andelsboligkøbandelsboliglovenandelsboligsalgkøb og salgmaksimalprisen

Køb og salg af andelsboliger

Når man skal købe eller sælge en andelsbolig, så er der flere ting som man skal være opmærksom på. I denne guide ridser vi de mest fundamentale ting op når du skal sælge eller købe en andelsbolig.

Køb af privat andelsbolig

Når man køber en andelsbolig, køber man teknisk set en ideel andel i ejendommen (og i foreningens formue), og via denne andel får man brugsret til en bolig i ejendommen. Prisen på andele kan variere meget og ligeledes kan den månedlige boligafgift.

Ved køb af en andelsbolig indbetales købssummen til andelsboligforeningens bestyrelse. Foreningen betaler efter at have modregnet eventuelt tilgodehavende beløbet videre til sælgeren. Andelsboligloven har regler for, hvilken pris man højst kan kræve for en andelsbolig inklusive værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden. Det er ikke tilladt at tage en højere pris (populært kaldet at tage penge under bordet). Det er heller ikke tilladt at kræve, at køberen køber indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande. Det var en teknik, som typisk bliver anvendt, når der er stor efterspørgsel på andelsboliger og dermed mange købere om buddet. Det er blevet så attraktivt at bo i en andelsbolig, at mange kan tjene penge under bordet ved et salg. Det kan sælgeren basalt set, fordi en andelsbolig ofte kan sælges til en højere pris, end den er vurderet til inklusiv forbedringer. Men det er ikke tilladt. Rent faktisk kan andelsboligkøb, hvor sorte penge er involveret resultere i fængselsstraf.

Andelsbeviset: Ifølge andelsboligloven skal der udstedes et andelsboligbevis, når man køber en andelsbolig. Andelsbeviset har traditionelt set være dokumentation for ejerskab. Idag fungerer det dog kun som en kvittering for, at andelskapitalen er indbetalt til foreningen, og det har ikke nogen praktisk betydning.

Andelsboligkøbers krav

Inden du køber en andelsbolig, har du krav på at få udleveret andelsboligforeningens nøgleoplysninger. Disse tæller vedtægter og foreningens seneste årsregnskab og budget, så du kan se, om du kan forvente stigninger i boligafgiften i løbet af kort tid. Derudover er det en god idé at se referatet fra den seneste generalforsamling i andelsboligforeningen, så du ved, hvilke emner man har drøftet. Det anbefales at alle, der køber andelsbolig, at få hjælp fra en advokat til at se de ovennævnte dokumenter igennem.

Bestyrelsen skal også godkende dig som andelshaver. Det skyldes blandt andet, at andelsboligforeningen i sine vedtægter typisk har bestemmelser om, hvem der har fortrinsret til ledige lejligheder og om ventelister.

Sælger skal ifølge de nye regler om nøgleoplysninger udlevere følgende dokumenter før et salg til køber:

 1. Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
 2. Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget
 3. Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger
 4. Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet
 5. Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen

Finansiering af andelsboligkøb

Ved et andelsboligkøb kan andelshaveren kan optage lån med pantsætning af andelsboligen (andelsbeviset) som sikkerhedsstillelse. Belåning kan ikke ske i form af et realkreditlån, men alene som banklån med ofte højere rente. Der er af samme årsag ikke rentefradrag for det enkelte medlem for foreningens lån.

Det anbefales at man tager kontakt til banken, når man overvejer at investere i en andelsbolig. Mange skal have et andelsboliglån til finansiering af andelsboligen. Vær i denne forbindelse opmærksom på at indhente flere tilbud på lån i banker, så du får en god aftale om andelsboliglånet. Når du har en aftale med banken om et lån kan du også få banken til at se foreningens nøgleoplysninger igennem, med henblik på, om foreningens økonomi er sund. Inden du køber en andelslejlighed, er det i øvrigt en god idé at du i samråd med banken overvejer din økonomiske situation både nu og fremover.

Den 1. juli 2018 trådte den nye andelsboliglov i kraft. Fremover skal man som andelsboligkøber selv lægge en passende udbetaling af købesummen, hvilket ikke er en klart defineret størrelse. Alligevel er der dog en rettesnor, man kan læne sig op ad som andelsboligkøber. I den historiske vejledning for ejendomskøb, som virksomheder retter sig efter, omtales nemlig en god finansiel skik i forbindelse med køb af ejendomme. I vejledningens paragraf 20 står det skrevet, at en udbetaling på fem procent af købesummen anses for at være passende. Og selvsamme opfordring om de fem procent blev også brugt af erhvervsministeriets arbejdsgruppe under udarbejdelsen af aftalen om at sikre mere sunde og trygge andelsboligforeninger i 2017. På den baggrund må den passende udbetaling, og dermed nøgletallet for kommende andelsboligkøbere, være fem procent af andelsboligens pris.

Boligafgiften

Andelsboligforeningen fastsætter størrelsen af den løbende boligafgift, som kan betragtes som en form for husleje og som skal dække foreningens udgifter til drift, afdrag og renter på foreningens lån. Når du køber en andelsbolig, har du ikke udgifter til for eksempel tinglysning som ved køb af en ejerlejlighed.

Salg af privat andelsbolig

Private andelsboliger sælges ikke fra et centralt sted. Du er derfor nødt til at kigge i avisernes annoncer for salg af andelsboliger. Du kan også henvende dig i den eller de andelsboligforeninger, du er interesseret i at bo i, for at høre om dine muligheder for at blive andelshaver.

Du har som privat andelshaver til enhver tid ret til at sælge din andelsbolig. Ifølge andelsboligloven skal bestyrelsen dog godkende salg af andele, ligesom bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.

