Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Bestyrelsens ansvarsforsikring

En bestyrelsesansvarsforsikring er et must for enhver andelsboligforening. Medlemmer af bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet for foreningen, og foreningen kan ikke klare sig uden deres arbejdsindsats. Men det kan blive svært at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, hvis medlemmernes privatøkonomi er i farezonen.

Bestyrelsen har ansvaret for, at generalforsamlingens beslutninger bliver ført ud i livet, at ejendommens forhold er i overensstemmelse med lovgivningen, og at tilladelser eller påbud bunder i foreningens vedtægter eller den almindelige lovgivning. Det er et stort ansvar for bestyrelsens medlemmer, der ikke nødvendigvis har nogen forudsætninger for at kende disse forhold til bunds. Derfor anbefaler Andelsportal.dk, at andelsboligforeningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.

Risikoen for bestyrelsesmedlemmerne er, at foreningen eller de enkelte medlemmer af bestyrelsen bliver draget til juridisk og økonomisk ansvar for forkerte beslutninger eller forsømmelser. Det er en udbredt misforståelse, at et sådant erstatningskrav alene rettes imod selve andelsforeningen. Det enkelte bestyrelsesmedlems privatøkonomi kan også være i skudlinjen.

Brug ekstern rådgivning ved større projekter

Sagerne opstår ofte i forbindelse med køb og salg af andele, men det kan også være andelshaverne, der lægger sag an mod bestyrelsen, fordi en renovering af boligerne er blevet dyrere end budgetteret. Hvis bestyrelsen har været for dårlige til at holde snor i processen, kan der lægges sag an med krav om erstatning, og i nogle tilfælde har bestyrelsesmedlemmerne været nødt til at betale af egen lomme. Derfor anbefaler Andelsportal.dk at bestyrelsen benytter sig af eksterne rådgivere og en bygherrerådgiver til større projekter, men altså også tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.

Besvigelse eller bedrageri

En besvigelsesforsikring dækker foreningen mod tab, som følge af besvigelse eller bedrageri begået af et bestyrelsesmedlem eller suppleant, der midlertidigt deltager som bestyrelsesmedlem. Bedrageri fra et bestyrelsesmedlems side kan påføre andelsboligforeningen et stort økonomisk tab. Vores anbefaling er derfor, at man også på dette område sørger for en god forsikring.

Hvilken bestyrelsesansvarsforsikring skal I vælge?

Der er store forskelle på ansvarsforsikringerne fra de forskellige forsikringsselskaber, både hvad angår dækning og præmie. Pris og dækning hænger ikke nødvendigvis sammen.


Gode råd til kvalitetsvurderingen af forsikringen

Forsikringssum

Forsikringssum pr. forsikringsår, altså det beløb forsikringsselskabet maksimalt vil udbetale i forbindelse med et krav, bør ikke være under en million kroner. Det er vigtigt at læse forsikringsbetingelserne og tjekke maksimumerstatning pr. skade. De kan for eksempel være på 300.000 kroner eller en maksimumerstatning pr. bestyrelsesmedlem på for eksempel 50.000 kroner, uanset forsikringssummen pr. år. Sådanne begrænsninger i dækningen forringer værdien og idéen med en bestyrelsesansvarsforsikring. Tjek også forsikringsbetingelserne for, om omkostninger og udgifter til sagens afgørelse – det kan være advokatomkostninger – er dækket indenfor forsikringssummen eller dækkes ud over forsikringssummen.

Omkostninger

Omkostningerne til sagens afgørelse kan løbe op i meget store beløb. Står der intet om dækning af omkostninger til sagens afgørelse, bliver sagens omkostninger dækket ud over forsikringssummen, og hele forsikringssummen vil være til rådighed til dækning af erstatningskravet. Hvis forsikringsbetingelserne omtaler omkostninger til sagens afgørelse betyder det altid, at disse omkostninger dækkes indenfor forsikringssummen. I har så ikke den fulde forsikringssum tilbage til dækning af erstatningskravet.

Selvrisiko

Selvrisiko kommer man aldrig udenom på en bestyrelsesansvarsforsikring. En selvrisiko på ti procent er ikke usædvanlig. Men ti procent af en million kroner er mange penge. Derfor bør andelsboligforeningen forsøge at få selvrisikoen sat ned til for eksempel 2.500 eller 5.000 kroner pr. skade.

Hvem er dækket, og hvem er ikke dækket?

Det bør tydeligt fremgå i forsikringsbetingelserne, hvad der menes med bestyrelsesmedlemmer. Både tidligere, nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bør være dækket af forsikringen. Da der let kan gå flere år fra den ansvarspådragende handling bliver begået til et krav om erstatning bliver rejst, er det derfor meget vigtigt, at forsikringen også dækker de fratrådte bestyrelsesmedlemmer. Følgende formulering kan for eksempel bruges, da den ikke kan misforstås: Ved bestyrelsesmedlemmer forstås både tidligere, nuværende som fremtidige bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanter valgt på foreningens generalforsamling.

