Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Kondemnable forhold og ekspropriation

Vores andelsforening har fået påbud fra Københavns Kommune om at udbedre såkaldte “kondemnable forhold”. I vores tilfælde er forholdende, at af 30 lejligheder mangler 7 indvendigt toilet og bad. (Det er en ca. 100 år gammel ejendom, og de berørte lejligheder har toiletrum på bagtrappen. Enkelte har også godkendte brusekabiner i lejligheden.) Påbuddet følges af en trussel om, at hvis udbedringen ikke sker inden 2020, kan Kommunen nedlægge forbud mod beboelse. (Et sådant forbud kunne have indflydelse på hele andelsforeningens værdi. Dette er derfor blevet brugt som argument for, at vi skal gennemføre en udbedring på foreningens bekostning.) SPØRGSMÅL 1: Er der præcedens for, at en kommunalbestyrelsen nedlægger forbud mod beboelse pga. manglende sanitetsinstallationer inde i selve lejligheden? SPØRGSMÅL 2: Fortolker Københavns Kommune efter din mening bestemmelsen om “Adgang til påbud om afhjælpning af kondemnable forhold” i byfornyelseslovens §75 korrekt? (SOm jeg forstår det, er “kondemnable forhold” afgrænset til at være “forhold, der gør boligen belastet af en sådan brandfare eller sundhedsfare, at man vil kunne nedlægge forbud mod, at huset anvendes til beboelse eller ophold for mennesker.”) 

Vores svar fra

Det følger af byfornyelseslovens § 75, at kondemnering, kan komme på tale, når visse krav til lejlighederne ikke er opfyldt.

I bestemmelsens stk. 3 og 4 er fastsat nogle minimumsregler, hvoraf den relevante for din henvendelse er det at ” lejligheden skal have tilfredsstillende adgang til WC”. ( §75, stk. 4, nr. 3).

Af bestemmelsen i § 75 fremgår det at bestemmelsen i vid udstrækning bemyndiger kommunalbestyrelsen til at udøve et skøn over hvilke krav der kan stilles til lejelighedernes indretning. Af vejledningen fremgår, nedennævnte vedrørende WC faciliteter:
Da vejledningen

”Ad 8) Adgang til wc
 
Alle boliger skal have tilfredsstillende adgang til wc.
 
Byfornyelsesloven lader det være op til den enkelte kommunalbestyrelses vurdering, hvornår kravet »tilfredsstillende adgang til wc« er opfyldt. Nogle kommunalbestyrelser vurderer boliger med wc placeret udenfor boligen som kondemnable, mens andre kommunalbestyrelser ikke anser dette forhold for at være kondemnabelt.
 
Det er endvidere kommunalbestyrelsens vurdering, om manglende håndvask på wc skal anses for et kondemnabelt forhold.
 
Ved en konkret bedømmelse af forholdene, bør forhold som wc-rummets tilstand, afstand fra den enkelte bolig og om flere husstande benytter det samme wc, tages i betragtning.
 
Uanset at en bolig er forsynet med wc inde i boligen, kan alder, nedslidning, mangler m.v. i visse tilfælde begrunde, at der er tale om sundhedsfare.
 
Der kan ikke gennemføres kondemnering alene med den begrundelse, at boligen ikke har bad eller adgang til bad.”
 
 

Vejledningen åbner – som det fremgår – mulighed for kommunal praksis om kondemnering af lejligheder, der ikke er forsynet med wc, hvorfor kommunen i udgangspunktet er berettiget til at udstede påbud.

Håber ovennævnte besvarer din henvendelse,. I modsat fald er du velkommen til at kontakte mig på nedennævnte telefonnummer.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.