Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Andelens værdi – overpris

Min datter har pr. 1.4.2008 købt en andel i ovennævnte andelsboligforening.

Prisen for andelen er aftalt og indbetalt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den på sidste generalforsamling fastsatte maksimale pris for andelen.

Så vidt så godt.

Min datter har nu ca. 2 uger efter overtagelse af andelen modtaget indvarsling til generalforsamling med bl.a. nyt oplæg til fastsættelse af andelenes værdi på baggrund af en valuarvurdering pr. 15. marts 2008.

For min datter betyder den nye værdifastsættelse, at andelens værdi nedsættes fra ca. 242.000 kr. til ca. 182.000 kr., altså en værdiforringelse på 60.000 kr., svarende til næsten 25% af købsprisen.

Ved nærlæsning af lov om andelsboligforeninger og Cirk. 43 af 21. april 1986: “Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber”, mener jeg, at min datter ved indgåelse af handlen i slutningen af marts måned har betalt en væsentlig overpris for andelen (de 60.000 kr), som kan kræves tilbagebetalt.

I cirkulærets punkt 8 er anført, at
” Såfremt overdrageren har givet erhververen de oplysninger, der er foreskrevet i § 6, stk. 1, vil erhververen normalt fra dette tidspunkt kunne konstatere sit krav. Dette gælder dog ikke ubetinget, f.eks. ikke i de tilfælde, hvor ejendommen i noten til årsregnskabet er sat til en væsentligt større værdi end den reelle værdi”.

Jeg mener, at min datter netop står i den situation, at ejendommen i noten til årsregnskabet var sat til en væsentlig større værdi end den reelle værdi på købstidspunktet.

Jeg mener umiddelbart min datter har en god sag.

Hvad er jeres vurdering?, og hvordan gribes en sag om tilbagebetaling af en betalt overpris bedst an?
————————————
Siden jeg formulerede ovenstående spørgsmål, er det ved sammenligning af andelboligforeningens regnskaber for 2006 og 2007 gået op for mig, at den væsentligste årsag til nedgangen i andelskronen ikke er den nye valuarvurdering. Væsentligst er faktisk, at en igangværende ændring/ renovering af ejendommens varmesystem ikke var afsluttet i 2006. En væsentlig del af investeringen figurerer derfor først i regnskabet for 2007, og det betyder faktisk, at nedgangen i andelskronen kunne være/ burde være forudset i regnskabet for 2006.
Efter min bedste overbevisning, er alle andele, som er handlet i det forløbne år, handlet under forkerte forudsætninger, da det af en note til opgørelsen af andelskronen burde have fremgået, at en nedgang i størrelsesordenen 60.000 kr. måtte foudses ved uændret valuarvurdering.

Vores svar fra

Det ser ud som om bestyrelsen allerede på tidspunktet af salget har haft tanker om at sænke værdien, og derfor vidste eller burde vide at det ville (eller kunne) ske på en efterfølgende generalforsamling. Da bestyrelsen er den der formelt sælger andelen, har se, således som det foreligger oplyst, handlet i ond tro, og bør derfor tilbagebetale det for meget erlagte beløb.

Ønsker bestyrelsen ikke at indgå i denne tilbagebetaling, trods deres viden på salgstidspunktet, så vil jeg anbefale dig, at tage kontakt med en nærliggende advokat for at få dem »til at forstå alvoren i denne sag«.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.