Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

DONG skulle ikke varsle prisforhøjelse

Ankenævnet opfordrer dog klima- og energiministeren til at ændre elforsyningsloven for at sikre varetagelsen af forbrugernes rettigheder.

Elkunderne i Købehavns Energis tidligere forsyningsområde havde ikke krav på, at DONG Energy City Elnet skulle give et individuelt, forudgående varsel om, at DONG hævede netabonnementsprisen (tidligere kaldet målerleje) fra 150 kr. årligt til 810 kr.Elkunderne skal derfor betale prisforhøjelsen fra 1. juli 2006, selvom kunderne ikke på forhånd blev varslet herom eller på årsregningen er blevet gjort opmærksom på prisforhøjelsen.

Ikke fuld enighed

Det har et flertal i Ankenævnet på Energiområdet netop afgjort. Flertallet fandt, at DONG ikke har handlet i strid med de gældende regler, aftaler eller den praksis, der er på området. Flertallet fandt derfor ikke grundlag for at anse DONG’s handlemåde for at være urimelig med den retsvirkning, at prisændringerne først kunne kræves betalt fra udløbet af en rimelig varslingsperiode.

Et mindretal fandt derimod, at kravet om gennemsigtige og rimelige vilkår i elforsyningsloven indebærer, at en så væsentlig og mærkbar omlægning af prisberegningen for net abonnementet kræver en forudgående, individuel varsling af den enkelte kunde. Undladelse heraf må derfor efter mindretallets opfattelse betegnes som en urimelig handlemåde. Et enigt ankenævn udtaler, at der må kunne stilles større etiske krav til DONG som den største elnetoperatør. Når DONG i denne sag vælger ikke at opføre sig i overensstemmelse med god markedsadfærd, opfordrer ankenævnet klima- og energiministeren til at ændre elforsyningsloven, så ministeren – i lighed med hvad der gælder for el-leverandører – kan sikre forbrugernes retsstilling.Andelsportal.dk har talt med Kristen Touborg (MF) fra SF, som har fulgt sagen nøje og han vil give ministeren mulighed for at reagere på ankenævnets opfordring. Men hvis Connie Hedegaard ikke reagere vil der komme et lovforslag fra SF.

Selve forhøjelsen bliver behandlet senere

Rimeligheden i selve forhøjelsen ser Energitilsynet på i øjeblikket og kontorchef Jan Hansen bekræfter over for Andelsportal.dk at der bør ligge en afgørelse i løbet af januar eller senest februar. Det bliver spændende at læse tilsynet afgørelse af både forhøjelsen af net abonnementet, som giver Dong en ekstra indtægt på mellem 80-100 mio. kr. og den forhøjede kWh som skulle dække et såkaldt efterslæb på 240 mio. kr. Altså en ekstraregning til de Københavnske forbrugere på over 300 mio. kr. efter salget pr. 1. juli 2006.