Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Lejlighedsvurdering betaler sig

Ved overdragelse af en andelslejlighed skal prisen på andelen fastsættes. Prisen består af to komponenter: Andelen af foreningens formue og værdien af de eventuelle individuelle forbedringer, andelshaveren har foretaget. Andel af foreningens formue fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og angives som andelskronen, hvilken du ganger med lejlighedens areal i kvadratmeter.

Individuelle forbedringer

Andelshaveren er berettiget til at få en kompensation for de særlige forbedringer, som han selv har udført eller fået udført af håndværkere. Herudover kan lejlighedens vedligeholdelsesstand påvirke prisen, såfremt den afviger væsentligt fra det gennemsnitlige.

Om forbedringsarbejder i andelsboliger siger lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i § 5, stk. 9:

Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.

På baggrund af denne lovgivning har der dannet sig en omfattende praksis vedrørende værdifastsættelsen.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskabers § 6, stk. 3 pålægger endvidere foreningens bestyrelse at tage stilling til den pris, der forlanges for andelslejligheden. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Bestyrelsen skal altså skønne, om sælgers værdiansættelse af individuelle forbedringer er rimelig. Ofte er det i en forenings vedtægter eller af generalforsamlingen vedtaget, at bestyrelsen anvender en professionel vurderingsmand til dette arbejde. En vurderingsmand er typisk arkitekt eller ingeniør.

Få gratis tilbud fra en vurderingsmand

Fremgangsmåde ved vurdering

Når en andelshaver opsiger sin lejlighed med henblik på at flytte, bør bestyrelsen anmode den pågældende om at udarbejde en oversigt over de individuelle forbedringer, han har udført eller foranlediget udført. Oversigten skal angive anskaffelsesår, anskaffelsespris, samt oplysninger om, hvorvidt der foreligger bilag, der dokumenterer forbedringerne. Herudover angives det antal timer, andelshaveren eventuelt har brugt på forbedringsopgaven. Den deraf fremkomne vurdering af lejlighedens individuelle forbedringer sendes til foreningens advokat/administrator

På grundlag af denne opgørelse kan bestyrelsen herefter indkalde til en besigtigelse med deltagelse af sælger, repræsentanter for bestyrelsen og eventuelt en professionel vurderingsmand.

Den deraf fremkomne vurdering af lejlighedens individuelle forbedringer sendes til foreningens advokat/administrator, der derefter kan udarbejde den endelige overdragelsesaftale.

Vedligeholdelsesstand

Vedligeholdelse af lejligheder i en andelsboligforening er for eksempel maling og tapetsering, afhøvling af gulve, sikring af tekniske installationer (for eksempel udskiftning af pakninger i blandingsbatterier) og så videre. Den ‘normalt’ vedligeholdte lejlighed dækker et endog meget bredt spektrum.

Således er både den nymalede lejlighed og den lejlighed, der ikke har været malet i måske 10 år, men har intakte overflader, ‘normalt vedligeholdt’.

Vedligeholdelsesstanden skal vurderes ud fra et kendskab til andelslejligheders standard i det almindelighed og standarden i den pågældende forening i særdeleshed.

Der kan gives et tillæg for den ekstraordinært godt vedligeholdte lejlighed, når den generelle vedligeholdelse af lejligheden er væsentligt bedre end i den almindeligt vedligeholdte lejlighed. Arbejder som glasvæv/filt på vægge og lofter, renovering af stuk og andre opretningsarbejder betragtes som “ekstraordinær opretning”, hvilket i sig selv er værdiforøgende. Derfor er det også nok til at udløse et yderligere tillæg til lejlighedens værdi.

Lejligheden som helhed skal altså fremstå særligt velholdt for at udløse et tillæg. Lejligheden skal normalt overalt fremstå uden brister i overflader for at opnå tillægget. Tillæggets størrelse skal kun udtrykke forskellen til den pæneste ‘normalt’ vedligeholdte lejlighed og skal derfor ikke dække den almindelige og forventelige vedligeholdelse.

