Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Energimærkningsordningen

Nye regler om energimærkningsordningen og eftersyn af kedel- og varmeanlæg.

Den 1. januar 2006 indføres nye regler om energimærkning af bygninger og eftersyn af kedel- og varmeanlæg. Reglerne udmønter lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger i kraft. Ordningerne skal fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger, og er et led i udmøntningen af EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. I perioden 1. januar til 1. april 2006 etableres en overgangsordning indtil sekretariatet vedrørende eftersyns- og mærkningsordningerne er på plads.

De væsentligste ændringer i ordningerne pr. 1. januar 2006

De væsentligste ændringer i ordningerne i forhold til de eksisterende ordninger er:

  • At energimærkninger for store ejendomme ikke længere skal udarbejdes årligt.
  • Alle energimærkninger udarbejdet efter 1. april 2006 får 5 års gyldighed. Energimærkninger udført før den 1. april 2006 har 3 års gyldighed.
  • Der skal fra 1. januar 2006 foreligge en energimærkning af ejendommen i forbindelse med salg. Reglerne i forbindelse med salg er en videreførelse af den tidligere ordning, men inkluderer nu også sommerhuse (dog ikke under 50 m2).
  • I forbindelse med udlejning samt overdragelse af brugsret til andels- og anpartslejligheder skal der først foreligge energimærkning pr. 1. januar 2007.
  • Sommerhuse skal energimærkes efter 1. januar 2007, såfremt de udlejes i perioder på mere end 2 måneder til samme lejer.
  • Ejerlejligheder skal fra 1. januar 2006 ikke energimærkes enkeltvis. Ved salg af ejerlejligheder anvendes ejendommens energimærkning. Det hidtidige system med supplerende energimærkning af de enkelte lejligheder bortfalder.
  • Nye bygninger skal energimærkes, når der søges om ibrugtagningstilladelse. Kravet gælder alle bygninger, som søger om byggetilladelse efter 1. januar 2006 i henhold til de nye tillæg 9 og 12 til Bygningsreglementerne. Det er dog frem til 1. april muligt at søge om byggetilladelse efter de hidtidige regler. For sådanne byggerier stilles der ikke krav om energimærkning i forbindelse med ibrugtagningen.
  • Alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år uanset ejendommens størrelse. Offentlige bygninger, der ikke tidligere har været omfattet af reglerne om energimærkning, skal energimærkes senest 1. januar 2008.
  • Konsulenterne opdeles fremover i 2 kategorier: 1) Enfamiliehuse og 2) flerfamiliehuse samt handel/service og offentlige bygninger.
  • Som noget nyt udvides eftersynsordningerne for oliefyringsanlæg til også at omfatte eftersyn hvert 4. år af store gaskedelanlæg med en effekt på over 100 kW samt engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle.

Overgangsordning i perioden fra 1. januar til 1. april 2006

Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen har i fællesskab udbudt et fælles sekretariat vedrørende eftersyns- og mærkningsordningerne. Da der endnu ikke er udpeget en vinder af udbuddet, har det været nødvendigt at etablere en overgangsordning, indtil det nye sekretariat er på plads.

Overgangsordningen giver samtidig bedre tid til uddannelse og beskikkelse af nye konsulenter og tekniske eksperter, information af offentligheden samt til indkøring af nye edb-systemer og et nyt sekretariat. Overgangsordningen indebærer for perioden fra 1. januar 2006 og frem til 1. april 2006, at:

Konsulenterne skal anvende de eksisterende energimærker for bygninger. De nye mærker tages først i brug efter overgangsperioden.

Allerede godkendte energikonsulenter for små ejendomme kan i overgangsperioden udarbejde energimærkning af enfamiliehuse.

ELO-konsulenter (energiledelseskonsulenter) for store ejendomme kan i overgangsperioden udarbejde energimærkning af flerfamiliehuse herunder ejerlejligheder samt handel, service og offentlige bygninger.

Forpligtelsen til at efterse gaskedler over 100 kW og varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, sættes først i kraft fra den 1. april 2006.

OR-montører omfattet af den nuværende OR-ordning (Oliefyrservicebranchens registreringsordning) kan udføre kontrolmålinger m.v. på oliekedler.

Alle energikonsulenter skal søge om beskikkelse i de nye ordninger inden overgangsperiodens udløb. Nærmere oplysninger og ansøgningsskema vil blive fremsendt fra Energistyrelsen senere.

Det præcise indhold af overgangsordningen fremgår af de nye bekendtgørelser om ordningerne.