Venteliste

I mange private andelsboligforeninger er der en venteliste, hvor udefrakommende kan skrives op til en andelsbolig. I sådanne tilfælde skal du som andelshaver sælge din andelsbolig til den, som står øverst på ventelisten, hvis de gerne vil købe boligen. I andre private andelsboligforeninger er der ingen venteliste eller intet krav om at benytte ventelisten, og du kan som andelshaver sælge til hvem, du har lyst til. Det er op til den enkelte andelsboligforening at bestemme, om der skal være en venteliste eller ikke. Hvis der er en venteliste i andelsboligforeningen, vil de nærmere regler om ventelisten fremgå af foreningens vedtægter.

Prissætning af andelsboliger

I forbindelse med et andelsboligkøb bør du være opmærksom på, at andelsboliger er underlagt maksimalpriser og sælgere må derfor ikke frit bestemme, hvilken pris de vil sælge deres andelsboliger til. Andelsboliger prissættes efter værdien af ejendommen, som styrer andelskronen. Prisen på en andelsboligforenings ejendom kan fastsættes ud fra 3 metoder: Anskaffelsesprisen, valuarvurderingen eller den offentlige ejendomsvurdering. Det er op til den enkelte forening at beslutte, hvilken form for vurderingsmetode, som foreningen ønsker at anvendes og det er generalforsamlingen, der bestemmer det princip, der skal anvendes.

 1. Anskaffelsesprisen
  Ejendommens værdi udgør den pris, som foreningen betalte ved stiftelsen. Hertil tillægges forbedringer på ejendommen. Princippet anvendes primært ved nybyggede ejendomme, hvor ejendommens værdi endnu ikke er steget.
 2. Den kontante handelsværdi/valuarvurdering
  Ejendommens værdi fastsættes, som om den var en udlejningsejendom. Kun valuarer (særligt uddannede ejendomsmæglere) må foretage denne vurdering. En vurdering gælder i 18 måneder, og foreningen skal selv betale for at få den foretaget.
 3. Den offentlige ejendomsvurdering
  Den offentlige ejendomsvurdering udarbejdes af SKAT. For både støttede og ustøttede (almindelige) andelsboliger fastsættes den ud fra niveauet for udlejningsejendomme i samme geografiske område. Det sker på baggrund af en statistisk analyse af kommunens registrerede salg af udlejningsejendomme og ud fra den værdi, som ejendommen ville have som udlejningsejendom.

Når man har en pris på andelsboligforeningens ejendom, kan værdien af den enkelte andel findes. Denne er også kaldet “andelskronen”, som beregnes således:

Maksimalprisen

Salg af en andel sker ved oprettelse af en overdragelsesaftale, som godkendes af bestyrelsen. Aftalen indebærer, at boligen overdrages til køber. I andelsboligloven er angivet en række beregningsnøgler til beregning af andelens værdi. Disse nøgler angiver den maksimale værdi. Hertil kan lægges evt. løsøre. Køber er dog ikke tvunget til at overtage/købe evt. løsøre.

Vil du vide mere om prissætning af andelsboliger, så kan du få dig et overblik her: “INFOGRAFIK: Sådan fastsættes prisen på andelsboliger

Køb og salg af almene andelsboliger

For at komme i betragtning til en almen andelsbolig, skal man købe en såkaldt organisationsandel. Det er som navnet afslører en andel i organisationen, men den afføder ikke nødvendigvis en lejlighed med det samme. Andelsbeløbet i en almen andelsbolig er typisk væsentlig lavere end i en traditionel andelsboligforening.

Andelsportal.dk
Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Har arvet en andelsbolig, andelen er betalt – er kun interesseret i at komme af med boligen, kan man “bare” smide nøglerne og tage derfra uden videre, altså se bort fra en pris på boligen.
venligst Mona lorensen

skriv et svar
Mona Lorensen - 2 år siden

  Hej Mona,
  Tak for din henvendelse.
  Jeg ved desværre ikke hvordan du juridisk er bundet i denne situation – og om du er forpligtet til de udgifter der er forbundet med andelen – altså den månedlige boligydelse.
  Hvis du ikke ønsker at overtage andelen, så vil jeg foreslå dig, at du straks kontakter foreningens bestyrelse – og sætter dem ind i situationen. Du kan også høre foreningens administrator om hvad dine muligheder er. Og hvis der har været en advokat, der har stået for boet hos afdøde, så kan det også være at han kan fortælle dig, hvordan du undgår at arve andelsboligen.
  Jeg håber, at du finder en god løsning.
  /Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hej.
Vi har solgt vores afdøde fars andel og køber har fået et fradrag på 6000kr til lovliggøre el – værdi sat af vurderings manden.
Da salg er genneført og klage perioden på 14 dage er slut sender administrator slut opgørelse hvor der så pludselig er tilbage Holdt yderligere 20.000kr til el – må man det ? Jeg mener det er et krav man skulle have stillet inden klagefrist udløb.
Vh
Morten B.

skriv et svar
Morten Bønnelykke - 2 uger siden

  Hej Morten

  Tak for din kommentar. Efter overtagelse er det normal procedurer, at administrator tilbageholder pengene i 14 dage, som er den periode hvori køber har mulighed for at lave en indsigelse, hvis der bliver fundet skjulte fejl og mangler. Det kan du læse meget mere om i denne guide:

  https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

  Fremgangsmåden er altså sket som den burde. Du kan dog med fordel gå i dialog med administrator og får dokumenteret, hvad pengene er blevet brugt på.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 2 uger siden