Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Eksklusion, på grund af manglende indbetaling af boligafgift

Hvem er ansvarlig for salget af andelsboligen, når man er blevet ekskluderet?
Hvem fastsætter salgsprisen?
Må andelsforeningen hyre håndværkere til istandsættelse, uden andelshaverens godkendelse?
Hvilke rettigheder har man, når man er ekskluderet af andelsforeningen?
Skal andelsforeningen sende et brev om, at man er blevet ekskluderet og fra hvilken dato?
Hvis man er 2 der står på andelsbeviset, skal der så sendes brev til begge 2, vedrørende ekskluderingen?
Og til sidst, Har man nogle rettigheder, når man er blevet ekskluderet af andelsforeningen?

Mvh.
Henning Christensen

— Henning Christensen

Vores svar fra

Kære Henning,

Spørgsmålet om eksklusion er typisk reguleret i foreningens vedtægter, hvorfor jeg anbefaler, at du i første omgang bør kigge i vedtægterne.

Hvis vedtægterne imidlertid ikke indeholder særlige bestemmelser om eksklusion, er det som ud-gangspunkt andelsboligforeningen ved dennes bestyrelse, som er ansvarlig for salget af andelslej-ligheden, ligesom det er bestyrelsen, der fastsætter salgsprisen i henhold til reglerne om maksi-malpriser. Hvis det er utvivlsomt, at lejligheden ikke vil kunne sælges til maksimalprisen, kan ud-budsprisen ansættes til en realistisk skønnet lavere handelsværdi.

Foreningen må ikke hyre håndværkere til istandsættelse af lejligheden, medmindre der opstår pludselige uopsættelige skader.

Som ekskluderet andelshaver kan man begære eksklusionen behandlet på foreningens general-forsamling. Herudover har man mulighed for at indbringe sagen for domstolene, såfremt man er uenig om grundlaget for eksklusion.

Foreningen skal på behørig vis orientere andelshaveren om eksklusionen. Hvis lejligheden ejes af flere skal de hver især orienteres. I praksis vil foreningen sende et (anbefalet) brev til andelshave-ren, hvor årsagen til eksklusionen anføres. Endvidere meddeles andelshaveren en kort frist til at rydde og fraflytte lejligheden.

Når andelshaveren er ekskluderet er foreningen forpligtet til at sælge den ekskluderede andelsha-vers andel bedst og hurtigst muligt, og skal bestræbe sig på ikke at påføre den ekskluderede an-delshaver et unødigt tab.

Ved salg af lejligheden udbetales den aftalte overdragelsessum til den ekskluderede andelshaver med fradrag af eventuelle boligafgiftsrestancer og anden gæld m.v.

Med venlig hilsen

Advokat Erik Matthiesen
ADVODAN Helsingør

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.