Omvendt skal lejligheden være i væsentligt ringere stand end den almindeligt vedligeholdt for at udløse et fradrag. Lejligheden skal faktisk være reelt misligholdt, før det kommer på tale at foretage et fradrag. Det kan for eksempel være manglende gulvbrædder, store huller i puds ind til forskalling eller fejl og mangler i tekniske installationer.
Fradragets størrelse skal svare til en opretning af lejligheden til en standard svarende til den ringeste ‘normalt’ vedligeholdte lejlighed.
Beløbet skal således ikke dække en fuld istandsættelse af lejligheden.

Syn og skøn

Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte pristillæg, eller nedslag, for vedligeholdelses stand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være særlig godt bekendt med andelsboligforenings forhold.

Syns & skønsmanden skal på forhånd godkendes af begge parter, idet han ellers må udmeldes af boligretten. En bedre løsning er at parterne bliver enige om at sagen kan løses ved voldgift. Denne er bindende for begge parter, og kan ikke indbringes for en domstol, hvorfor sagen ofte kan løses i mindelighed, uden de store omkostninger for parterne.

Individuelle forbedringer

Individuelle forbedringsarbejder i en andelsbolig skal normalt være af en sådan karakter, at de øger den brugsmæssige værdi af boligen, og arbejderne må ikke være almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt og forsvarligt udført og i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Således skal det for eksempel sikres, at der foreligger dokumentation for anmeldelse/ansøgning om byggetilladelse på arbejder, hvortil der kræves anmeldelse til byggemyndigheder / byggetilladelse / ibrugtagningstilladelse, samt at installationsarbejder, der kræves udført af en autoriseret håndværker, vitterligt er udført af en sådan, og kan dokumenteres ved forevisning af faktura eller lignende. I mange tilfælde er det også påkrævet, at man indhenter bestyrelsens tilladelse, når man ændrer markante dele af andelsboligen.

Bestyrelsen bør tage stilling til:

  • Helt eller delvist nyt køkken
  • Helt eller delvist nyt badeværelse
  • Omlægning af el- og VVS-installationer
  • Tyverisikring
  • Visse gulvbelægninger
  • Visse vægbeklædninger
  • Nye gulve
  • Og meget mere

Individuelle forbedringer udført af andelshaveren

Individuelle forbedringsarbejder skal ikke nødvendigvis udføres af håndværkere for at være værdiforøgende. Mange arbejder kan udmærket udføres af andelshaveren selv. Arbejderne skal dog være håndværksmæssigt forsvarligt udført. Det vil sige, at materialer skal være rigtig anvendt, og at udførelsen ikke må afvige fra den, en god håndværker kan præstere. Andelshaveren bør gemme fakturaer på materialer samt lave en opgørelse over anvendte timer.

Ved vurderingen skal værdien af eget arbejde honoreres med et beløb svarende til en aktuel svendeløn. Arbejdets omfang og antallet af anvendte timer vurderes ud fra, hvor lang tid en professionel håndværker på det givne felt ville være om at udføre arbejdet. Således har den glade amatør ofte anvendt betydeligt flere timer på at udføre et arbejde, end han ved vurderingen bliver honoreret for.

Individuelle forbedringsarbejder udført af håndværkere

Visse arbejder kræves udført af autoriserede håndværkere. Det gælder for eksempel installationsarbejder i forbindelse med omlægning af VVS- og el-installationer. Det er vigtigt, at andelshaverne gemmer fakturaer på sådanne arbejder, da de skal dokumentere, at arbejdet er lovligt og korrekt udført. Foreligger der ikke sådan dokumentation i forbindelse med overdragelse af andelen, skal der udføres et syn ved en autoriseret VVS- henholdsvis el-installatør. Fakturaer på andre håndværksarbejder bør også gemmes til anvendelse ved den endelige opgørelse af forbedringsarbejder.

Nedskrivning af individuelle forbedringsarbejder

For at forenkle opgørelse af de enkelte individuelle forbedringsarbejder er det en god idé at bede den fraflyttende andelshaver om at udfylde et opgørelsesskema, der opsummerer oplysningerne om de enkelte forbedringer. Andelshaveren er almindeligvis den, der har det bedste kendskab til, hvad der er udført i lejligheden. Det er derfor en fordel, hvis sælgeren har gemt bilag og fakturaer på materialer og arbejder

Når værdien skal opgøres, tages der udgangspunkt i, hvad forbedringen har kostet på anskaffelsestidspunktet. Det er derfor en fordel, hvis sælgeren har gemt bilag og fakturaer på materialer og arbejder udført af håndværkere. Arbejder såsom omlægning af el- og VVS-installationer skal, som tidligere omtalt udføres af autoriserede håndværksfirmaer, og der skal foreligge dokumentation herfor.

Værdien nedskrives over et antal år svarende til forbedringens forventede holdbarhed. Et nyt køkken nedskrives for eksempel typisk over 20 år. Nedskrivningen kan foretages lineært eller efter en såkaldt knæk-kurve. Den herved fremkomne værdi er en maksimalværdi. Det vil sige, at det i den enkelte situation skal vurderes, om forbedringen har en værdi svarende til den forventelige, alderen taget i betragtning, eller om forbedringen muligvis er i ringere stand end forventet.

Løsøre

Løsøre vurderes og nedskrives på tilsvarende måde som forbedringsarbejder. Man skal dog være opmærksom på, at det i henhold til andelsboligforeningsloven ikke er tilladt at betinge aftalen om køb/salg af en andelsbolig af, at køberen overtager løsøre i forbindelse med handlen. Indtil overdragelsesdagen vil køberen kunne nægte at overtage løsøre, uanset om han har skrevet under på det i overdragelsesaftalen.

Det meste løsøre nedskrives over en kortere periode end forbedringsarbejder. Hårde hvidevarer nedskrives for eksempel typisk over ti år.

Et eksempel på det kan være en kogetop nedlagt i en køkkenbordplade. Hvis man så vælger at fjerne kogetoppen, efterlades bordpladen med et hul i. Det går ikke, og derfor indgår kogetoppen under forbedringer og ikke under løsøre.

Eksempel på vurderingsopgørelse →

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

36 kommentarer

AvatarLasse Kristensen

Hej. Vi er ved at købe en andelsbolig. Boligen er pt. på 95 m2 i ét plan og med uudnyttet loftrum (fuldt isoleret og med spær konstruktion hvor der er mulighed og det er tiltænkt at kunne udnytte loftrummet hvis det ønskes. Flere af de andre boliger i andelsforeningen har allerede udnyttet 1. sal.

Ifølge sælger vil vi ikke skulle betale andelsforeningen for at ”tilkøbe” de ekstra kvadratmeter. De andre med udnyttet 1. sal er 158 m2. Boligen bliver derfor forøget med 63m2. Ligeledes oplyser sælger, at de andre boliger med udnyttet 1. sal heller ikke betaler mere i boligafgift/fællesudgift.

Pt. står vi til at skulle betale 750.000 kr. for andelen og ca. 4900 kr alt inkl. pr måned.

Hvis vi antager at jeg delvist selv står for renovering, selvfølgelig med hjælp af el-installatør og vvs mand til det der skal skrives under på – hvordan vil man så prissætte de ekstra 63 m2?

Vil man skulle bruge alle de afskrivningsmetoder som guiden nævner, altså over 10-30 år.
Eller vil man rundt regnet bare tage den nuværende pris divideret med 95 m2 og så gange med 63 m2? Altså:
750.000kr/95 = 7368kr
7894kr * 63 = 497.000kr
Altså en færdig salgspris/andelskrone på 1.247.000kr? Sådan i runde tal .

Yderligere skal der jo tages højde for større forbedringer såsom ovenlysvinduer, gavlvinduer, indvendig trappe, ekstra badeværelse og meget mere.

Jeg synes det virker lidt uoverskueligt..
Hvis ikke i kan svare, kan i da anbefale en konsulent eller lignende?

De bedste hilsner
Lasse Kristensen

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Lasse,
Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til bestyrelsen i den andelsboligforening, hvor du er ved at købe andelsboligen. Det lyder meget besynderligt, at lejlighederne bliver udvidet uden at det påvirker boligafgift og månedlig ydelse. Måske bliver de ekstra kvadratmeter heller ikke registreret? Og i såfald kan du ikke sælge værdien af forbedringerne videre, når du en dag skal sælge boligen? Bestyrelsen eller foreningens administrator burde kunne sætte dig bedre ind i de regler, der er for lejlighedsudvidelserne i den forening. Alternativt kan du måske blive klogere ved at læse mere om det i referater fra generalforsamlinger.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarAlice Ebsen

Hej. Vi har købt en andelsbolig. Sælger er ved at flytte ud og i forbindelse med en tlf samtale, oplyste sælger, at de havde pillet en akustikvæg ned, så der var en del huller, der skulle repareres! Vi havde ikke skænket det en tanke, at de kunne finde på at fjerne den. Den gør meget for boligen og var der jo, da vi så den. De mener, de er i deres gode ret til at tage panelerne med. Er de det??
Mvh Alice.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Alice,
Tak for din henvendelse.
Er akustik-væggen medtaget i vurderingsrapporten? Hvis den er medtaget og efterfølgende fjernet, så er der tale om en mangel.
Jeg vil råde jer til at gå i dialog med vurderingsmand eller hvem, der har stået for vurderingen af andelsboligen.
Bedste hilsner
Maria . Andelsportal.dk

Hej,
Vil I tilråde en vurderingsmand selvom om min Nevø og jeg er enige om at han betaler hvad andelskronen er ? Han er bekendt med standen af lejligheden.
På forhånd tak.
Mvh Tine

Hej Tine

Tak for din kommentar. Det er naturligvis en vurderingssag, men vi oplever, at det er en god idé. Har andelsboligforeningen ikke selv krav om en vurdering og tjek (el og VVS) af lejligheden inden salg, kan du som køber med fordel kontakte både sælger og bestyrelse og få godkendt, at du selv finder en fagmand til dette. Det er en god investering at få beset boligen af en fagmand, da fejl og mangler kan koste dyrt, den dag du selv skal sælge boligen igen. Læs mere om fordelene her: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej
I en vurderingsrapport bliver alt opgjort i:
R = Regning forevist
M = Mundtligt oplyst af sælger
V = Vurderet
T = Tidligere vurderet
Hvad er forskellen på: Regning, Mundtligt oplyst af sælger og Vurdering?

Mvh Louise

Hej Louise

Tak for din kommentar. Vi har ikke en vurderingsmand siddende på kontoret, så for det hurtigste svar vil jeg anbefale, at du kontakter en valuar direkte med dit spørgsmål.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarLars Nielsen

Hejsa.
Min datter og svigersøn har netop overtaget en andelslejlighed..
Under fremvisningen var der i badeværelset en vaskesøjle af nyre dato, min datter filmede badeværelset, og det fremgår tydeligt hvilket fabrikat og stand der er tale om.
Ved overdragelse af lejligheden er vaskesøjlen, og de dertilhørende installationer fjernet, der er istedet sat noget ” gammelt lort ” der ikke umiddelbart kan monteres, da der er tale om for korte vand og el installationer, der ikke kan monteres uden tilrettelser.
I billagene til afskrivninger fremgår det, at der er betalt for de først nævnte hvidevare.
Sælger er dagen efter overdragelsen, blevet gjort bekendt med deres utilfredshed, og formanden for andelsboligforeningen er sat ind i sagen.
Formanden gjorde opmærksom på at foreningen har tilbageholdt 15000 kr.
Et forøg på at tale med sælger var forgæves, han henviser til salgs opstillingen, hvori der står at der ” bare ” skal være en vaskemaskine og tørretumbler.
Spørgsmål… Har min datter og svigersøn en sag? og hvordan stiller de sig retligt?

Kære Lars,

Tak for din henvendelse. Sikke en dum situation I står i. Da vi ikke er en juridisk instans, kan vi desværre ikke rådgive jer i juraen.

Men som udgangspunkt lyder det til, at I har en sag. Hvis I har dokumentation på, at lejligheden havde andre vaskemaskiner ved fremvisning, og at der nu er sat nogle andre. Godt, at I har kontaktet formanden, I bør også informere administratoren. Kig også vedtægterne igennem, her kan der stå, at lejligheden er købt som beset, hvorfor I derfor skal have den vaskesøjle I så.

Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

Med venlig hilsen

Ida – Andelsportal.dk

AvatarZandra Pedersen

Hejsa.

Jeg læser i jeres afsnit om løsøre at det ikke er lovligt fra købers side at pådutte sælger en masse løsøre.
Jeg har købt en andelslejlighed med overtagelse 1/4, hvor vi skulle købe løsøre med for ca 30.000. For ellers ville køber afvise et eventuelt salg.
Det er bl.a. et stort skab m.m.

Som jeg læser det er dette ikke lovligt og vi kan frem til overdragelsesdagen (på trods af at vi har modtaget overdragelsesaftalen) kan nægte at købe løsørene med.

Hvem skal jeg i sådan en situation henvende mig til for at få hjælp?

Mvh
Zandra

Hej Zandra

Tak for din henvendelse. I artiklen fremhæves en skildringen mellem, hvornår en løsøre er en forbedring og hvornår den ikke er. Er det en kogeplade, der er integreret i bordpladen kan den ses som en forbedring, men er der tale om et klædeskab, et skoskab eller en anden form for inventar, så kan du ikke blive pålagt at købe dette. Kræver sælgeren, at du køber løsøre for at få andelsboligen, så er det ulovligt. Det er nemlig ulovligt at kræve ‘penge under bordet’ for sin andelsbolig. Vi har lavet denne guide om emnet, som du med fordel kan læse: https://www.andelsportal.dk/guides/overpriser-ved-andelskoeb/

Jeg vil anbefale, at du tager kontakt til bestyrelsen i andelsboligforeningen og informerer om dette. Bestyrelsen skal nemlig sikre, at salget sker efter bogen. Du kan også alliere dig med en boligadvokat, der kan give juridisk vejledning i forhold til disse sager.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Jeg har solgt en andelslejlihed som der har været en synsmand og prissætte eftersom bestyrelsen og jeg ikke var enige. Nu har juristen som bestyrelsen har sat på sagen ringt min køber op og sagt at hvis hun sælger den om et eller to år vil prisen blive sat ned med det pris som jeg har gjort forbedringer for og som synsmanden godkendte. Kan de virkeligt gøre det?
Med venlig hilsen Anita.

Hej Anita

Tak for din henvendelse. Det kan sagtens passe, at prisen på din andelsbolig falder om nogle år. Prisen findes blandt andet ved at kigge på andelskronen, som vedtages på den årlige generalforsamling og viser værdien af den enkelte andel. Når der kommer en ny vurdering, så kan andelskronen også ændres. Du kan læse mere om prissætning af andelsboliger i denne infografik: https://www.andelsportal.dk/guides/andelsbolig-pris/

Ligeledes vil dine forbedringer blevet afskrevet år for år og dermed falde i værdi. Det kan du læse mere om her: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Jeg bor i en forældrekøbt andelslejlighed og skal til, at overtage den. Men det store spørgsmål er, hvor meget skal jeg betale for den.

Mine forældre vil ikke tjene penge på mig og jeg kan som udgangspunkt købe andelen for den pris som de gav for den, men er dette lovligt?

Kan man købe den til 15% under den offentlige vurdering? Vi har nemlig slet ikke nogen offentlig vurdering idag, men valuar.

Mine forældre gav i sin tid 650.000 kr for lejligheden og idag er den 870.000 kr + forbedringer?
Så mit egentlige spørgsmål, hvad er det mindste de kan sælge den for?

Håber i kan hjælpe.

Hej Christian

Tak for din henvendelse. Først og fremmest skal dine forældre tjekke foreningens vedtægter i forhold til, hvorvidt slægtninge kan komme forrest i køen til køb af deres andelsbolig. Nogle foreninger har nemlig bestemt i vedtægterne, at boligen først skal udbydes på en intern venteliste, men i det fleste foreninger har nære slægtninge fortrinsret.

Vi har lavet denne komplette infografik om prissætning af andelsboliger. Den vil jeg anbefale, at du læser: https://www.andelsportal.dk/guides/andelsbolig-pris/. Som det også fremgår af infografikken, så bestemmer dine forældre selv, hvorvidt de vil sælge boligen for maksimalprisen. De kan derfor godt sælge den til en lavere pris end maksimalprisen.

Det er altid en god idé at tage dialogen med foreningens bestyrelse, da de kan vejlede jer i forhold til vedtægterne.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Avatarhelle Pedersen

Kan min datter på 17 år købe en andelslejlighed – altså stå på som køber i en kontrakt

Hej Helle

Tak for din henvendelse. Hvorvidt din datter kan købe en andelsbolig som 17-årig afhænger af, hvad der er bestemt i vedtægterne i den andelsboligforening, som hun ønsker at købe sig ind i. I standardvedtægterne står: “Enhver person, der er fyldt 18 år, og betaler det fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum, kan med bestyrelsens godkendelse optages som andelshaver”. Her er kravet altså, at andelshaveren er 18 år, men vedtægter varierer fra forening til forening.

Jeg vil derfor anbefale, at I spørger bestyrelsen, som skal godkende køberne, da de måske har nogle særregler.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej portal.

jeg har netop modtaget et referat fra generalforsamlingen, heri står bla. at alt træværk skal være malet inden d. 1/9-2018 og at foreningen vil få en fagmand til at gøre det på beborens regning hvis det ikke er udført..
må de gerne det ?

tænker selvfølgelig skal vedligehold være i orden, men om træværker trænger i år er vel op til den enkelte andelshaver ?

vh Rasmus

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Rasmus,
Mange tak for din henvendelse.
Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor træværket er placeret? Og om I har nogle andre regler for vedligeholdelse af andelshavernes træværk? Altså om der allerede er skrevet noget ind i jeres vedtægter eller lign. om vedligeholdesen af jeres træværk. Er der tale om en generaforsamlingsbeslutning, som beboerne har vedtaget ved flertal, så vil jeg mene, at de godt må træffe denne beslutning.
Vh. Maria – Andelsportal.dk

Hvis man i forbindelse med en større ombygning af sin andel får lavet en arkitekttegning, kan man så medregne tegningen som forbedring i forbindelse med salg?

Stefan Sander GrodsStefan Sander Grods

Hej Laust,
Tak for dit gode spørgsmål! Det er svært for os at give et entydigt svar på, hvorvidt det vil tælle med i vurderingsrapporten. Som udgangspunkt, vil jeg sige nej af den årsag, at det ikke er en ‘fysisk’ forbedring i andelsboligen. Med det sagt, så vil jeg anbefale, at du både informerer og vedhæfter arkitekttegningen til den vurderingsmand, der skal skrive rapporten.

Vi hører meget gerne fra dig, når vurderingsmanden har givet dig en afklaring.

Bedste hilsner,
/Stefan – Andelsportal.dk

I 2010 overtog vi en andelslejlighed og betalte ca 140.000 i forbedringer. Der er ikke dokumentation for disse forbedringer. Tæller de forbedringer vi betalte for stadigvæk – med almindelig afskrivning – selvom der ikke længere er dokumentation for dem ud over i overdragelsesdokumentet?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Hans,

De fleste forbedringer afskrives med tiden. Nogle afskrives over 10 år – andre helt op til 30 år – det kommer an på typen af forbedring. Afskrivningsregler og praksis varierer fra forening til forening. Jeg vil derfor anbefale dig at undersøge med bestyrelsen i din andelsboligforening hvad praksis er hos jer, og ligeledes høre dem om, hvilken form for dokumentation, der skal fremvises.

/Maria – Andelsportal.dk

Hej,
Jeg købte min andelslejlighed for 9 år siden, hvor jeg betalte 30.000 kr for forbedringer såsom nyt gulv, håndvask mm. Jeg vil nu sælge min andel og vil høre, om jeg kan få noget for de forbedringer de tidligere ejere lavede? Eller er de nedskrevet her 9 år senere?

Hej Line,

Tak for din henvendelse. Der findes forskellige afskrivningsmetoder, og det er op til den enkelte forening at vedtage, hvilke afskrivningsmetode de benytter. Derfor vil jeg anbefale at du spørger din forening, hvilke afskrivningsmetode, der anvendes i forhold til de forbedringer der er lavet i din bolig. Typisk vil en afskrivning løbe over alt mellem 5-30 år, så måske vil du stadig kunne få penge for nogle af forbedringerne.

Du kan læse mere om afskrivninger i andelsboliger i denne artikel: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarLone Nielsen

Jeg vil høre, om i kan oplyse mig om, hvor vidt en markise hører ind under løsøre eller som en forbedring, når en andelslejlighed skal vurderes.
På forhånd tak
lone

Stefan S. GrodsStefan S. Grods

Hej Lone,

Det afhænger udelukkende af, hvorvidt markisen er demonterbar eller om den er fastmonteret til facaden.
Hvis den er demonterbar, bliver det tilskrevet som løsøre, da det er et til- eller fravalg køber kan tage.

God påske!

Venlig hilsen,
/Stefan – Andelsportal.dk

Hej
Mine forældre står og skal sælge deres andelsbolig efter deres skilsmisse.
Mit spørgsmål er: skal de sætte boligen i stand altså male og afhøvle gulvene inden de kan sætte det til salg?
Boligen fremstår pæne kun normal slitage.

Hilsen
Rie Madsen

AvatarAnita Støvring ross

Hej.
Jeg og min mand skal fraflytte vores andelsbolog, og da vinslotte den til salg fik vi lavet et boligsyn. Deri står der at der skal sættes et nyt vindue i, da noget( meget lidt ) af rammen var rådne. Da syns manden er yde spørger vi ham om min far må sætte ny liste på, hvilket han svare ja til, bare vinduet bliver lavet så det ikke er råddent, så er det fint. Nu skal vi flytte, og bestyrelsen sit at det er ikke godt nok at det er min far( de skal se kvittering) , som jeg læser det i reglerne er det kun ved elektriske installationer der skal forlægge at det er en autoriseret der har lavet opgaven, men er det også sådan ved vinduer?
Vores vindue er som nyt nu, og synes der er meget mærkeligt at bestyrelsen forlanger det af os. ( her skal det også siges at vinduet rent faktisk ikke har noget med andelen at gøre, da det tilhøre huset)
Jeg ser frem til jeres svar.
Mvh
Anita

Louisa VintherLouisa Vinther

Hej Anita,
Tak for dit spørgsmål. Umiddelbart lyder kravet lidt mærkeligt, da det er normal praksis, at man selv må udbedre fejl og mangler. Hvis synsmanden ydermere har påpeget det konkrete område, der er råddent, må man jo gå ud fra, at vinduet er fint, så længe det pågældende område er udskiftet.
Du tager jo heller ikke penge for udbedringen.

Håber det var svar nok. God dag!

/Louisa – Andelsportal.dk

Er det lovligt at sælge en andelslejlighed samt sælg løsøre ved siden af og den højeste bud får lejligheden? Min søn har lige været udsat for sådan en auktion.

Avatarjoel caritson

hej jeg hedder joel har et spøsmål vis det er mulidt.
vil høre om noget det er at jeg fik vuderings mand på en andels bolig på 56 kvm og han siger for de at vi ryger og mine væge er lidt gule skal jeg male hele bolig med nikotin spæring maling og han vil ned sætte andels pris med 30.000 til 40.000 kr

må han godt krave det. jeg håber i kan hjelpe mig hilsen joel

og håben i kan læse det for jeg skriver ikke godt

AvatarCarsten michelsen

Hej andelsportal. I forbindelse af mine forældres salg af deres andelsbolig er der opstået en tvist ang: nogle pladelofter som er opsat lovligt for 25 år siden. I dag er de ikke lovlige, idet de ikke opfylder lovkravene ang: brandsikkerheden. Vurderingsmanden mener det er fraflytter der hæfter for nedtagning, mine forældre mener det må være ejendommen der hæfter, idet de var lovlige da de blev sat op. Hvordan er lovningen på dette område? Håber i kan afgøre denne tvist hurtigst muligt. Med venlig hilsen Carsten Michelsen

Hej Carsten
Vi er desværre ikke advokater inde på Andelsportal.dk, og kan derfor ikke give dig et svar. Men du kan prøve at sende dit spørgsmål ind på vores brevkasse https://www.andelsportal.dk/indsend-spoergsmaal-til-brevkassen/ – der vil advokater med den nødvendige ekspertise behandle en del af de indsendte spørgsmål. Ellers kan du forsøge at spørge inde på vores forum, da det kan være, at andre andelshavere har stået i lignende situationer. Det finder du her: https://www.andelsportal.dk/forum/
Hvis du ikke har held med nogle af delene, vil jeg råde dig til, at tage kontakt til en boligadvokat.
/Toke – Andelsportal.dk

Viser 0 af 36 kommentarer