Dækker forsikringen fortidens synder?

Forsikringen bør yde erstatning for fejl eller forsømmelser begået før forsikringens tegning, når blot bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med forsikringens tegning kan skrive under på, at de ikke har kendskab til, at krav er på vej til at blive rejst imod dem. Beklageligvis findes der på markedet forsikringsbetingelser, der ikke yder erstatning i tilfælde, hvor den ansvarspådragende handling er begået før forsikringens tegning.

Hvis hele forsikringssummen opbruges på ét krav ved forsikringsårets start

Ikke mange bestyrelsesansvarsforsikringer for andelsboligforeninger tager på forhånd højde for denne problemstilling. Det bør dog fremgå af forsikringsbetingelserne, på hvilke vilkår man kan købe ny ‘frisk’ forsikringssum, hvis et krav sluger hele forsikringssummen ved forsikringsårets start.
I bestyrelsesansvarsforsikringer taler man altid om forsikringssum pr. år, hvilket skal tages helt bogstaveligt.

Et eksempel: Forsikringsåret følger kalenderåret. Forsikringssummen er en million kroner. Den 1. februar anmeldes et krav på en million kroner til bestyrelsesansvarsforsikringen.

Nu står bestyrelsen i den situation, at de enten skal leve uden bestyrelsesansvarsforsikring frem til 1. januar året efter eller købe en ny forsikringssum hos forsikringsselskabet. Er vilkårene for køb af ny forsikringssum ikke på forhånd aftalt i forsikringsbetingelserne, spås bestyrelsen ikke særligt gode chancer for at købe en ny forsikringssum på rimelige vilkår.

Hvad dækker forsikringen egentlig?

Sørg for at læse forsikringsbetingelserne grundigt i gennem, så I ved, hvad forsikringen dækker og måske endnu vigtigere, hvad forsikringen ikke dækker. Undtagelser kan deles op i de rimelige og de urimelige.

Rimelige undtagelser:

  • Krav som følge af person- eller tingskade, herunder forurening
  • Bøder af enhver art
  • Krav der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer forsætligt (med vilje) har fremkaldt et formuetab
  • Krav vedrørende injurier og ærekrænkelser
  • Krav vedrørende enhver form for immaterielle rettigheder

Urimelige undtagelser:

  • Krav der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer ved en grov uagtsomhed har fremkaldt et formuetab 
  • Rente eller kurstab samt tab i forbindelse med låneomlægning Foreningens eventuelle formuetab i tilfælde af bestyrelsens godkendelse af salg af andel til overpris 
  • Tidligere / fratrådte bestyrelsesmedlemmer

Et eksempel på konsekvenser pga. urimelige undtagelser i forsikringens dækning:
Køberen af en andelslejlighed retter et erstatningskrav imod andelsboligforeningens bestyrelse. Køberen kan påvise, at han har betalt en alt for høj pris for lejligheden.

Køberen har en god sag, da det viser sig, at bestyrelsesmedlemmet, der varetager opgaverne i forbindelse med køb og salg af andelsbeviser, har anvendt en forkert (for høj) andelskrone. Bestyrelsesmedlemmet har ved en fejl har kopieret og overskrevet et dokument på foreningens computer, som blev anvendt ved en handel for to år siden.

Han skulle naturligvis have anvendt et dokument fra samme år, så den korrekte andelskrone blev anvendt. Køber bliver først opmærksom på fejlen i forbindelse med det følgende års generalforsamling.

Bestyrelsen anmelder erstatningskravet til bestyrelsesansvarsforsikringen. Som afviser at yde erstatning, idet forsikringsselskabet vurderer, at bestyrelsesmedlemmet har fremkaldt formuetabet ved en grov uagtsomhed.


Vi anbefaler

Andelsportal.dk anbefaler alle bestyrelser i andelsboligforeninger at tegne en god bestyrelsesansvarsforsikring, der dækker bredt. Sørg for at tjekke forsikringsbetingelserne igennem, så I kender jeres dækning.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarKaren Kim Winther

Jeg har købt en andel, som nu viser sig at have haft en skade på en cisterne i et indbygget toilet. Rørene har været skjult og det har været umuligt for mig at se, at det ikke udført korrekt. Nu hænger jeg så på regningen, da husforsikringen ikke dækker. Jeg mener dog, at det er bestyrelsesformanden, der har ansvaret for at sikre sig, at renoveringer er udført korrekt og af autoriseret vvs. Han fralægger sig ansvaret. Men der har været 2 andre, der har haft lejligheden før mig, og nu er det så bare mig, der hæfter for det hele. Jeg har kun ejet lejligheden i godt 18 måneder?? Kan han virkeligt ikke stilles ansvarlig overfor det?

Mvh Karen

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Karen

Tak for din kommentar. Sikke en ærgerlig situation. Det er en boligadvokat eller administrator, du skal have fat i. Vedkommende kan rådgive dig til regler og retningslinjer ud fra jeres vedtægter. Vi har lavet denne artikel om emnet: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer