar. Først vil jeg lige nævne, at vi ikke har nogen juridiske rådgivere siddende herinde, hvorfor jeg vil anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat for konkret rådgivning. En bestyrelse må aldrig gå ud over de beføjelser bestemt i vedtægterne. Samtidig skal beslutninger bero på habilitet. Det har vi skrevet mere om her: https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-beslutninger/

Netop habilitetsprincippet kan diskuteres i denne sag. Måske I skal tage dialogen på næste generalforsamling og stemme om nye regler?

Held og lykke med det videreforløb.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarNiels Høgstrup

Min kone er ved at sælge en andelsbutik i en andelsforening. Hun har en køber hvis erhverv (salg af brugte og antikke møbler og tilbehør) først skal godkendes af bestyrelsen. hvor lang tid må en bestyrelse bruge til at beslutte dette. Vi er nu på 3. Uge efter anmodning om godkendelse. Vi er bange for at køber trækker sig igen. Kan vi så drage bestyrelsen til ansvar for et evt. tab?

Hej Niels

Tak for din kommentar. Det kan variere fra forening til forening, hvor lang svarfrist bestyrelsen har. I skal derfor se nærmere ned i vedtægterne i jeres forening. I anbefales også at kontakte en administrator, da vi ikke har nogen juridiske rådgivere siddende herinde.

I ABF’s standardvedtægter står: “Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.”

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Jeg er i den situation at min forening har valgt at udføre to valuar vurderinger. Det undrer mig meget at de har valgt at gøre det og jeg spurgte derfor til om jeg kunne få tilsendt en kopi af begge valuar vurderingsrapporter. Til det fik jeg af vide at det ikke kunne lade sig gøre, da bestyrelsen gerne ville holde vurderingsrapporterne internt inden generalforsamling d. 20 maj. Det undrer mig meget, da en valuarrapport bliver udført på ejendommen, som vi alle ejer.

Mit spørgsmål er om det er lovligt ikke at oplyse eller tildele begge vurderingsrapporter? Så kan beboere gennemgå dem inden generalforsamlingen.

Håber meget i kan hjælpe mig.

Hej Peter

​Jeg har også besvaret din mail. Vi har ingen juridiske rådgivere siddende herinde. Du skal derfor tage fat i en administrator eller boligadvokat, hvis du søger juridisk rådgivning.

​Da det er bestyrelsens opgave at prioritere mellem A, B og C, må den godt bruge penge på at indhente tekniske rapporter, så beslutningen kan træffes på et oplyst grundlag. I et interview fortæller en fagmand dog, at det kræver en generalforsamlingsbemyndigelse at bruge penge på en valuarvurdering. Læs med her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/eksperterne-boligaftalen/

Det er altid en god idé at indhente flere valuarvurderinger, så foreningen har et sammenligningsgrundlag for at sætte andelskronen. Det er op til generalforsamlingen om det nye vurderingsprincip vedtages eller ej.

​De bedste hilsner
​/Nynne – Andelsportal.dk

Er til tilladt for en bestyrelse / administrator at beslutte sig for at låse låger ud mod vejen / busstoppestedet (stisystem) uden at det er blevet besluttet på en generalforsamling. Dette skaber stor frustration for mange, da låsene driller og vi ikke kan komme ud = misser bussen. Vi skal ud og lukke gæster ind osv.

Dette er en beslutning som vores bestyrelse har truffet uden om os andelshaver på trods af at der i vores vedtægter står : Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 – 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

Hej Pia

Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig at læse denne artikel omhandlende, hvor grænsen går for bestyrelsens beslutningskompetence uden om generalforsamlingen: https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-beslutninger/

Ud over økonomi hedder det sig, at hvis det er et projekt, hvor foreningens medlemmer kan forventes at have forskellige holdninger til løsningen, skal bestyrelsen forelægge spørgsmålet for generalforsamlingen. Denne kategori kan din situation høre ind under. Jeg vil anbefale, at du forelægger denne information for bestyrelsen og efterspørger en generalforsamling. I disse coronatider udskydes flere generalforsamlinger dog.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej.
Vi vil påbegynde et renoveringsprojekt af vores andelslejlighed som kræver en ingeniør (certificeret statiker), da det involverer ændringer på en bærende væg.
Bestyrelsen i foreningen vil i den forbindelse kræve, at vi benytter et ingeniørfirma som de har valgt – kan de virkelig kræve det? Det kan vel ikke være rigtigt, at de må det. Det er vel vores eget valg, hvilken ingeniør vi bruger.
Det skal noteres, at der intet står i vedtægterne om dette.
Mvh Jesper

Hej Jesper

Tak for dit spørgsmål. Først vil jeg lige nævne, at vi ikke har nogle juridiske rådgivere siddende herinde, hvorfor jeg vil anbefale, at du kontakter en administrator for konkret, juridisk vejledning.

Som udgangspunkt er det vedtægterne der bestemmer, hvilke regler man skal følge i foreningen. Står der ikke noget om, at man skal bruge en fast ingeniør, så vil jeg derfor mene, at du sagtens kan udfordre bestyrelsens beslutning og tage debatten op på generalforsamlingen. Min vurdering er altså, at andelshaverne selv kan bestemme, hvilken håndværker de vil benytte såfremt andet ikke står nedskrevet i vedtægterne. Jeg mener dog også, at bestyrelsen godt kan bestemme kvaliteten af arbejdet og kræve de rette certificeringer/autorisationer.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarEjlert Krogh

Hej. Mit spørgsmål når der på denne usle måde, går kort ud på om bestyrelsformanden handler ulovligt når han køber en andelsbolig i samme andelsboligforening som han i forvejen ejer 1 lejlighed i . Det er hans ægtefælle der har købt den. Begge lejligheder bebor de ikke selv. Lejlighederne er fremlejet. Der blev handlet til en ca. trediedel af markedsprisen. Andre i vores forening er ikke blevet orienteret i forvejen.
Er denne fremgangsmåde ikke ulovligt , selv synes jeg slet ikke om at bestyrelsen begår hensynsløs opførsel i måden man som bestyrelse røgter sin tillidspost på.
Med venlig hilsen og på forhånd TAK for svar.

