Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Husk eftersyn af altaner før det er for sent

Det kan betale sig, at I som forening regelmæssigt får udført eftersyn af ejendommens altaner. Kollapser en altan, kan der ske store personskader og ødelæggelser på ejendommen, der kan koste foreningen dyrt. Foruden regelmæssige eftersyn, er der flere tegn, I som forening bør se efter. Læs mere her.

I 2016 kollapsede en altan i Nykøbing Falster og i 2020 kollapsede en altan i Kolding – efterfølgende undersøgelser afslørede, at de to ulykker kunne være undgået ved rettidigt vedligehold af altanerne.

Efterfølgende har Indenrigs- og Boligudvalget (BOU) sendt brev ud til en række interessenter, herunder Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. I det oplyser BOU om vigtigheden af, at ejendomsejere sikrer, at alle altaner vedligeholdes. Det er også ejendomsejerne, der skal sikre, at alle altaner er sikre at benytte. Foruden at oplyse herom, er der fra politisk side af ikke sket meget. Kaare Dybvad Bek, den i 2021 siddende Indenrigs- og Boligminister, besluttede nemlig, at der ikke arbejdes for at indføre en tilsynsordning for altaner. Skønt der fra politisk side af ikke er krav om eftersyn, er vedligeholdelse og akkurat eftersyn af ejendommens altaner et must.

Mere end 50.000 altaner bør efterses

Når en altan kollapser skyldes det slid. Materialerne, der udgør altanen, nedbrydes, og det fører til, at altanen ikke længere kan bære samme vægt. Ifølge undersøgelser udført af Teknologisk Institut er mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner mere end de 50 år, som betonen anslås til at kunne holde. Mange altaner trænger derfor potentielt til en udskiftning. Et eftersyn kan gøre jer klogere på tilstanden af altanerne og afsløre, om en udskiftning skal til.

Altanerne er foreningens ansvar

Det er bygningsejeren, og dermed foreningen selv, der har ansvaret for, at altanerne er vedligeholdt og sikre. Det betyder, at der ofte ikke er nogen forsikring, der dækker i tilfælde af skader eller uheld. Derfor er det en god idé, at der foretages regelmæssige eftersyn af altanerne.

Tegn I bør se efter

En del af den vedligeholdelse I selv kan klare er at inspicere altanerne. Der er flere tegn, som I alle i foreningen bør se efter på ejendommens altaner. Dem kan I læse mere om nedenfor. Det er sådan, at der er forskellige nedbrydningsmekanismer alt efter om konstruktionselementerne er af beton, murværk eller stål. Her kan I læse om nogle af de tegn, I bør se efter:

  • Se efter afskalninger, løse sli­­­­dlag, løs puds, revner og begroning på betonen. Sådanne tegn kan indikere, at betonen nedbrydes.  
  • Udfældninger på betonen kan betyde forskellige ting alt efter farve. Rødbrune udfældninger kan indikere nedbrydning af armeringen. Hvide udfældninger kan indikere, at der sker en kemisk nedbrydning pga. kalk fra vand, der trænger ned i betonen. Dog er det ikke altid, at hvide udfældninger har betydning for tilstanden af altanen.
  • Er der nedbrudte belægninger på altanen, er der større risiko for fugtskader, da fugt kan trænge igennem altankonstruktionen. Hold derfor øje med belægningen på altanerne.
  • Revner i murværket kan være et tegn på nedbrydning af murværket. I bør også holde øje med, om mørtelfugerne i murværket er intakte.
  • Misfarvninger på murværket kan også indikere, at murværket nedbrydes.
  • Er elementer af altanen af stål? Så hold øje med rustdannelse, der er et tegn på nedbrydning af stålet.

I bør desuden også sikre jer, at der ikke ophober sig vand på altanerne. Er der ophobning af vand på altanen, er afløbene potentielt tilstoppede.

En del altaner uden synlige skader er ramt af korrosion

En ny undersøgelse fra december 2022, udført af Teknologisk Institut, har vist, at ud af 100 undersøgte altaner, var 42 altaner uden synlige skader – men i 40 % af de 42 altaner, var der ‘fremskreden’ eller ‘svær’ korrosion af bærejernene.

Ud af de resterende 58 altaner med synlige skader, var der i 20 % fremskreden korrosion i bærejernene og i hele 44 % af altanerne svær korrosion.

