Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Upræcise ejendomsvurderingers indvirkning på andelsboligmarkedet

I efteråret 2013 besluttede regeringen at udskyde arbejdet med de offentlige ejendomsvurderinger frem til 2015. I stedet vil ejendomsvurderinger for 2011 være gældende indtil de nye regler er på plads. Beslutningen blev truffet på baggrund af den kritik, som Rigsrevisionens tidligere på året rettede mod de offentlige ejendomsvurderinger.

Rigsrevisionens kritik af SKAT

Rigsrevisionens kritik af SKATs forvaltning af ejendomsvurderingerne er meget hård og det fremgår blandt andet af rapporten at borgere og virksomheder ikke er sikre på at få en lige og fair behandling, når SKAT vurderer deres ejendomme. Det fremgår desuden at rapporten at SKATs Ejendomsvurderinger ganske kritisabelt vurderer beboelsesejendomme og andelsboliger på en anden måde end øvrige erhvervsejendomme. ”Ved bevidst at fastholde en høj vurdering forsøgte SKAT at undgå klager fra andelsboligforeninger, der lægger den offentlige vurdering til grund ved formueopgørelsen” skriver Rigsrevisionen i deres rapport. Med andre ord har der været usaglige hensyn, som har været bevæggrund for vurderingen af andelsboliger.

Andelsboligforeninger betaler ikke ejendoms-værdiskat på baggrund af ejendomsvurderingen, som boligejere gør, men ejendomsværdien kan have betydning for hvad andelenes maksimalpris kan sættes til. En upræcis vurdering kan derfor have indvirkning på, hvilken salgspris man kan tage for sin andelsbolig.

Vurderingsmetoder

Andelsboligforeninger kan vælge at fastsætte deres andelskrone ud fra 3 forskellige metoder: anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller ud fra den seneste offentlige vurdering. Anskaffelsesprisen er baseret på den pris, som ejendommen havde, da foreningen blev stiftet, samt et tillæg på de forbedringer, som er foretaget på ejendommen. En valuarvurdering er derimod den kontante handelsværdi på andelsboligens ejendom fastsat af en valuar, mens en offentlig vurdering foretages af Told og Skat og basseres på udlejningspriser for lejligheder i det samme geografiske område, som ejendommen er placeret i.

Det er op til den enkelte forening at beslutte hvilken form for vurdering de ønsker at anvende. Langt de fleste andelsforeninger fastsætter lige nu deres ejendomsværdi ud fra de offentlige vurderinger. I en rundspørge foretaget på andelsportal.dk er det 63% af de adspurgte, der fortæller at deres andelskrone er fastsat efter de offentlige vurderinger. 25% svarer at de anvender valuarvurderinger, 13% benytter anskaffelsesprisen og 10% svarer at de ikke ved hvilken metode, de benytter som grundlag for fastsættelse af andelskronen.

Upræcise ejendomsvurderingers indvirkning på andelsboligmarkedet

Flere eksperter har påpeget at usikkerhed omkring ejendomsvurderingernes korrekthed er dårlig begrundelse for udskydelsen af 2013-ejendomsvurderingen. Tværtimod påpeges det, at de vurderingsfejl og prismæssige forskydninger, som ejendomsvurderingerne er blevet kritiseret for nu vil være gældende i yderligere 2 år.

Problematikken med de udskudte ejendomsvurderinger består blandt andet i at andelshavere kan gå glip af store værdier, hvis deres ejendomsvurdering er sat for lavt. I værste fald kan andelshavere risikere at sælge til en maksimalpris baseret på en fejlagtig ejendomsvurdering og derved miste muligheden for at sælge til en langt højere markedspris.

Eksperter har ligeledes påpeget at hvis de offentlige ejendomsvurderinger er sat for højt, så kan det skabe utryghed på andelsboligmarkedet. Kommende købere kan frygte at andelenes værdi kan ændre sig efter kort tid, fordi at ejendomsvurderinger vil blive korriger ret indenfor kort tid.