Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Bestyrelseskompetence/Inhabilitet

Hej Andelsportalen. Jeg retter henvendelse til jer da vi i foreningen har fået udført dårlig tagrenovering af et lokalt tømrer/murerfirma. Indledningsvis skal det oplyses, at foreningen følger ABF´s standardvedtægter for ældre lav bebyggelse (vi er en forening på ti andelsrækkehuse) Sagens forløb:(tagrenovering/bestyrelseskompetence) D.8/12-2004, afholdes ekstraordinær generalforsamling, da foreningen ønsker at foretage renovering af eL i alle ti andelsboliger.Til denne ex.generalforsamling står i dagsordenen som punkt, at foreningen må optage et lån med huslejestigning til følge grundet udbedring af el i alle ti boliger. Under selve generalforsamlingen forelægger den siddende bestyrelse om, at låne op til en million. I foreningsprotokollen står, at for denne million vil vi både kunne få udbedret el samt få et helt nyt tag i foreningen. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget af andelshaverne med en huslejestigning på 400,- pr. md. pr. bolig til følge. Den 25.07.05 afholdes bestyrelsesmøde, her fremgår det af protokollen, at, bestyrelsen alene vælger en renovering af taget og ikke som vedtaget på generalforsamlingen d.8/12-05, at vi skal have nyt tag. Bestyrelsen skriver i protokollen for bestyrelsesmødet d. 25.07.05, at kassereren efter bestyrelsesmødet sætter håndværkerne igang og beder dem melde tilbage såfremt vi ikke har midler nok til at få renoveret hele taget på en gang ! Efter renoveringen er der konstateret vandskader i 4 boliger ud af 10. Da den daværende siddende bestyrelse forelægges dette forhold, melder kasseren tilbage, at der ikke er nogen garanti på den udførte tagrenovering ,da bestyrelsen ikke har fået udfærdiget et skriftligt tilbud af tømrer/murer forud for tagrenoveringen ! Den daværende bestyrelse reklamerer derfor ikke overfor tømrer/murer firmaets vedrørende den mangelfulde udførte tagrenovering ! Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at jeg ikke var bosiddende i foreningen da ovenstående beslutninger træffes og gennemføres.Jeg kan derfor kun støtte mig til de faktiske forhold den daværende bestyrelse redegør for i protokollen. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at den daværende bestyrelse ikke sendte referater ud om trufne beslutninger fra bestyrelsesmøder. Ligeledes bør det bemærkes, at foreningens protokol ikke har været tilgængelig for andelshavere i den omtalte periode, da denne tidligere har nedskrevet personfølsomme sager i foreningens protokol ! Den. 19/4-07 vælges jeg som formand af foreningen. I den forbindelse vil jeg gerne vide om den tidligere bestyrelse har kompetence til at ignorere en tidligere generalforsamlingsbeslutning om udskiftning af tag til blot en renovering af samme, uden at tage andelshaverne med på råd eller orientere om dette forhold ? Kan den tidligere bestyrelse gøres personlig økonomisk ansvarlig? Det skal bemærkes, at tømrer/murer firmaet der udførte tagrenoveringen ikke ønsker at gå i dialog om udbedring af det udførte arbejde ? Udskiftning af vinduer (næstformands bolig/Inhabilitet) Da jeg indtræder som formand i bestyrelsen april 2007, bemærker jeg, at foreningen har anvendt et lokalt tømrerfirma til tømrer/glarmester arbejde. Den tidligere bestyrelse har ikke haft succes med at ingå konkrete aftaler med ovennævnte firma (firmaet udebliver selvom bestyrelsen har indgået aftale om arbejde der skal udføres i foreningen på konkrete datoer over et år) Jeg stiller derfor forslag om, at vi i foreningen retter blikket mod 2 alternative firmaer der kan forestå det arbejde der ønskes udført i foreningen.Vi kontakter efterfølgende en glarmester, da vi i foreningen skal have udskiftet nogle punkterede vinduer. I denne forbindelse aftales det, at min næstformand der har et manglfuldt udført arbejde fra foreningens tidligere anvendte tømrerfirma, skal have en faglig vurdering fra den nye glarmester med henblik på reklamation overfor tidligere anvendte tømrerfirma. (arbejdet fra tømrerfirmaet udført hos næstformanden omhandler fuld udskiftning af to vindues fag, rammer, indækninger samt to nye veluxvinduer ialt på kr 18500,- og udført i september måned 2006). Bestyrelsen herunder næstformanden, er enige om, at næstformanden selv melder tilbage på bestyrelsesmødet i september måned 2007 om glarmesterens faglige vurdering af tømrens udførte arbejde i næstformandens bolig. På det netop afviklede bestyrelsesmøde indeværende måned under punktet status for vinduer, melder næstformanden overraskende ud, at hun uden bestyrelsens viden og i strid med bestyrelsesaftale, har bedt glarmesteren om at skifte det problemfyldte vinduesparti ved glarmesterens besigtigelse i næstformandens bolig ! Da jeg forelægger problemstillingen om, at næstformanden i forhold til vores vedtægter (§29.1) har været inhabil ved at bevilge sig selv et nyt vindue og iøvrigt i strid med bestyrelsens aftale om, at få vurderet det forudgående arbejde, trækker næstformanden blot på skuldrende og mener ikke at have overtrådt aftaler, endsige vedtægtsbestemmelser. Lidt dektektivarbejde i foreningens regnskab omkring næstformandens bolig afslører ydeligere, at selvsamme vindue netop udskiftet, udover at være udskiftet i 2006 (jvf. ovenstående) også er blevet udskiftet i september 2002 ! Altså hele tre gange indenfor 5 år ! Da jeg på lige fod med kasserer og de to supleanter ikke har været vidende om næstformandens beslutninger har jeg gjort mig et notat om forholdet til brug for kommende bestyrelser. Har jeg andre muligheder ? kan jeg bede næstformanden om selv at betale for den ikke bevilgede udskiftning af vindue i egen bolig ? Jeg kan jo ikke som udgangspunkt orientere de øvrige andelshavere om situationen da det er en personsag. Næstformanden vil iøvrigt ikke trække sig fra sin post. Håber på at få et vejledende svar udfra ovenstående beskrivelse og problemstillinger.

Vores svar fra

Tagrenovering/bestyrelsens kompetence:

Hvorvidt bestyrelsen har overskredet sin kompetence afhænger ikke blot af, hvad der står i protokollen fra generalforsamlingen men også af, hvad der rent faktisk blev besluttet på generalforsamlingen. Hvis det udelukkende blev besluttet, at der skulle nyt tag på ejendommen, er det sandsynligt, at bestyrelsen har overtrådt sin kompetence og således burde have indkaldt til en ny generalforsamling, ligesom der muligvis burde have været reklameret over eventuelle mangler. Det ville også have været en god idé med en skriftlig entreprisekontrakt.

Hvis foreningen har lidt et økonomisk tab, er der mulighed for at rette et erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne, som kan blive personligt ansvarlige, hvis de har handlet ansvarspådragende.

Grundet sagens kompleksitet vil jeg anbefale, at du rådfører dig med en advokat om sagens videre forløb, idet foreningen under alle omstændigheder nok bør undersøge muligheden for at reklamere over den mangelfulde tageentreprise.

Vedrørende udskiftning af næstformandens vindue afhænger også dette af, hvad der nøjagtigt blev beslutter på det bestyrelsesmøde, hvor man aftaler, at næstformanden ”skal have en faglig vurdering fra den nye glarmester ….”

Hvis næstformanden kun har fået bemyndigelse til at indhente en vurdering, tyder meget på, at kompetence er overskredet og i dette tilfælde bør næstformanden selv bekoste udskiftningen. Næstformanden har jo herved også afskåret foreningen fra at rette et krav mod den tidligere tømrer.
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.