Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Private kloakledninger er forsømte

Kloaknettet er den del af infrastrukturen, som vi ved mindst om, særligt den del der befinder sig på private ejendomme. Men vi ved, at nede i jorden løber spildevandet mange steder ud fra utætte kloakker og siver ned til grundvandet Dansk Byggeris Kloaksektion og DANVA sætter nu sammen fokus på stikledningernes kvalitet og hvilke initiativer, der kan forbedre fremtidens afløbssystem. Det sker på en konference onsdag den 25. april i Kolding. Stikledninger er den del af kloakeringen, som fører fra private husstande til det offentlige kloaknet.

Dansk Byggeri ønsker bedre overblik over det private kloaknets tilstand og foreslår, at der i tilstandsrapporterne i forbindelse med private hushandler bliver indført et afsnit om kloakstikledningernes tilstand, som kan baseres på TV-inspektion og en vurdering fra en autoriseret kloakmester.

– Det er vigtigt, at få gjort husejerne opmærksomme på de ofte nedslidte stikledninger i jorden. Det bliver for mange en ubehagelig oplevelse – efter at have anlagt ny indkørsel, bygget nyt køkkener og badeværelse – når afløbet fra huset er stoppet, og man skal i gang med at forny husets kloaksystem, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, og fortsætter:

– Der gemmer sig nemlig mange grimme overraskelser ved de kloakstikledninger, som fører spildevand fra husholdningerne væk fra boligen og til det offentlige kloaknet. I dag er det sådan, at vi først bliver klar over, at der er problemer, når drikkevandet forurenes. Det vil sige, når vi ikke længere kan få rent vand i hanerne. Spørg blot i Køge, som har været i gennem et sandt mareridt som følge af forurening af drikkevandet. I sidste ende betyder det forurenede grundvand en ikke ubetydelig smitterisiko for befolkningen.

Michael H. Nielsen understreger, at vi ikke har præcis viden om kloakkernes nøjagtige forløb og deres samlede tilstand. Det kan ifølge fagfolk på kloakområdet dagligt konstateres, at vedligeholdelsen har været forsømt, og at kloakkernes tilstand i alt for mange tilfælde er dårlig. I Dansk Byggeri er vurderingen, at der venter en stor regning til de private forbrugere i forbindelse med af få afløbssystemet bragt op på en acceptabel standard.

Utætte kloakker kan, udover at udlede spildevand til grundvandet, dræne det omkringliggende grundvand, da grundvandet kan sive ind i kloakledningerne og blive blandet med spildevandet, hvorefter kapaciteten på rensningsanlæggene bliver belastet.

– Kloakkernes tilstand bliver for de fleste først et problem, når kloakkerne ikke længere leder spildevand væk. Vedligeholdelse er noget, som man tager fat på, når sammenbrud og tilstopning kan ses eller lugtes. Og det moderne samfund og dets forbrug afspejles i spildevandets indhold af stadig flere miljøfremmede stoffer. Det stiller skærpede krav til kloakkernes tilstand, og det er derfor ikke længere nok, at skidtet forsvinder. Alt spildevand skal helt frem til rensningsanlæggene, understreger Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri har regnet på investeringer og vedligeholdelses af kloaknettet. I 2007 investerer kommunerne godt 2,5 mia. kr. i spildevandsanlæg på poster som vedligeholdelse, fornyelse og nyanlæg af kloakker og rensningsanlæg. Det er knap 0,2 mia. kr. eller 8 procent mere end året før.

– Fremgangen sker efter et voldsomt dyk i 2006 på godt 0,5 mia. kr. eller 18 procent. Denne nedprioritering var helt ude af trit med Miljøstyrelsens udmeldinger i 2006 om, at en stor del af kloaknettet er så nedslidt, at der er brug for gennemgribende renoveringer. Det er kommunerne, som har ansvaret for de kommunale afløbssystemer, og de får dækket udgifterne til nyanlæg samt drift og vedligeholdelse via tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, forklarer specialkonsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

– Men det er i høj grad også den enkelte borgers problem, når eksempelvis rotterne finder vej gennem det utætte kloaksystem.

Dansk Afløbs- og Spildevandsforening vurderede i 2000, at de private kloakker udgør halvdelen af det samlede kloaknet, og kom samtidig frem til den konklusion, at kun halvdelen af de private kloakker er i en god stand.

– Det vil sige, at tilstanden af de private kloakker er et teknisk, miljømæssigt og økonomisk problem på lige fod med tilstanden af de kommunale kloakker. Mens kommunerne har tilsynsmyndigheder, påhviler det den enkelte grundejer at renovere og vedligeholde de private stikledninger. Men hvad man ikke kan se, har man ikke ondt af, så husejerne må derfor hjælpes via Dansk Byggeris forslag om en professionel tilstandsvurdering i forbindelse med hushandler, slutter direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.