Nyt lovforslag om boliger

Nyt lovforslag fra boligministeren

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Almene ungdomsboliger kan etableres som fælles 4´ere, jf. kapitel 9 a.«.

2. I § 59 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7.Stk. 3-6 finder ikke anvendelse på almene ungdomsboliger, der etableres som fælles 4´ere efter kapitel 9 a. Fælles 4´ere indgår dog i opgørelsen af det antal ungdomsboliger efter stk. 5, hvoraf maksimalt 10 pct. kan stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til udvekslingsstudenter, jf. stk. 6.«.

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. I § 59, stk. 7, 1. pkt., der herefter bliver stk. 8, indsættes efter »stk. 5«:

»og boenheder i fælles 4´ere, der er forbeholdt udvekslingsstudenter, jf. § 143 a, stk. 2,«.

4. I § 109, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»For almene ungdomsboliger, der etableres som fælles 4´ere efter kapitel 9 a, finder § 143 a, stk. 3, dog anvendelse.«.

5. I § 118, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Almene ungdomsboliger, der etableres som fælles 4´ere efter kapitel 9 a, finansieres dog efter § 143 c, stk. 1.«.

6. I § 130 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse på almene ungdomsboliger, der etableres som fælles 4´ere efter kapitel 9 a. Støtte efter § 115 kan kun gives, hvis kommunen yder den støtte, der fremgår af § 127 og § 143 c, stk. 2, og låntager betaler ydelser på lånet i overensstemmelse med reglerne i § 129.«.

7.Efter kapitel 9 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 9 a

Fælles 4´ere – særlige bofællesskaber for unge

§ 143 a. Almene ungdomsboliger kan etableres som fælles 4´ere.

Stk. 2. Fælles 4´ere etableres som kollektive bofællesskaber bestående af mindst 4 boenheder, hvoraf mindst 1 boenhed er forbeholdt udvekslingsstudenter. Hvert bofællesskab skal være forsynet med fælles køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand og maksimalt 2 toiletter/badeværelser.

Stk. 3. Bruttoetagearealet for den enkelte boenhed tillagt andel i eventuelle fælleslokaler må ikke overstige 30 m2.

§ 143 b. Tilsagn om ydelsesstøtte efter § 115, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, til etablering af fælles 4´ere kan gives inden for den bevillingskvote, der fastsættes på de årlige finanslove. Fordelingen af bevillingskvoten til kommunerne foretages af by- og boligministeren. Udnyttes bevillingskvoten i finansåret ikke, overføres et hertil svarende antal boenheder til følgende finansår.

§ 143 c. Anskaffelsessummen for fælles 4´ere finansieres med 98 pct. realkreditlån og 2 pct. beboerindskud.

Stk. 2. Kommunen godtgør staten 20 pct. af udgifterne til ydelsesstøtten efter § 130, stk. 1.

Stk. 3. § 118, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 143 d. By- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i dette kapitel nævnte forhold.«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.