Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Salg af andelsboligforeningen

Hej.

Hvordan foreholder det sig, hvis vi som andelsboligforening ønsker at lade os overtage, således at det bliver til lejemål i stedet for ?
Og findes der et netværk, hjemmeside etc. hvor vi kan rette henvendelse til ?

På forhånd tak.

Thomas Frost.
Formand, Grundejerforeningen Moseholmvænget, 5672 Broby

— Thomas Frost

Vores svar fra

Hej Thomas

Dit spørgsmål er ikke helt klart, da det ikke fremgår, om foreningen er solvent, eller om du spørger til en overgang til lejerstatus i forbindelse med eventuel konkurs.

Hvis foreningen er solvent vil vedtagelse af foreningens opløsning i forbindelse med salg af ejendommen efter standardvedtægten (ABF’) kræve at et flertal på 4/5 af de mulige stemmer stemmer for forslaget på en generalforsamling. Er 4/5 af de mulige stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer 4/5 af de fremmødte for forslaget, vil der skulle indkaldes til ny generalforsamling, hvorpå forslaget vil kunne endeligt vedtages, hvis 4/5 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

Vedtages opløsning skal der udpeges likvidatorer, som skal sælge ejendommen og benytte forenings midler til at indfri kreditorerne, hvorefter overskuddet fordeles til de tidligere andelshavere efter deres lejligheders størrelse/medlemmernes andel i formuen.

De tidligere andelshavere har krav på at blive boende som lejere, vil I, i udgangspunktet, kunne blive boende på lejelovens vilkår, da der ikke er indgået lejeaftaler med jer hver især.

Ovennævnte fremgangsmåde er kun mulig, hvis foreningen kan svare enhver sit. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen ikke opløses ved likvidation, men det vil i stedet skulle overvejes om konkurs er en mulighed.

Som du sikkert har læst i dagspressen, har det i de seneste år været drøftet, om andelsboligforeninger kan begære sig selv konkurs. Højesteret har truffet afgørelse om at foreninger kan begære sig selv konkurs, men konkurs fordrer, at foreningen opfylder konkursbetingelserne, som er, at de ikke kan betale deres kreditorer i den takt regningerne forfalder til betaling.

Om foreningens økonomi er så dårlig, at foreningen kan gå konkurs afhænger af en uhyre konkret vurdering, hvorfor jeg ikke kan give et blot nogenlunde sikkert svar uden indgående kendskab til foreningens økonomi, herunder regnskaber, budgetter, låneforhold, ejendommes stand og fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Højesteretsdommen indikerer, at foreningens økonomi skal være meget dårlig førend konkurs er en mulighed.

Hvis undersøgelse af foreningens økonomi viser, at de økonomiske betingelser for konkurs er opfyldt vil beslutning om at indgive konkursbegæring skulle træffes med det flertal, der kræves for foreningens opløsning, da konkurs ligeledes vil afstedkomme foreningens opløsning.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på erma@advodan.dk for drøftelse af foreningens konkrete muligheder og af hvordan I kommer videre.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen
Advokat (H)

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.