Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Ny lov om energibesparelser

Loven, som skal fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger, omfatter regler om energimærkning af bygninger og eftersyn af kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg samt andre energiforbrugende anlæg, der anvendes i forbindelse med bygninger, samt regler om energibesparelser i offentlige bygninger. Loven blev vedtaget den 16. juni og forventes at træde i kraft den 1. januar 2006. Den vil erstatte de hidtidigt gældende regler for energimærkning af bygninger og vil blive bekendtgjort i detaljer senere på året.

Hér finder du lovforslaget, som blev vedtaget 16 juni:

Lovforslagets skriftlige fremstilling fra Transport- og energiministeren

Forslag til lov om fremme af energibesparelser i bygninger

(Lovforslag nr. L 136).

Lovforslaget, som skal fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger, omfatter regler om energimærkning af bygninger og eftersyn af kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg samt andre energiforbrugende anlæg, der anvendes i forbindelse med bygninger, samt regler om energibesparelser i offentlige bygninger.

Lovforslaget implementerer de dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne, der omhandler energiattestering for bygninger og lejligheder, eftersyn af kedler og klimaanlæg i bygninger samt vurdering af varmeanlæg. De eksisterende ordninger på området effektiviseres og justeres i fornødent omfang, mens der som konsekvens af direktivet indføres nye regler om energimærkning af nybyggeri, om fremlæggelse af energimærkning ved udleje og om eftersyn af store gaskedler og ventilationsanlæg.

Lovforslaget går på flere punkter videre end minimumskravene i direktivet. Bl.a. vil flere bygninger blive omfattet af regelmæssig energimærkning, og flere kedelanlæg vil blive omfattet af regelmæssige eftersyn. Der er til gengæld andre områder, hvor minimumskravene følges, idet omkostningerne ved en stramning af reglerne vurderes ikke at stå mål med forventede energibesparelser. Det gælder bl.a. krav til energimærkning ved salg af sommerhuse samt krav til eftersyn af gaskedler og ventilationsanlæg.

Endvidere følger lovforslaget op på regeringens initiativer til at forøge kvaliteten i byggeriet. Der vil desuden ske en udvidelse af gyldigheden for energimærkningen fra 3 til 10 år for små ejendomme, mens gyldigheden for den regelmæssige energimærkning af store ejendomme heri vil blive forøget i forhold til de nuværende henholdsvis 1 eller 3 år.

Lovforslaget ventes at bidrage til effektivisering af indsatsen for energibesparelser i bygninger og til opfyldelsen af Danmarks forpligtelse til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Lovforslaget indeholder konsekvensændringer af lejeloven, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov). Endvidere ændres lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med henblik på samordning af ordningerne om huseftersyn og energimærkning.

Samtidig ophæves de nuværende regler i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets hurtige og velvillige behandling.