Hej Ejlert

Tak for dit spørgsmål. Formanden skal naturligvis – som alle andre – overholde de vedtægter I har i foreningen. Er der krav om bopælspligt og ejerskab kan du med henhold til disse derfor tage dialogen op på en generalforsamling. Jeg vil anbefale dig, at du går i dialog med en juridisk rådgiver, da dit spørgsmål kræver en teknisk faglighed. Her kan du tage fat i en administrator eller boligadvokat.

Held og lykke.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej
jeg har købt en andelsbolig hvor der stod at der var parkering i gården,men til min overraskelse viste det sig at der kun var 9 p pladser og vi er 17 andele.problemet ligger i at de 9 pladser er leget ud til 9 andelshavere til en meget lav pris på ca 30 kr om måneden hvilket er ca en 15 tende del af markedsprisen for en privat parkeringsplads i området.hvis jeg skal have en parkeringsplads skal jeg på en venteliste hvor der står 6 andre.kan jeg sagsøge foreningen da jeg mener at jeg og resten af foreningen lider et økonomisk tab da man lejer ud til en alt for lav pris.I vedtægterne står der ikke noget ang. p i gården. på en generalforsamling var der en der foreslog en rotations ordning men den blev stemt ned med 9 mod 8. mvh sten

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Sten,
Tak for din henvendelse.
Selvom der ikke står noget i vedtægterne så formoder jeg, at I et eller andet sted har nedfældet reglerne for parkering? Måske der findes en husorden eller nogle referater fra tidligere generalforsamlinger, hvor man kan blive klogere på, hvordan foreningen administrerer parkeringspladserne. Jeg har ikke hørt om lignende sager – og jeg tror derfor ikke, at du kan sagsøge foreningen. Måske ville det være bedre at starte med at se om du kan få flere med på en rotationsordning til næste generalforsamling?
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarFlemming Jensen

Hej med jer . Jeg har et problem jeg håber i kan svare mig på .
Jeg bor i en forening hvor min søn er skrevet op og fik muligheden for at købe en lejlighed .
Desværre er jeg bevist om ( jeg er murer) at vådrumsikring ikke er lavet efter reglerne .
I vores vedtægter og i SBI252 står der at vådzoner i dette tilfælde er på hele badeværelset da målene er 4,2 x 1,1
Man har kun smurt vådrum i niche og på gulvet
Man har ikke smurt under og bag hængetoilet og ej heller omkring faldstammen
Da jeg antager jeg har ret kommer spørgsmålet .
Bestyrelsen solgte lejligheden alligevel vel vidende om det , må de det ,
Hvordan skal jeg forholde mig , jeg har vel pligt til at fortælle det??
Vores Adm , som er advokat siger det er en sag mellem køber og sælger, ??
Håneret hurtig svar

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Flemming,

Mange tak for din henvendelse. Det lyder som en ærgerlig sag med det ulovlige badeværelse. Er der lavet en vurderingsrapport i forbindelse med overtagelsen? Eller måske et VVS-tjek? Jeg vil anbefale jer, at I hurtigst muligt gør indsigelse mod de fejl og mangler, der er i boligen. Du kan læse mere om fejl og mangler i denne artikel:  https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarMathilde Sørensen

Hej.

Jeg er i den situationen at jeg købte en andel i April måned og blev for 14 dage siden informeret om fra bestyrelsen at vores revisorselskab havde fundet en fejl i årsregnskabet, som går 10 år tilbage. Jeg har i den forbindelse betalt for meget for min andel og bestyrelsen siger at det er en ting, som skal gå gennem køber og sælger. Jeg har forsøgt at kontakte sælger, men han er flyttet til udlandet. Hvad skal jeg gøre i sådan en situation?

Mvh Mathilde

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Mathilde,
Mange tak for din henvendelse.
Det lyder godt nok uheldigt. Jeg synes bestemt, at du skal kontakte en boligadvokat. Der er klare regler i andelsboligloven, der heldigvis muliggør at man kan få tilbagebetalt sine penge, hvis man har betalt overpris, men det er vigtigt at man reagerer inden for rimelig tid, når man er blevet gjort opmærksom på problemstillingen.
Bedste hilsner
Maria

Anton EgholmAnton Egholm

Hej Debbie,
Tak for din kommentar. Jeg er ked af at høre at det et gået op i en hårknude. Først og fremmest synes jeg at du skal undersøge hvad der står i vedligeholdelsespligten. Ellers ville det være et emne at bringe op til næste generalforsamling, men umiddelbart ser jeg ikke grund til at indkalde til en ekstraordinær forsamling. Hvis ikke du ser andre muligheder, kan du måske lade en boligadvokat se på sagen.
Forsat god dag.
Anton – Andelsportal.dk

Hej.
Jeg bor i en forening hvor vi har 1 person som vil bestemme det hele og som favoriserer de andre i bestyrelsen og hendes medløbere. Hun har siddet i bestyrelsen i mange år som formand og med begge poster (formand og kasserer) nu sidder hun som kasserer men fungerer som begge dele igen. Jeg blev valgt ind som ny formand i 2019, men blev i den grad modarbejdet så meget at jeg gav op inden min periode udløb. Hun har været efter mig siden jeg flyttede ind, nok fordi jeg satte spørgsmål ved regnskabet til første generalforsamling. Jeg har brugt advokat flere gange og har også fået ret alle gange, men alligevel er hun nu igang igen.
Sagen er at min carport, som er foreningens ejendom er så skæv at den vil vælte (iflg. vores tømre) og pgr. skævheden løber regnvandet bagud og ind i skuret og ødelægger vægbeklædningen. Pris ca. 25.000 kr. Nu har hun så afvist reparationen med begrundelsen, at det ikke står i vores vedligeholdelsesplan. Samtidigt har bestyrelsen så godkendt, at der skal repareres en hel gavl på huset ved formanden. Pris ca. 34.000 kr. Men den står heller ikke i vedligeholdelsesplanen. det skal siges, at foreningen har 400.000 kr stående på vores vedligeholdelseskonto, så pengene er der. Vi er en lille afdeling med 8 andele og er delt i 2 Lejre. 3/5 og det er åbenlys for alle, at det er forkert og personligt. Den ene af de 3 er nu ved at sælge pgr. af bestyrelsen og det er så 4 gang her bliver solgt med den begrundelse. Vores administrator har også lige opsagt samarbejdet pgr. hende.
Hvordan forholder jeg mig nu til hendes afslag om min carport ? Skal jeg indkalde til ekstra ordinær generalforsamling eller bare overlade den nye sag til min advokat. Og nej jeg vil ikke tvinges til at sælge igen. Har kun boet her i 20 mdr.

AvatarCharlotte Bie

Hej, andelsforeningen overvejer at etablere fælleskontor i foreningens fælleslokaler (der er mange selvstændige erhvervsdrivende i foreningen). Ideen er at man som andelshaver vil kunne leje en kontorplads i en kortere eller længere periode. Er der noget lovgivning der hindrer dette eller kan andelshaverne på en generalforsamlingen vedtage sådan en ordning? Kan man som andelshaver drive erhverv fra andelsforeningens fælleskontor – altså have erhvervsadresse der? Evt. trække lejen fra i skat? Det svarer jo ikke til at have hjemmekontorplads – og alligevel lidt…
MVH. C

Hej Charlotte

Tak for din kommentar. Det lyder som et spændende projekt.

Jeg vil først og fremmest anbefale dig at gå i dialog med foreningens administrator eller en anden juridisk rådgiver. Dit spørgsmål kræver nemlig en teknisk og juridisk vurdering – ligesom, at jeg vil kontakte Skat i forhold til lejeforholdene.

Etableringen af et nyt fælleskontor er en beslutning, som I skal stemme om på generalforsamlingen. Andelshaverne kan nemlig have forskellige holdninger til dette, ligesom at et fælleskontor får betydning for foreningens økonomi.

God dag.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarJens Kjellow

Hej Andelsportal.
I vores andelsforening har vi netop afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Tema ændring af vores vedtægter, så vi er frit stillet i forhold til beregningsmetoden for fastsættelse af andelsprisen.
Samtidig foretages en generel opdatering af vores vedtægter, så de tager udgangs punkt i ABF’s nyeste standardvedtæger af 2014.

Spørgsmål 1. Bestyrelsen har ikke villet indkalde til møde vedr. de nye vedtægter, men ønskede at drøfte “udkast til vedtægter” på generalforsamlingen. Eventuelle ændringer ville blive indføjet undervejs. Til sidst i generalforsamlingen kom de “nye vedtægter” til afstemning. Det vil sige at vedtægterne ændredes undervejs i generalforsamlingen i forhold til det fremsendte materiale til andelshaverne. Er denne fremgangsmåde legal?

Spørgsmål 2. Andelsforeningen er en forening for seniorer. Dette fremgår dog ikke af vedtægterne.
I de nye vedtægters § 3 stk. står der:”Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og er myndig, og som betaler den til enhver tid fastsatte andelsværdi bestående af indskud med tillæg.” Bestyrelsen hævder nu at den nye passus ‘er fyldt 18 år’ ikke har nogen betydning, da bestyrelsen jo skal godkende kommende andelshavere. Kan dette være korrekt?

Spørgsmål 3. I § 17 om dødsfald Stk.2 B står at “afdødes børn og børnebørn” er berettiget til at forsætte medlemskab af foreningen og beboelse af andelsforeningen. Bestyrelsen hævder nu, at denne nye passus “og børnebørn” ikke betyder at helt unge mennesker kan komme i betragtning, da bestyrelsen jo skal godkende kommende andelshavere.

Spørgsmål 4. Hvad kan begrunde, at bestyrelsen nægter at godkende optagelse af en ny andelshaver efter ABF’s standardvedtægter?

Spørgsmål 5. Kan bestyrelsen gennem en kommende folder om vores andelsforening bruge denne folder til legimentering af deres mulighed for at nægte godkendelse af unge mennesker, som beskrevet oven for.

Med venlig hilsen
Jens

Hej Jens

Tak for din kommentar. Til dit første spørgsmål vil jeg henvise til denne guide om vedtægtsændringer: https://www.andelsportal.dk/guides/vedtaegtsaendringer/
Hvis der står I jeres vedtægter, at I skal have modtaget forslagene X dage før generalforsamlingen er dette en nødvendighed før den kan erklæres gyldig. Samtidig er der skarpe regler for, hvordan en vedtægtsændring kan stemmes igennem. Alt det står der meget mere om i guiden.

Angående spørgsmål 2, så lyder det til, at jeres andelsboligforening bør være mere præcise i forhold til alderen. I de fleste seniorbofællesskaber defineres at “én af beboerne i husstanden skal være fyldt 55 år, og så må man ikke have hjemmeboende børn.” Jeres definition er lidt misvisende i forhold til kommende andelshavere, som måske ikke ved, at I er et seniorbofællesskab. Læs mere om dette her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/venteliste-seniorbofaellesskab/

Angående spørgsmål 3, så giver I netop børn og børnebørn fortrinsret til boligen – og I vil derfor godt kunne ende i sager, hvor børnebørn kræver at flytte ind i boligen. Det er nemlig fortrinsretten til boligen, der er defineret i vedtægterne, der er gældende. Jeg vil derfor anbefale, at I får ændret denne vedtægt, hvis ikke I ønsker ikke-seniorer i andelsboligforeningen.

Spørgsmål 4 og 5 finder du svar på i denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/godkendelse-af-koeber/. Det er dog korrekt, at der er plads til subjektivitet i forhold til afvisning, men jeg vil anbefale, at I gør jeres vedtægter mere konkrete, så I ikke ender i sager, hvor en juridisk instans skal inddrages.

Jeg vil anbefale, at du kontakter en administrator eller juridisk rådgiver, hvis du ønsker yderligere detaljer i forhold til loven.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej.
Hvilke muligheder har man som andelshaver for at fremskaffe lovpligtige oplysninger ved salg af andelen, når foreningens formand ikke kan levere oplysningerne?
Sagsforløb: Der er ingen venteliste i foreningen, derfor henvendte vi os til en ejendomsmægler om salg. Vi fik udleveret et nøgleoplysningsskema, som blev afleveret til formanden den 16.08.2019. Efter flere forgæves henvendelser lykkedes det at få det udfyldte skema retur den 31.08., men desværre uden de i skemaet stjernemarkerede lovpligtige nøgleoplysningsskemaer.
Ejendomsmægleren har pr. mail bedt formanden om at få tilsendt skemaerne, men stadig (den 30.09.) uden resultat. Det har heller ikke været muligt at fremskaffe forsikringspolicen for foreningen, men kun oplysning om policenummer. Energimærkning for ejendommen havde vi selv og videregav til mægleren. Ved indgåelse af formidlingsaftalen udleverede vi seneste årsregnskab, generalforsamlingsreferat samt vedtægter til mægleren.
Ejendomsmægleren har slået sig til tåls med, at vi nok får de manglende oplysninger, når der er en køber. Det er der nu (den 23.09.). Det skal bemærkes, at vi selv har udleveret regnskaber, referater og vedtægter til køberen, da hun ellers ikke ville have haft mulighed for at vurdere foreningens og boligens økonomi.
Hvad kan vi gøre for at skaffe de nødvendige oplysninger, så der kan udarbejdes en købsaftale?

Hej Aase,

Tak for din kommentar. Det lyder til at være en rigtig langtrukken og ærgerlig situation. Rent praktisk indberettes nøgleoplysningsskemaer digitalt på andelsboliginfo.dk, som drives af Erhvervsstyrelsen. Det er bestyrelsen i andelsboligforeningen, der er ansvarlig for at indtaste oplysningerne. Måske du kan få adgang til informationerne denne vej igennem? Ellers burde din andelsboligforening også have fremlagt nøgletallene på sidste generalforsamling jf. de nye regler. Du kan måske finde informationerne ved at grave tilbage til dokumenterne her fra?

Læs om de nye regler for nøgletalsoplysninger her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/nye-regler-noegleoplysninger/

Jeg vil anbefale, at du kontakter foreningens administrator. Administratoren vil ofte kunne hjælpe i disse sager og forklare, hvordan du juridisk kan forholde dig til dette.

Held og lykke.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej.

Vi står i den situation, at vi i min andelsforening har holdt generelforsamling. På forsamlingen bliver foreningens administrator både dirigent og referent. Da administratoren efterfølgende fremsender referatet er det i midlertidigt ikke en loyal gengivelse og vedkommende har valgt at indføje sine egne betragtninger så de fremstår som noget der er besluttet af generelforsamlingen.

Jeg skriver selvfølgelig, at jeg som bestyrelsesmedlem selvfølgelig ikke kan medvirke til at godkende et referat der ikke afspejler det faktuelle hændelsesforløb/beslutningsforløb. Til dette mener administrator, at det jeg nødt til og vedhæfter en FAQ som hans selvskab har udarbejdet til en anden andelsforening. I denne står der, at hvis der er uoverensstemmelser mellem referenten og bestyrelsen så er det dirigenten der afgører hvad der skal stå. Men da referent og diregent er den sammen person, er dirigenten vel alt andet lige inhabil? Det skal nævnes at der intet sted i foreningens vedtægter står noget omkring dirigenten ret til at træffe afgørelser.

Ida LandtIda Landt

Hej Karsten,

Tak for din henvendelse. Jeg vil foreslå, at du kontakter de andre bestyrelsesmedlemmer, og hører dem ad. Har de samme opfattelse af referatet som dig? Har de det, kan I netop med baggrund i habiliteten tage det op til diskussion internt i bestyrelse eller til en ekstra generalforsamling.

Med venlig hilsen

Ida – Andelsportal.dk

Hejsa

Min veninde købte en andelsbolig i 2012 som skal sælges nu. Det viser sig nu at der er tinglyst et pantebrev fra den tidligere ejer (dødsbo) og det er ikke aflyst.
Jeg mener at det er bestyrelsens ansvar at pantebrevet ikke blev aflyst da jeg betalte købesummen til foreningen. De kan jo ikke have undersøgt det da de udbetalte til sælger.
Sælger oplyser at gælden jo blev trukket inden han fik pengene og at han ingen papirer har.
Hvordan kommer hun videre – pantebrevet er således betalt men ikke aflyst og ingen ved tilsyneladende hvor det er ?
Bedste hilsner
Allan W

Hej Allan

Tak for din henvendelse. Sikke en ærgelig situation med pantebrevet. Da dit spørgsmål kræver en juridisk vurdering vil jeg anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat. De vil kunne hjælpe dig godt videre med din sag.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hejsa.

Jeg har købt en lejlighed hvor der, da jeg så den mange måneder før overtagelse, hang 3 hylder på toilettet.
Hylderne er nu nedtaget af sælger og der er boret 6 huller i fliserne hvilket gør at rummet ikke længere er vådrumssikret.
Sælger fortæller at hylderne er blevet nedtaget før bestyrelsen var til gennemgang af lejligheden og godkendte den til salg.
Hvem står så med ansvaret?

Tak på forhånd. 🙂

Hej Zandra

Jeg vil anbefale, at du tager dialogen med bestyrelsen. De kan vurdere, hvorvidt salget er blevet godkendt med eller uden hylder på toilettet. Reglerne for mangler og forbedringer kan nemlig variere fra forening til forening. Vi har skrevet denne guide om mangler, som du måske vil have gavn af at læse: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej
Har man automatisk 2 stemmer til en generalforsamling , hvis man er både andelshaver og erhvervsandelshaver?
Hilsen Lisbeth

Hej Lisbeth

Tak for din henvendelse. Det fremgår af foreningens vedtægter, hvem der kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Herunder om du som erhvervsandelshaver har stemmeret. Står dette ikke tydeligt nedskrevet, så vil jeg anbefale, at du kontakter bestyrelsen i foreningen.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

I vores andelsboligforening har vi en lønnet viceværter, der samtidig er andelshaver og suppleant.
I flere år har han deltaget i bestyrelsesmøderne sammen med foreningens tre bestyrelsesmedlemmer. Det står ikke i vedtægterne, at han skal deltage.
Han har i længere tid også været den person, der pr. definition indhenter tilbud på de opgaver, der skal udføres, fordi “det er han bedst til”, samtidig med det også er ham, der går sammen med håndværkerne, og følger op på deres arbejde, så han ligesom solidariserer sig med dem, hvis han da ikke gør arbejdet selv, uden at gøre det særlig omhyggeligt eller pænt.
Men “det sparer foreningen for penge”, hvilket jeg er stærkt utilfreds med, da vi har en god økonomi, og jeg ikke går ind for sort arbejde.
Formanden har svært ved at trænge igennem, fordi de to menige bestyrelsesmedlemmer ser det som en personlig fordel:
De slipper for opgaver selv, og er samtidig tre mod en, når det kommer til meningsudvekslinger. Hvilket efterhånden har givet problemer på flere fronter – bla har viceværten fået så meget magt, at han mere eller mindre kan styre slagets gang.
Jeg mener, det er bestyrelsen der skal påtage sig opgaverne. Det er det, de har ladet sig vælge til.
Hvordan vurderer I det faktum, at en og samme person er andelshaver, suppleant, vicevært, tilbudshenter og “kontrollant” og kan I give mig nogle løsningsmodeller.
Tak og hilsen
Ulla

Hej Ulla

Tak for din henvendelse. Jeg synes, at du skal læse denne artikel: https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-beslutninger/.

Den handler om, hvor grænsen går for bestyrelsens beslutning uden om generalforsamlingen. Her står skrevet, at bestyrelsen altid bør bero deres beslutninger på habilitet – altså evnen til at behandle en sag uvildigt. Det vil sige, at beslutningen om håndværksarbejde, ikke må være båret af andre interesser end andelsboligforeningens. Derfor bør et bestyrelsesmedlem som udgangspunkt ikke vælge familiemedlemmer eller venner som håndværkere eller entreprenører på en foreningsopgave.

Som andelshaver kan du bruge din politisk magt og stille forslag, om at der vælges andre medlemmer til bestyrelsen med den begrundelse, at du ikke mener, at de varetager opgaven på betryggende måde. Har du nok opbakning kan dette ske på en ekstraordinær generalforsamling og ellers kan du stille et lignede forslag til jeres ordinære generalforsamling. Det handler altså om, at du bruger din stemme på generalforsamlingen, hvis du ønsker strukturen ændret.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Jeg bor i en andelsforening, hvor formanden gerne selv vil stå for salg af ledige lejligheder. Dog går det lidt langsom, idet hun gerne vil samle flere sammen og sælge samtidigt.
Første lejligehed – andelshaver flyttede på plejehjem 17. januar 2018 – denne er stadig ikke solgt. Andelshaver betaler stadig husleje i andelsforening.
Anden lejlighed – beboer er afgået ved døden for 6 måneder siden – denne er stadig ikke solgt.
Tredje lejlighed – beboer er afgået ved døden for 6 måneder siden – denne er stadig ikke solgt.
Fjerde lejlighed – beboer er afgået ved døden for 2 måneder sider – her pågår stadig bobehandling – så ikke klar til salg. Dog vil formanden gerne vente med at sælge, til den 4. lejlighed er klar til salg.
Kan det virkeligt være lovligt. Jeg sad selv tidligere i bestyrelsen, men har trukket mig, idet jeg ikke kan stå inde for denne fremgangsmåde. Bestyrelsen må da have et ansvar for hurtigst muligt at få solgt ledige lejligheder. Det koster jo både andelshaver og dødsboerne penge hver måned. Jeg har god ikke kunnet finde noget på nettet herom.
Venlig hilsen
Anita

Hej Anita

Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du ser nærmere på, hvad jeres vedtægter siger om salg af andelsboliger. Ifølge standardvedtægterne (§ 17) er det i forbindelse med dødsfald først og fremmest den afdødes nære slægtninge, som skal stå for salget. Efter 6 måneder kan bestyrelsen dog godt gå ind i salget. Der står følgende:”Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-C nævnte personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan bestyrelsen efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på (…)”

Jeg vil anbefale, at du tager salgsproceduren op på en generalforsamling, så foreningen kan fastsætte konkrete regler for overdragelse. En mulighed kan lyde, at I opretter ventelister til andelsboligforeningens boliger. Læs mere om fordelene ved ventelister her: https://www.andelsportal.dk/guides/ventelister/. Du kan også forhøre dig hos foreningens administrator, hvis du søger juridisk rådgivning.

Jeg håber, at det var til en hjælp.
Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarJan Bang Madsen

Hej

Jeg bor i en andelsforeningen på Amager. Vi har lige haft den årlige generalforsamling her 25 April 2018.

Jeg har en korrospondance imellem 2 parter i andelsforeningen hvor der har været personlige stridigheder. Tilfældigvis er stridighederne mellem en en bodega i bygningen og et medlem af bestyrelsen.

Situationen er den at det pågældene bestyrelsesmedlem, som besøgte erhvervsmålet i privat regi, er blevet bortvist fra baren grundet dårlig eller ubehagelig opførsel. Bestyrrelsesmedlemmet har benyttet sig af andelsforeningens advokat til at køre sag imod bodegaens ejer, fordi hun blev smidt ud, og vil endvidere melde bodegaens ejer til politiet hvis det ikke ophører. Alt dette har jeg på skrift.

Ved generalforsamlingen spurgte jeg, hvorfor bestyrrelsen havde brugt foreningens penge på et privatanliggende mellem en privatperson, som tilfældigvis sidder i bestyrrelsen, og bodeagen. De nægtede at svarer på spørgsmålet og gik videre i programmet.
Det skal her nævnes at jeg selv er bestyre på en bar, og har været det i ca 1 år. Jeg kender til de regler der følger med.

Kan jeg melde bestyrelsen til en eller anden instans eller hvordan gør jeg her? For jeg vil ikke finde mig i at de bruge foreningens midler i private anliggender.

Mvh Jan

Hej Jan

Tak for din henvendelse. Det lyder til at være en rigtig ærgerlig sag. Hvis man er utilfreds med et bestyrelsesmedlem kan generalforsamlingen vedtage et mistillidsvotum, hvilket betyder, at medlemmet skal gå af med det samme. Da mistillidsvotummet skal sættes til afstemning vil jeg anbefale, at du tager en dialog med andre andelshavere, så I sammen kan lægge pres på bestyrelsen, hvis også de er utilfredse.

I andelsboligforeninger er generalforsamlingen den øverste instans, og det er derfor her, at sådan en beslutning skal tages. Hvis 1/4 af andelshaverne ønsker det, kan en ekstraordinære generalforsamlinger afholdes.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej andelsportal.

Jeg bor i en andelslejlighed inde på nørrebro. Jeg bor aller øverst på 4. sal. Ovenover mig er der loftrum. Det startede med at regne ned i mit køkken for ca 3 år siden. Hvor alle mine ting oppe på loftet gik i stykker. Her var det eneste som skete var at de repareret loftet så det ikke regnede ned mere. Et år efter vågner jeg op i mit soveværelse med at det regner ned i mit hoved. Så nu er der et nyt hus i loftet hvor det regner ned. De siger de har lavet det, indtil det igen regner ned i mit soveværelse. De fixer det igen, men nu er der en stor revne og en kæmpe plamage som er brun, og den vokser. Mit værelse er blevet helt fugtigt og her lugter ret muggent nu. Jeg vil bare gerne ha det fixet men viseværten som har været her oppe et par gange siger at han ikke husker der var nogen revne plus at jeg har sendt billeder af den 3 gange til bestyrelsen. der sker ikke noget. hvad kan jeg gøre i denne situation? jeg vil jo gerne ha det lavet og jeg tænkte om jeg kan få en ud og fikse det og sende regningen til bestyrelsen?

Mvh Sara

Hej Sara,

Tak for din henvendelse. Først og fremmest kan jeg godt forstå, at du er fortvivlet i forhold til udbedringen af skaderne. Da loftrummet er en del af fællesarealet i foreningen – er det bestyrelsens ansvar at vedligeholde dette. Hertil også de eventuelle skader, som loftrummets utætheder påfører i din bolig. Jeg vil derfor anbefale, at du igen tager kontakt til bestyrelsen og gør dem opmærksom på deres vedligeholdelsesansvar.

Du kan læse mere om reglerne for vedligeholdelsespligt i denne artikel: https://www.andelsportal.dk/guides/ansvar-vedligeholdelse-udskift/.

Hvis der stadig er uenighed om ansvaret for udbedring kan du kontakte foreningens administrator eller en boligadvokat. Da en advokat kan være omkostelig anbefales det dog, at du tager den med bestyrelsen først. Jeg håber det var til en hjælp.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarVibeke budolfsen

Jeg har lige solgt min andelsbolig med overtagelse den 1. okt. Iflg vedtægten kan foreningen tilbageholde et beløb, i mit tilfælde kr10.000 i 3uger. De er nu overskredet m ca 2 uger, og jeg har stadig ikke fået beløbet. Formanden forklarer, at der skulle en ny vandhane sættes op, og at han stadig ikke har fået en faktura. Vandhanen ikke koste 10.000! Hvad gør jeg nu?

Venlig hilsen, Vibeke Budolfsen

Hej,
vi har en andelslejlighed vi udlejer indtil 1 maj 2018. Nu står vi i den situation at vi gerne vil sælge den da vi vil købe et hus. Vi kan ikke sælge den med overtagelsesdato før 1.maj 2018 da den nye ejer i følge vedtægterne skal flytte ind i lejligheden umiddelbart efter overtagelse.

I stedet påtænker vi at lave en handel med lang overtagelse dvs. at vi laver en købeaftale nu (som vi kan bruge overfor banken i forbindelse med køb af ny bolig) men at den nye køber først overtager boligen pr 1 Maj 2018. Dvs. at juridisk er lejligheden stadig vores.

Det har vi så forlagt for bestyrelsen som nu prøver at modsætte sig det med denne begrundelsen:

“Bestyrelsen er af den opfattelse, at en meget lang overtagelse ikke er i overensstemmelse med principperne i vedtægterne om mulighed for intern lejlighedsrokade. Vedtægterne opererer således alene med en frist på to uger fra fraflyttende andelshaver (§13.2B). Der er i vedtægterne ikke angivelse af, hvornår denne frist indtræder, men efter bestyrelsens opfattelse kan det ikke være måneder eller år ude i fremtiden. En nærmere afklaring af dette spørgsmål vil kræve en konkret stillingtagen, der i givet fald vil kunne ankes til Generalforsamlingen.”

I paragraf 13.2B står der at man ved salg skal lave et internt opslag, hvor interesserede har 14 dage til at melde deres interesse. Derefter må man sælge til eksterne.

Jeg har så fået det uddybet af formanden som siger, at de ikke mener at man kan bede en andelshaver om at tage stilling til om de vil flytte så lang tid ude i fremtiden. Men så kan man jo argumentere, at man ved alle salg skal tage hensyn til eventuelle interesseredes livssituation i forhold til økonomi, jobsituation og andre personlige forhold der gør at timmingen ikke lige er perfekt for alle andelshaver.

Der er ikke andre paragraffer i vedtægterne der handler om, hvor lang tid før den egentlige overtagelsesdato må lave en købsaftale.
Det var en lang smøre men mit spørgsmål er om bestyrelsen kan gå ind og bestemme dette? Og kan man kræve at være til stede når de diskutere det for det virker ikke som om de diskutere det objektivt (Det er en meget attraktiv forening med kun 20 boliger) Og jeg frygter at de lige pludselig kan sige, at de har taget en beslutning som vi kan anke til generalforsamlingen som belejligt er om 1 år.

Hej Helene,

Tak for din henvendelse. Først og fremmest lyder det til at være en rigtig ærgerlig situation for jer.

Jeg forstår jeres bekymring i forhold til generalforsamlingen om et år, men jeg kan desværre ikke besvare jeres spørgsmål, da det er af juridisk karakter. Jeg vil derfor anbefale, at du tager kontakt til jeres ejendomsadministrator, da personen vil kunne give et mere korrekt og endegyldigt svar på jeres problemstilling.

/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarLund Poulsen

Vi er en andelsforening med velafstemte normale vedtægter, der har normale anvisninger for salg af boliger.
Bestyrelsen har egenrådigt udøvet nepotisme til fordel for en andelshaver, der ulovligt ikke har beboet sin bolig i 5 år, men indsat en fremmed person som “tovholder” med løfte om at denne kunne købe boligen, når prisen bliver høj nok – der foreligger en “aftale om køb af andelsbolig”, som bestyrelsen har tiltrådt – en aftale som er udløbet for 3 år siden.
Bestyrelsen har nu erklæret aftalen forlænget og uden slutdato.

Hvad og hvorledes kan et sådant overgreb imod foreningens vedtægter straffes?
Mvh.
LP

Når bestyrelsen i min forening henvender sig til beboerne via email, skriver de ikke hvem afsenderen er, mailen er fra bestyrelsen kollektivt. Er det normal praksis? Er det lovligt?

Hej
Mine forældre har i november solgt deres lejlighed. Inden de solgte den spurgte de formanden og bestyrelsen om vurderingen ville overgå til valuarvurdering i nærmeste fremtid, da de så ville vente med at sælge deres lejlighed. De blev forsikret om at det ikke ville ske og hvis det skulle komme på tale ville det først være i 2019 eller deromkring. Knap en uge efter blev det vedtaget at ejendommen skulle overgå til valuarvurdering, hvilket betyder en større prisstigning. Mine forældre har derved mistet mange penge for en lejlighed de har boet i 42 år i. Kan de klage over at være blevet vildledt og har formanden og bestyrelsen et ansvar for at forsikre mine forældre om at det ikke ville ske? Mange hilsner Alexandra

Hej jeg har købt en andelsbolig hvor bestyrelsen mener de bestemmer alting. 2 måneder før jeg underskrev, spurgte jeg formanden om jeg måtte etablere gipsvægge. Han spurgte ikke yderligere ind til det, men skrev at det måtte jeg gerne hvis blot jeg informerede bestyrelsen herom. Det har jeg gjort og nu må jeg ikke før jeg har kommunens tilladelse. Kommunen tager sig ikke af gipsvægge og siger at det må etableres som det passer den enkelte andelshaver. Administrator har intet at sige og sender blot mine mails videre til formanden.
I øvrigt mener bestyrelsen også at jeg skal bruge deres VVS til VVSarbejde i min lejlighed. Bestemmer de det? Så længe jeg bruger en autoriseret??

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Cindie,
Det lyder ikke rart, at det er så svært at blive hørt i jeres andelsboligforening.
I mange andelsboligforeninger har man en fast vvs’er, som kender bygningen og dens installationer. Skal du have lavet arbejde, som hører til individuel vedligeholdelse, så kan foreningen ikke benægte, at du anvender en anden vvs’er. Skal der lukkes for vandet i bygningen i forbindelse med arbejdet udføres i din andelsbolig bør du dog være opmærksom på, at du med stor sandsynlighed skal i kontakt med bestyrelsen for at få lukket for vandet. Derfor vil jeg anbefale dig at tage en dialog med bestyrelsen om, hvor stor behovet er for, at du anvender boligforeningens faste vvs’er.

Jeg håber I finder en god løsning.

/Maria – Andelsportal.dk

Hej
Jeg bor i en andelsforening, hvor vi har en bestyrelsesformand som bestemmer alt. Hun bestemmer hvornår vi skal tage ukrudt inde i vores have, om vi må have egen cykel stående i haven, hvor længe vores vasketøj må hænge i kælderen. Har været ude for at hun roder i skraldespande for at finde ting som er smidt forkert ud, for derefter at ligge det på dørtappen foran ens dør. Hun har sågar samlet hele områdets cigaretter, og placeret dem i min vindueskarm i køkkenet (bor i stuen) fordi hun troede det var mig der smed cigaretter ud af vinduet? Er det okay hun render og gør det? – Mit toilet virker ikke længere og jeg har fået afvide at bestyrelsen SKAL godkende toilettet. Der er nu gået 20 dage uden jeg har fået en tilbagemeldning, og jeg har rykket for svar 2 gange. Mit spørgsmål er så, hvor meget må bestyrelse bestemme over ens andelsbolig? Og hvor længe skal jeg vente, uden de giver en tilbagemeldning?

Vh. M

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej M

Tak for din henvendelse. Det kommer helt an på, hvad jeres vedtægter siger om både bestyrelsens rolle og ved renoveringer i lejlighederne. Du skal formentlig bruge en godkendelse til renovering af dit toilet. I jeres vedtægter står der også om, hvordan man skal respektere foreningen fællesarealer og om husorden, men jeg kunne ikke forestille mig, at den påskriver, at bestyrelsen bestemmer over tider for eksempelvis ophæng af vasketøj eller at dobbelttjekke i skraldespande. Jeg vil i begge dine problemstillinger både med bestyrelsesformanden og omkring toilettet anbefale, at du tager kontakt til jeres ejendomsadministrator, hvis I har sådan én. De ville kunne give dig et endegyldigt svar på problemstillingerne. Ellers ville jeg tage kontakt til et andet bestyrelsesmedlem ved at opsøge personen eventuelt, som ville kunne gå videre med tingene, når nu de ikke svarer på dine henvendelser.

Håber at dette var til en lille hjælp, og du får løst situationerne på bedst mulig vis.

/Benjamin – Andelsportal.dk

AvatarTonni Holst Andersen

Hej
Jeg er i den situation at der i nabolejeligheden, som er et erhvervslejemål, er åbnet en Cafe, førhen har der været liberalt erhverv indenfor alm kontortid.
Har bestyrelse pligt til at informere om dette?
Efter at Cafeen er etableret har jeg daglige støjgener, jeg har klaget til bestyrelsen om generne. Jeg mener ikke at bestyrelsen har levet op til deres oplysningspligt, da jeg vil mene at tilladelse til etablering af en cafe er væsentligt, både i forhold til andelsværdien og forringelse af mit livskvalitet. Kan jeg gøre noget eller henvise til en lov?

Ps. jeg har klaget til teknik og miljø forvaltningen som vil sætte en støjmåler op når der bliver en ledig, det har dog lange udsigter pga. metrobyggeriet.

Mvh. THA.

Louisa VintherLouisa Vinther

Hej Tonni,
Tak for dit spørgsmål! Det lyder som en ret frustrerende situation.
Vi anbefaler dig at indgå en dialog med din forenings bestyrelse – i andelstanken ligger jo netop princippet om, at du så at sige køber dig ind i et fællesskab, hvor du også selv er med til at kunne bestemme. Samtidigt bør du tjekke husordenen efter i sømmene – der er jo næsten altid regler for støjende adfærd.

Vi håber, at du finder en løsning.

/Louisa – andelsportal.dk

AvatarPer Thrysøe

Hej.
Vi er i den situation, at vores andelsboligforening måske skal ophøre pga evt salg. Jeg har spurgt bestyrelsen om, hvad man i bestyrelsen har talt om i den sammenhæng, men får at vide at der aldrig er lavet referat af bestyrelses møderne, og derfor ikke kan oplyse meget fra tidligere møder.

Er bestyrelses ikke forpligtet til, som i enhver anden forening, at føre referat af møderne samt tidspunkt for møderne ? Ellers er man da på herrens mark mht beslutnings grundlaget, samt hvad der ligger bag bestyrelsens bevæggrunde.

Mvh Per T.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Per,
Mange tak for din henvendelse. Jo, en bestyrelse bør tage referat af deres møder, eller notere ned, hvad der er besluttet og hvornår. Bestyrelsens dokumenter er dog ikke offentlige dokumenter, og som udgangspunkt har hverken medlemmer eller andre krav på at se disse. Der er dog mange foreninger, der har vedtægtsbestemmelser, der beskriver om referater skal offentliggøres. Jeg vil derfor anbefale dig, at se efter hvilke regler I har for bestyrelsesreferater i jeres vedtægter.
/Maria – Andelsportal.dk

Avatarjohn mattig

Jeg bor i en Andelsforening(støttet byggeri) hvor vi også har en Ejerforening og en fælles Grundejer.Både Andelsforening og Ejerforening har egen El-måler.Disse dækker hver især total
den enkelte forenings fælles udgifter.Nu blander man el regnskabet sammen via grundejerf.
Hvor man tidligere ved forenings start,slet ikke optog elregnskab i grundejerf.
Jeg mener dette er ulovligt,uanset hvad div.bestyrelser har aftalt.Jeg vil, hvis min antagelse er
rigtig ,påtale dette,hvor skal man henvende sig.Hvor skal man henvende sig hvis dette ikke
virker.
Tak for man gode råd og oplysninger.
Hilsen John

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej John
Tak for din henvendelse. Jeg ville i første omgang anbefale, at du kontakter jeres ejendomsadministrator, hvis I har én i foreningen. Ellers ville jeg tage kontakt til en anden for bare at høre uforpligtende om jeres situation, og hvad deres erfaringer er med det. Du ville også kunne kontakte et el-selskab, som også gerne skulle kunne give dig den tekniske viden på området. Herefter ville du skulle tage det op på jeres næste generalforsamling eller søge opbakning i din sag blandt andelshaverne, så en ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis der er lang tid til den årlige generalforsamling. Jeg håber, at mit svar var til en hjælp.
/Benjamin – Andelsportal.dk

Viser 0 af 102 kommentarer