Ikke alle tegn er synlige

Det er dog ikke alle tegn på nedbrydning, der er synlige. Det er derfor fornuftigt, at I får professionelle til at føre regelmæssige eftersyn af altanerne. Når man taler om ikke-synlige tegn på nedbrydning, taler man især om altaner med udkragede stålprofiler eller udkragede betonplader. Det skyldes, at især på disse altaner er det ikke let at se, om tilstanden heraf er intakt.

Forskellige elementer kan i kombination nedbryde altanens konstruktionselementer, såfremt de ikke er beskyttet imod netop nedbrydning (korrosion). Især fugt i kombinationen med frost/tø og fugt i kombination med salte kan nedbryde konstruktionselementer. Der kan for eksempel komme vand ind via fuger, og går der stålprofiler gennem murværk, kan der dannes rust i det bærende stål – og det er ikke sikkert, at der er synlige tegn herpå. Det er derfor en god idé, at I får en fagperson ud, der kan bedømme tilstanden af altanerne. En fagperson har nemlig det rette kendskab til de forskellige nedbrydningsmekanismer, der kan nedbryde konstruktionselementerne i altanen.

Vidste du?

Det er oftest sådan, at nedbrydningen af en altan sker, når flere almindelige og væsentlige nedbrydningsmekanismer sker på samme tid. Dog er det er en god idé, at alle i foreningen ser efter de forskellige tegn på nedbrydning af altanerne og får udført regelmæssige eftersyn af altanerne. Teknologisk Institut går i en rapport i dybden med de forskellige nedbrydningsmekaniser og de forskellige tegn på nedbrydning af altaner.

Sådan fungerer et altaneftersyn

Altan.dk, der er Danmarks største leverandør af altaner, erfarer , at mange altaner har overskredet deres levetid og derfor kan være i risiko for nedstyrt. Har foreningens altaner overskredet deres levetid, har synlige skader eller nærmer sig 40 år, er det en god idé med et eftersyn. Altan.dk tilbyder tre forskellige typer af altaneftersyn.

“Den første er et visuelt eftersyn af eksperter, som vurderer, om der er behov for en yderligere udredning. Det andet er et decideret eftersyn, hvor eksperterne går mere i dybden og undersøger altanen. Den tredje model er en undersøgelse, hvor man tager hul på altanen, sådan eksperterne kan se, hvordan jernet har det. Ud fra det udarbejdes der en rapport, der beskriver altanens stand.”

Marketingchef hos Altan.dk, Ulrik Knudsen
  • Screening: Den ene type af altaneftersyn er et visuelt eftersyn, en screening, af altanerne. Her fastslår eksperter, om altanerne udgør en umiddelbar risiko. Denne type af eftersyn er dog forbunden med en vis usikkerhed, da ikke alle skader er synlige. Det gælder for eksempel skader i de skjulte bærejern.
  • Eftersyn: Denne type af altaneftersyn er dybdegående, og I får i foreningen en detaljeret 10 årig vedligeholdelsesplan for jeres altaner. Ved denne type af altaneftersyn, foretages der en grundig vurdering af altanerne og enkelte destruktive undersøgelser. På den måde kan altanspecialister vurdere tilstanden af altanerne.
  • Undersøgelse: Denne type af altaneftersyn kan indebære flere destruktive undersøgelser. En sådan undersøgelse benyttes, når altanspecialister ud fra tegninger og besigtigelse ikke kan vurdere tilstanden af altanerne. Undersøgelsen kan f.eks. indbefatte karbonatiseringsmålinger, ophugninger for kontrol af tilstand på jern i betonen og udtagning af borekærner i betonen.

Altan.dk anbefaler, at kan det på forhånd konstateres, at alterne er af typen med udliggerjern, bør man gå direkte til tredje type altaneftersyn, undersøgelse. Det skyldes, at der kan være ikke-synlige skader på bærejernene inde i altanerne.

Lad Altan.dk stå for at foretage eftersyn af foreningens altaner

Altan.dk har allieret sig med ingeniørfirmaet, NIRAS A/S og tilbyder eftersyn af altaner. Altan.dk formidler kontakten til NIRAS A/S, der fungerer som uvildig ekspert og foretager selve eftersynet. Når NIRAS A/S har undersøgt jeres altaner, får I en rapport, hvori der indgår en handlingsplan. Derfra bestemmer I selv, hvilken leverandør der skal stå for udbedringerne

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *