Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Tolkning af fuldmagtsbestemmelse

Kære Andelsbrevkasse

Jeg bor i en andelsboligforening hvor bestyrelsen kategorisk afviser fuldmagter givet til andre andelshavere med henvisning til foreningens vedtægter, der på dette punkt lyder sådan her:

“Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myn­dig nærtstående, der bebor lejligheden eller driver forretning sammen med andelshaveren. Besty­relsen kan endvidere indhente fuldmagt fra andelshaverne. Af en sådan fuldmagt skal fremgå, at fuldmagtsgiver har gjort sig bekendt med de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og om fuldmagtsgiver stemmer for eller imod forslagene. Bestyrelsen anfører i protokollatet, hvil­ke andelshavere der er repræsenteret ved fuldmagt.”

Har bestyrelsen ret til at afvise fuldmagter på den baggrund?

— Klaus

Vores svar fra

Kære Klaus,

Som det fremgår af den fremhævede passage i foreningens vedtægter, kan du alene give fuldmagt til din ægtefælle eller en myndig nærtstående person, såfremt de bebor din lejlighed eller driver forretning sammen med dig. Derudover kan bestyrelsen indhente fuldmagt fra andelshaverne.

Hvis dine fuldmagter ikke opfylder ovenstående betingelser, er bestyrelsen som udgangspunkt berettiget og forpligtet til at afvise fuldmagterne, selvom de er givet til en andelshaver i foreningen, idet en sådan fuldmagt vil være i strid med foreningens vedtægter og dermed ugyldig.

Imidlertid er det efter min opfattelse en lidt forældet vedtægtsbestemmelse, som bør ændres og moderniseres.

Bestemmelsen kan eksempelvis ændres til, at fuldmagt også kan gives til en anden andelshaver, således at bestemmelsen er i overensstemmelse med ABF`s normalvedtægters regler herom.

En ændring af vedtægtens regler om fuldmagter skal almindeligvis ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, medmindre vedtægten foreskriver en anden vedtagelsesregel.

Med venlig hilsen

Advokat Erik Matthiesen
ADVODAN Helsingør

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.