andelsboligbestyrelsebestyrelsesarbejdedeasindflydelse

Bliv klogere på, hvad det vil 
sige at sidde i bestyrelsen i 
andelsboligforeningen

Alle andelsboligforeninger har en bestyrelse, men hvad indebærer det egentlig? Bestyrelsen behandler meget mere end boligsalg og beboerklager. At være en del af bestyrelsen i en andelsboligforening er en måde at tage ansvar for driften og vedligeholdelsen af den andelsboligforening, man bor i. Bestyrelsen skal naturligvis træffe beslutninger på baggrund af vedtægterne, men har samtidig en mulighed for at sætte en dagsorden og et særligt præg på foreningen.

Alle andelsboligforeninger har en bestyrelse, men hvad indebærer det egentlig? Bestyrelsen behandler meget mere end boligsalg og beboerklager. At være en del af bestyrelsen i en andelsboligforening er en måde at tage ansvar for driften og vedligeholdelsen af den andelsboligforening, man bor i. Bestyrelsen skal naturligvis træffe beslutninger på baggrund af vedtægterne, men har samtidig en mulighed for at sætte en dagsorden og et særligt præg på foreningen.

Sådan bliver du en del af bestyrelsen

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt på generalforsamlingen. Både formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Internt besluttes det, hvem der skal agere næstformand i tilfælde af formandens fravær, mens der typisk også bliver valgt en sekretær og en kasserer. Desuden vælges der bestyrelsessuppleanter. Suppleanten indtræder kun, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, og vælges for et år ad gangen. Består bestyrelsen pludselig af mindre end tre medlemmer, indkaldes der til nyvalg.

Samme ansvar som at lede en lille virksomhed

Bestyrelsens ansvar og opgaver afhænger af størrelsen på foreningen og administrationsformen. Derfor kan bestyrelsen være alt fra en lille håndfuld personer med en meget begrænset rolle til en 
bestyrelse med samme funktion som en ledelse i en lille virksomhed. Bestyrelsen er dog i sidste ende altid pålagt vedtægterne. Så ofte der er 
anledning til det indkalder formanden eller næstformanden til bestyrelsesmøde. Antallet af møder afhænger af foreningens størrelse. På møderne bliver både driften af foreningen og ansvarsområderne evalueret, men også nye punkter bliver behandlet.

LÆS OGSÅ: Ekspertråd til bestyrelsesarbejdet

De praktiske opgaver

Per Holm Bestyrelsens praktiske opgaver består af alt fra planlægning af ejendommens drift til at indhente tilbud og igangsætte småreparationer og andre vedligeholdelsesopgaver. Bestyrelsen behandler naturligvis også sager, som omhandler udlejning eller ændring af ejendommen, samt håndtering af klager og betalingsmisligeholdelse. Derudover står bestyrelsen også for ansættelser og afskedigelser af eksempelvis rådgivere eller viceværter. 
Per Holm har mere end 30 års erfaring med bestyrelsesarbejde og er afdelingsdirektør for DEAS, der administrerer 900 andelsbolig- og ejer-
foreninger.
Han er i dialog med 30-40 bestyrelser på månedlig basis og må siges at have hænderne helt nede i bestyrelses-dejen. Ifølge ham er bestyrelsens arbejde meget sæsonpræget.

I foråret er regnskab og budgettering i fokus, mens man over sommeren følger op på generalforsamlingen og planlægger nye byggeprojekter og energioptimeringer.

Beslutningsprocessen i en 
andelsboligbestyrelse

Ved afstemninger om ændringsforslag er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Selve beslutningsprocessen er altid afgjort på demokratisk vis, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme. I de fleste vedtægter er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Ved alle bestyrelsesmøder skal der tages referat, som skal være tilgængeligt for beboerne i andelsboligforeningen, så de kan se hvilke punkter, der blev behandlet, og hvilke beslutninger, der er blevet truffet. Referatet er almindeligvis publiceret på andelsbolig
foreningens hjemmeside, bliver sendt ud til beboerne på mail, eller bliver lagt i beboernes postkasse. Hvis et punkt omhandler person-
sager, kan bestyrelsen vælge at dokumentere det særskilt, og det vil derfor ikke indgå i referatet.

Find den gyldne middelvej for foreningens drift

Den største udfordring er ifølge Per Holm at finde den gyldne middelvej for foreningens drift, som både tilgodeser beboere med kort- og langsigtede perspektiver. Nogle beboere vil gerne have en høj værdiansættelse, en lav husleje og vil ikke bruge penge på vedligehold-
else, mens andre gerne vil betale en højere boligafgift for at optimere ejendommen. Per Holm har dog ét godt råd til at komme denne problematik til livs:

„Bestyrelsens medlemmer har ofte en personlig holdning til foreningens drift. Inddrag derfor eksterne fagpersoner med et objektivt syn på, hvad der er bedst for foreningen ud fra et faktuelt grundlag, eksempelvis rådgivere, administratorer og byggeteknikere,“ lyder det fra Per Holm.

Inhabilitet i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer må ikke tage sig af sager, hvor medlemmet har særlig interesse i sagens afgørelse eller særlig tilknytning til sagen. Det kunne eksempelvis være, hvis man som medlem har fået en klage. Det hører dog til sjældenhederne, at bestyrelsesmedlemmer er erklæret inhabile, da man antager, at de har en personlig interesse i andelsboligforeningens drift og derfor ønsker det bedste for foreningen.

Det uformelle arbejde

Selvom der i de fleste foreningers vedtægter er mange regler for, hvordan foreningsarbejdet skal afvikles, handler det i sidste ende blot om at få arbejdet gjort. Rollen som bestyrelsesmedlem er bygget på frivilligt engagement og giver samtidig en mulighed for få indflydelse. I en bestyrelse uddelegeres ansvarsområder ofte internt og uformelt. Det sker på baggrund af tillid og giver bestyrelsesmedlemmet en frihed til at beskæftige sig med et særligt interesseområde.

»Man lærer hinanden at kende, får snakket med folk man ikke nødvendigvis ellers ville tale med. Det er med til at skabe trivsel i foreningen og kommer rigtig mange konflikter til livs «
Per Holm, afdelingsdirektør for DEAS

Derfor skal du blive en del af bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem får man lov til at beskæftige sig med alt fra samarbejde, finansiering og opsætning af beslutningsforslag. Per Holms indtryk er, at man får udvidet sin kompetenceprofil ved at sidde i bestyrelsen. Ud fra et professionelt synspunkt har Per Holm erfaret, at man i erhvervslivet drager store fordele af at have siddet i en andelsboligbestyrelse. Det er noget, virksomheder lægger stor vægt på, både i og udenfor bestyrelses- og boligbranchen. Men at sidde i en andelsboligbestyrelse er meget mere end det. Afslutningsvis understreger Per Holm fordelen ved det sociale aspekt i at sidde i bestyrelsen: 

„Man lærer hinanden at kende og får snakket med folk, man ikke nødvendigvis ellers ville tale med. Det er med til at skabe trivsel i foreningen og forhindrer mange interne konflikter,“ afslutter Per Holm.

LÆS OGSÅ: Har I problemer med at sammensætte en bestyrelse i din andelsboligforening?

Stefan Sander Grods
Om forfatteren: Stefan Sander Grods er kommunikationsmedarbejder hos Andelsportal.dk Han bidrager med nyheder og formidler guides omhandlende andelsboligmarkedet. Stefan har flair for kommunikation og formidling og er netop nu i gang med en kandidat i Human Ressource Management på Copenhagen Business School.
Kommentarer

Kære Andelsportal.dk!
Fremgår det af lovgivning, at referater fra bestyrelser SKAL være tilgængelige for beboere i foreningen?
Har bestyrelser ikke tavshedspligt i personager?
Mvh. Gerda Bredvig

skriv et svar
Gerda Bredvig - 1 år siden

  Kære Gerda,
  Mange tak for din henvendelse.
  Som det også fremgår af teksten, så kan bestyrelsen vælge at punkter, der omhandler person
sager kan dokumenteres særskilt, og det vil derfor ikke indgå i referatet.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 1 år siden

Jeg undrer mig meget over ABF, Andelsportals gode råd og vejledninger og Bogen A/B, skrevet af tre advokater. Hvad skal alle disse gode råd, regler osv. være godt for? Vi har f.eks. en bestyrelse, der tror de alene har hele magten alene. Penge bruges på to lejligheder, nye køkkener, nye badeværelser, nye gulve osv. osv. mens vi andre selv skal betale. De chikanerer dem der prøver at få orden på tingene. Sådan har det været i de 5 år jeg har boet her.
ABF kan kun råde bestyrelser, men hvad nytter det, når de magtsyge bestyrelser ikke vil ind i ABF. Vores bestyrelse truer de andelshavere, der går imod dem. Vi mangler et øvre organ i stedet for flere regler som alligevel ikke overholdes rundt om i landet! Et organ der holder øje med om alle de fine og gode regler overholdes. Ellers er reglerne jo kun helt til grin!
Venlig hilsen Helle

skriv et svar
Helle Jørgensen - 1 år siden

  Hej Helle,
  Mange tak for din henvendelse.
  Det lyder som en ubehagelig situation I er havnet i. Har I en administration med jurister, som kan hjælpe jer? Ellers så skal I huske, at generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. Bestyrelsen kan ikke lovligt benytte foreningens midler medmindre at generalforsamlingen bakker op omkring dette – godkender budgetter, årsregnskab osv. Andelsboligforeninger ligger under andelsboligloven, men hvis du har problemer med strafbare forhold, som eksempelvis chikane, så skal det anmeldes i den politikreds I hører under.
  Jeg håber at I finder en løsning.
  /Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 1 år siden

Når en slutseddel er underskrevet så kan der vel ikke pilles ved prisen og kræves betaling for senere opdagede evt mangler/vedligehold, og gøres indhug i den aftalte betaling. Når undeskriften er på slut seddel er købet god kendt af køber og sælger, Ik?
mvh KJ

skriv et svar
kjeld jensen - 9 måneder siden

  Hej Kjeld,
  Tak for din henvendelse. Det kommer an på hvilken form for mangel, det drejer sig om og hvornår køber reklamerer for manglen. I de fleste andelsbolighandler bliver hele beløbet eller en del af beløbet ofte tilbageholdt de første 14 dage efter overdragelse for at køber kan nå at finde mangler og gøre indsigelse.
  Du kan læse mere om mangler i denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/
  /Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 9 måneder siden

Hej Maria. Det er nu 8 måneder siden jeg skrev om den andelsforening på 8 andelshavere jeg bor i. 2 er nu flyttet, administrator er død. Bestyrelsen har ansat ny administrator. Det er nu blevet meget værre! De har erobret den fulde magt!
Vi har gennem 5 år jeg har boet her ingen beboermøder haft. Det vil bestyrelsen ikke bruge tid på!
Jeg må stadig ikke få tilladelse til at gå i banken og se vores konti! Det har jeg ikke ret til som andelshaver, siger de. Jeg må som andelshaver nøjedes med regnskabet, lyder det. Da jeg gemmer alle papirer, kan jeg se der gennem årene er lavet flere vedligeholds konto. De er bare ikke at se i regnskabet? Ved hver GF laves der en ny konto? Hvor er pengene fra de andre ?

Nye vedtægter har de nu også fået lavet, selv om de ikke forstod de gamle gode, som vi havde. Vi skal nu til at leje ud! Lave forældrekøb, selv vedligeholde/ renovere alt udendørs som tag, træværk og vej som vi hver især selv skal belægge med fliser. Kloakken skal vi også selv ordne, selv en gammel kone på 90 skal nu ud og løfte dækslet og rengøre hendes kloak. En vedligeholds rapport vi har betalt dyrt for, kommer kun bestyrelsens medlemmer tilgodehavende, samt de der stemmer på dem. Der er overhovedet ingen andelside her hos os! Det er mere et regime!
Jeg har været ved advokat vagter, som er chokeret, men siger der intet er at gøre, da vi er som et lukket samfund med egne regler. En af jeres egne fra ABF har set mine papirer og rystede på hovedet. – I kører jo slet ikke som en andelsforening, var hans ord.

Jeg skælder ud og generes, da jeg ikke må rende rundt og tale ned om vores forening.
Så er det jeg igen spørger. – Hvad skal alle de regler til for, når bestyrelser kan opføre sig som de vil. Vi mangler stadig en øvre instans, der kunne gribe ind og sætte sådanne bestyrelser på plads, så de skal følge reglerne og dermed ikke ødelægge den gode andel ide, som jo netop går ud på socialt fællesskab, dele udgifter osv. så alle har råd til at bo godt.mEn trist hilsen fra Helle, som er den eneste her i foreningen, der ikke har solgt en gård og derfor har masser af penge. Havde jeg råd flyttede jeg, men bestemt ikke i en andelsforening igen!
Helle

skriv et svar

  Hej Helle

  Først og fremmest er jeg trist over, at du ikke føler dig tilpas i din andelsboligforening. Da generalforsamlingen er den øverste myndighed, så er det netop her, at man skal foreslå og stemme om ændringsforslag. Det lyder til, at du allerede har prøvet en masse. ABF er en anden organisation end os. De hjælper medlemmer med juridisk rådgivning, som du har fået, mens vi skriver nyheder om andelsboligmarkedet. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter ABF igen, hvis du senere hen søger rådgivning igen.

  Ellers vil jeg sige tak for din kommentar og held og lykke til dig.
  Bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 5 måneder siden

Hej

i vores andelsforening har vi fået et overskud på 80000kr på driften for 2018. dem ønsker man at flytte over til vedligehold. (vi havde næsten samme overskud i 2017)
som jeg umiddelbart ser det er det blot en anden måde at få flere penge ind i vedligehold.
1. er det lovligt at gøre dette? det er trods alt andelshaverne der har betalt for meget husleje.
2. Hvis ja. kræver det så en flertalsafstemning eller skal alle sige ja.
3. eller skal pengene betales tilbage til andelshaverne.?
mvh. A.F

skriv et svar

  Hej Allan

  Tak for din henvendelse. Hvordan andelsboligforeninger vælger at bruge et overskud kan variere meget fra forening til forening. Jeg vil derfor anbefale, at du ser nærmere ned i jeres vedtægtsbestemmelser, hvor der muligvis står skrevet, hvad et eventuelt overskud kan bruges til i andelsboligforeningen og hvordan dette besluttes. Jeg vil mene, at det er meget almindeligt, at et overskud bruges på vedligehold, men du kan med fordel foreslå, at ‘overskuddets fordeling’ kan være et punkt, som I tager op til diskussion på en kommende generalforsamling.

  Ønsker du yderligere juridisk vejledning omkring dit spørgsmål, så vil jeg anbefale, at du kontakter foreningens administrator.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 4 måneder siden

Vi er 14 andele. 13 med tilkøb af udestue fra husene blev bygget i 2008. 1 hus uden. Kan/skal foreningen stå for vedligehold af udestuer, når een ikke har udestue? Kan det ene hus uden udestue kræve at forening ikke står for vedligehold? Skaber utryghed omkring mulig udgift af rep på udestuer, når husene er købt som andele. Alle har kun indboforsikring. Forening står for al udvendig vedligehold pt. Hvad er rigtigt og forkert her? Vh LH, bestyrelsesmedlem i Herning

skriv et svar
Lis Hebsgaard - 2 måneder siden

  Kære Lis,

  Tak for din henvendelse.

  Som udgangspunkt er det noget I i foreningen selv skal beslutte på en generalforsamling og nedskrive i vedtægterne. Det ene hus uden udestue, kan derfor godt risikere at stå for den økonomiske vedligeholdelse af jeres udestuer, hvis I vedtager med et flertal, at andelsboligforeningen skal stå for vedligeholdelsen.

  Her kan I tage op til afstemning om I ønsker, om det er foreningens økonomi som skal finansiere vedligeholdelsen af jeres udestuer. Flere foreninger vælger at skildre sådan: Har foreningen betalt etableringen, så står den også for vedligeholdelsen. Har andelshaveren selv betalt udestuen, så er det andelshaverens ansvar at vedligeholde. Igen varierer det fra forening til forening alt efter vedtægterne.

  Jeg vil anbefale dig at læse denne artikel. Det er den samme problemstilling. Blot med altaner og vedligeholdelse: https://www.andelsportal.dk/nyheder/altansag-landsretsdom/

  Ida – Andelsportal.dk

  Ida Ipsen
  Ida Ipsen - 2 måneder siden