Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Opsiglese af lejekontrakt

Min kæreste har en andelslejlighed som er lejet ud med en seneste fraflytningsfrist på 2 år fra indflytningsdatoen. Men nu ønsker hun selv at benytte den igen. Kan man opsige kontrakten ud fra §83a i lejeloven vedr. ”Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede” ? Der er indskrevet følgende i lejekontrakten som jo klart henviser til denne paragraf i lejeloven. § 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør. Begyndelse: Lejeforholdet begynder den 15/8 2009 Og fortsætter, indtil det opsiges, jfr. i øvrigt § 11, særlige vilkår. Opsigelse: Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11, kan lejer opsige lejeaftaler om beboelseslejligheder med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11, kan lejer opsige lejeaftaler om separate enkeltværelser med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11, kan lejer opsige lejeaftaler om accessoriske enkeltværelser med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Opsigelse fra udlejers side kan ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven. Hvis lejemålet er beliggende på en landbrugsejendom, kan opsigelse tillige ske efter landbrugslovens § 12, stk. 3. Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side. § 11. Særlige vilkår. Fravigelser: Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler og standardkontraktens §§ 1-10. Sådanne aftaler vil kunne medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i lejelovgivningen. Tidsbegrænset lejeperiode: Det er aftalt at leje af ovenstående lejemål er tidsbegrænset til 14/7 2011. Dette betyder at lejligheden skal være fraflyttet denne dato uden skriftlig opsigelse fra udlejer. Dog kan lejeperioden forlænges med skriftlig accept fra begge parter. Det er i den tidsbegrænsede lejeperiode muligt for begge parter at opsige lejekontrakten jfr. § 2. i nærværende lejekontrakt. Dog stadig med senest fraflytning på nævnte dato 

Vores svar fra

 
Lejelovens udgangspunkt er at lejeren er uopsigelig. Der er dog mulighed for at lave en tidsbegrænset aftale. En sådan kan dog tilsidesættes efter lejelovens § 80 stk. 3.

Det fremgår yderligere af lejeloven at en opsigelse skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

Endelig skal I vide at efter lejelovens § 86 stk. 2 er der en opsigelsesfrist på 1 år ved opsigelse efter lejelovens § 83 litra a.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.