Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Generalforsamling

Én gang årligt samles der til generalforsamling – årets vigtigste møde. Det er på generalforsamlingen, at andelsboligforeningens beboere mødes og træffer beslutninger om forhold, der angår foreningen. Foruden den ordinære generalforsamling, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Læs mere om andelsboligforeningens vigtigste møde her.

Generalforsamling i andelsboligforeningen

Generalforsamlingen i en andelsboligforening, er året vigtigste møde. Det er andelsboligforeningens højeste myndighed. Her kan træffes beslutninger om alle forhold vedrørende andelsboligforeningen. Det er altså også til en generalforsamling, at du som medlem i en andelsboligforening kan have indflydelse på foreningen og foreningens vedtægter, eller blot give dine meninger til kende for bestyrelsen og de resterende medlemmer. Under særlige omstændigheder, kan der være brug for en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er en hastesag, der ikke kan vente til den ordinære generalforsamling. Her kan du læse meget mere om generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger.   

Afvikling, Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsen står for at afvikle generalforsamlingen. Det er derfor også bestyrelsens pligt at indkalde medlemmer i andelsboligforeningen til generalforsamlingen. Indkaldelse kan udsendes via brev eller et opslag i andelsboligforeningens intranet. Af indkaldelsen skal den præcise dato og tidspunkt for generalforsamlingen fremgå. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Dertil er det en fordel hvis bestyrelsen vedhæfter den dagsorden, de mener er relevant for den givne generalforsamling. Dette giver medlemmerne bedst mulige forudsætninger for at kunne sende forslag til punkter i dagsordenen tids nok til, at de kan blive tilføjet til den endelige dagsorden.

Eksempel på dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskab, godkendelse af årsregnskab samt værdiansættelse af andelene
  4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget og godkendelse heraf
  5. Forslag fra andelshaverne
  6. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter
  7. Valg af administrator, hvis man vil gøre brug af en administrator i andelsboligforeningen
  8. Eventuelt

Der forekommer af de fleste dagsordener et punkt kaldet eventuelt. Her kan man drøfte eventuelle sager, der ikke har nået at finde vej til dagsordenen. Det er dog vigtigt at vide, at der ikke kan træffes beslutninger til sager under punktet eventuelt. Såfremt man ønsker at træffe en beslutning om et punkt under eventuelt, er man som forening nødsaget til at gøre dette til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan du læse meget mere om dagsorden, læse hvornår man som medlem skal indsende forslag, og se et eksempel et eksempel på en dagsorden.

Hvornår skal en generalforsamling afholdes?

En ordinær generalforsamling foregår en gang hvert år, og skal afvikles senest fire måneder efter udløb af regnskabsåret. Dette er også ensbetydende med, at mødet senest skal afholdes fire måneder efter d. 1. januar, såfremt foreningens regnskabsår også udløber ved årsskiftet. 

Hvad er en ekstraordinær generalforsamling?

Står andelsboligforeningen med en sag, der kræver omgående handling, kan det være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling, skal ske senest otte dage før den ønskes afviklet. I en sådan indkaldelse skal der tydeligt fremgå dato, tidspunkt og lokation for den ekstraordinære generalforsamling. Modsat den ordinære generalforsamling er det ikke muligt at ændre den dagsorden, der er blevet udsendt, når det er en ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen indeholder udelukkende de eller det specifikke emne, der betragtes som nødvendigt at vende med andelsboligforeningens medlemmer.

Flertal til generalforsamlingen

De sager, der bliver taget op til generalforsamlingen afgøres som oftest efter forskellige flertalsprincipper. Det fremgår af den respektive andelsboligforenings vedtægter, hvilken form for flertal, der skal gøres brug af til hvilke sager. Her skelnes der mellem simpelt flertal og kvalificeret flertal. Simpelt flertal er blot et flertal, hvilket kan være alt over 50%. Kvalificeret flertal er derimod bestemt af vedtægterne, men er oftest at 2/3 eller 4/5 stemmer det samme, for at få et forslag igennem. Her kan du læse meget mere om flertal til generalforsamlingen. Til sidst er der nogle sager, der skal afgøres gennem enstemmighed. Dette betyder, at alle medlemmer skal være mødt op til generalforsamlingen og at alle stemmer for et givent forslag.

Hvor mange skal være mødt op til generalforsamlingen?

Det kan forekomme, at medlemmer ikke har mulighed for at møde fysisk op til en generalforsamling. Derfor er det vigtigt, at andelsboligforeningen har klare vedtægter om fuldmagter, så de forhindrede kan afgive en stemme i en sag, på trods af, at de ikke kan møde op. Det bør fremgå af vedtægterne, hvor mange der skal være mødt op for at kunne gennemføre generalforsamlingen, samt hvor mange fuldmagter hver fremmødte må have med på vegne af forhindrede medlemmer.

Af mange standardvedtægter fremgår det, at mindst 1/5 af de stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen, for at den er beslutningsdygtig.

Hvad hvis vedtægterne ikke overholdes?

Det kan en sjælden gang imellem forekomme, at dirigenten eller bestyrelsen selv ikke overholder vedtægterne til en generalforsamling. Har bestyrelsen eksempelvis indkaldt til generalforsamlingen for sent, kan det have konsekvenser for de beslutninger, der bliver taget på generalforsamlingen. De kan nemlig ende med at blive ugyldige, og generalforsamlingen skal tages om. Det er derfor vigtigt at de formelle regler og vedtægter om selve generalforsamlingen bliver overholdt.


FAQ

Hvordan indsender man et forslag til en generalforsamling?

Når du modtager en indkaldelse til en generalforsamling, skal det ske mindst 14 dage før afviklingen. Som medlem kan du indsende forslag via foreningens intranet, eller anden form for kontakt til bestyrelsen. Dette skal ske mindst 7 dage før generalforsamlingen finder sted.

Hvornår er en GF ugyldig?

Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til generalforsamlingen inden for tidsfristen. Bliver der enten indkaldt for sent til generalforsamlingen, eller bliver den afviklet for sent, kan den ugyldiggøres og de beslutninger der bliver truffet, bliver dermed også ugyldige.

Hvornår er et forslag ugyldigt?

Hvis man som beboer ikke bliver gjort opmærksom på at et specifikt emne skal tages op til en generalforsamling, kan beslutninger om dette emne ugyldiggøres.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarKetty unnerup

Jeg har boet siden 1992 i bille.-br
hes og stadig glad for min
andelsboli g.. på frederiksberg.
Men jeg er jo en gammel PIGE men jeg vil bli
ve i min andel.hvad er min bolig vurderet vurderet til ..?????
Er den jurristiske huske regler?? Til mìg..ældresag
rnesagen advarer det er dyrt at være åt ple jhjem
Og da jeg har er handicapper søn . er jeg nervs. F0r det økonomiske

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Ketty,
Mange tak for din henvendelse. Din andelsbolig er ikke vurderet til noget nyt i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger. Den har fået en foreløbig grundskyld. Prøv at rettte henvendelse til bestyrelsen i din forening og bed dem om at fortælle, hvad jeres nye grundskyld vil blive.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer