Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Kasserer valgt udenfor bestyrelsen

Vi er en andelsboligforening med 32 andele. Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Vi plejer at vælger kassereren blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer, men nu rejser vores kasserer, og vi har svært ved at finde en afløser. Vi skal have generalforsamling om ca. en uge. Hvis vi står i den situation, at ingen vil påtage sig jobbet som kasserer, har vi så den mulighed, at 1: Nuværende kasserer fortsætter med hvervet og honoreres herfor (hvor stort honorar?) eller 2: En af bestyrelsesmedlemmernes ægtefælle bliver kasserer, uden at sidde i bestyrelsen? (I vedtægterne står: § 29 Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, og fire andre medlemmer. Valgperioden er to år, således at formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer, en sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem. Der vælges to suppleanter, valgt for et år. Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges en person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end tre, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. § 30 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person, som vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har anden lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.)

Vores svar fra

Det fremgår af vedtægterne at kasseren skal vælges som led i sammensætning af bestyrelsen.
Hvis det vitterlig ikke kan lade sig gøre, må generalforsamlingen træffe afgørelse og evt. pege på en person som man har tillid til.
Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.