Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Aftale hjælper realkreditkunder

Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en række nye tiltag, der skal bidrage til, at pensionsopsparere og boligejere ikke lider unødige tab som følge af den finansielle krise.

Behovet for de nye initiativer er opstået, fordi unormale markedsforhold har bragt forsikrings- og pensionsselskaberne i en situation, hvor de kan blive tvunget til at sælge unødigt ud af danske realkreditobligationer. Et stort frasalg af realkreditobligationer ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensionsopsparere og boligejere i form af faldende kurser og stigende renter.

På den baggrund har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Forsikring & Pension besluttet at iværksætte en række initiativer som skal sikre markedsstabilitet og forebygge systematiske frasalg af danske realkreditobligationer:” Realkreditrenten vil midlertidigt indgå i den rentekurve, som pensionsselskaberne skal bruge til at beregne deres forpligtigelser med. Det vil modvirke den betydelige stigning i hensættelserne, der har været en følge af den usædvanlige renteudvikling.”
Endvidere er parterne enige om, at i en periode med turbulens og betydelige kursfald på de finansielle markeder er der behov for at selskaberne udviser forsigtighed og konsoliderer sig. Derfor sættes der nu loft over bonuspolitikken og fastlæggelse af kontorenter.

“Pensionsselskaberne kan i beregningen af deres individuelle solvensbehov i forsvarligt omfang tage højde for den resultatforbedring, selskaberne vil opnå, når situationen normaliseres.”

Brugen af Finanstilsynets gule “trafiklys” afvikles for at undgå uheldig markedsadfærd. I stedet skal forsikrings- og pensionsselskaberne i lighed med andre danske finansielle virksomheder indsende kvartalsregnskaber med oplysning om forbrug af reserver til Finanstilsynet.
Initiativerne kræver ikke lovgivning, da Finanstilsynet har hjemmel til at ændre regnskabsbekendtgørelsen.

Vicestatsminister og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen siger: “Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om denne aftale, der kan være med til at sikre pensionsopsparere og boligejere. Det er ikke i pensionsopsparernes interesse, at pensions- og forsikringsselskaberne tvinges til at sælge ud af i øvrigt fornuftige aktiver, fordi selskaberne er tvunget ud i frasalg på grund af en usædvanlig markedssituation. Markedet for realkreditobligationer vil have svært ved at klare sådanne frasalg lige nu. Et stort frasalg af realkreditobligationer ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensionsopsparere og boligejere i form af faldende kurser og stigende renter. Det vil vi gerne undgå. Derfor foretager vi nu nogle justeringer i regelsættet, så vi kan få skabt en situation, som minder mere om normale markedsforhold.”